Warunki korzystania z witryny Formica Group
PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TYMI WARUNKAMI 
Ważna od kwietnia 2013 r.

Witamy na witrynie internetowej Formica Group ("Witryna"). Witryna stanowi własność Formica Corporation i spółek z nią stowarzyszonych wchodzących w skład Formica Group ("Formica"). Korzystanie z niniejszej Witryny jest uzależnione od przyjęcia poniższych warunków i zastrzeżeń ("Warunki Korzystania"). Wchodząc na tę Witrynę lub korzystając z niej, jej zawartości lub usług świadczonych za jej pośrednictwem, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Warunkami Użytkowania, zrozumiał i zaakceptował je.

Warunki Korzystania podlegają okresowym zmianom i zaleca się sprawdzanie ich od czasu do czasu pod kątem ewentualnych zmian. Korzystanie z witryny po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptacjęWarunków Korzystania obowiązujących w czasie korzystania.

1. Zakres korzystania

Niniejsza Witryna jest udostępniona przez Formica Group. Całe oprogramowanie i zawartość niniejszej witryny, taka jak tekst, obrazy i znaki graficzne stanowią własność Formica Group a jej licencjodawcy lub dostawcy zawartości podlegają ochronie praw autorskich Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Formica udziela użytkownikom zezwolenia na wgląd i korzystanie z zawartości Witryny udostępnionej koniecznej do korzystania z tej Witryny. Za wyjątkiem ww. nie zezwala się na kopiowanie, powielanie, ponowną publikację, przesyłanie na serwer, umieszczanie, przesyłanie czy dystrybucję materiału na niniejszej Witrynie będącego własnością, eksploatowanego, używanego na podstawie licencji lub zarządzanego przez Formica Group czy stowarzyszonych z nią podmiotów. Modyfikacja materiałów lub korzystanie z nich do innych celów stanowi naruszenie prawa autorskiego i innych praw własności Formica Group. Produkty, procesy lub technologie scharakteryzowane na niniejszej Witrynie mogą podlegać innym prawom własności intelektualnej, zastrzeżonym przez Formica Group lub stowarzyszone z nią podmioty i nie są objęte licencjami na podstawie niniejszych Warunków Korzystania. Użytkownikom nie przysługują prawa, tytuły własności czy udziały (ani prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej) związane z Witryną lub materiałami na niej zawartymi i użytkownik zobowiązuje się wystrzegać kopiowania (mirroring) zawartości Witryny lub umieszczania jej w ramce w innych witrynach (framing).  

2. Polityka prywatności

Wszystkie informacje przekazywane przez użytkowników są przechowywane i używane zgodnie z Polityką Prywatności Witryny Grupy Formica. Poprzez przyjęcie niniejszych warunków i zastrzeżeń użytkownik jednocześnie potwierdza ich zrozumienie i wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji, korzystanie i praktyki ujawniania określone w naszej Polityce Prywatności. 

3. Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

NINIEJSZA WITRYNA I ZAWARTE W NIEJ MATERIAŁY SĄ DOSTARCZONE NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH GWARANCJI W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ WITRYNĄ. W MAKSYMALNYM, DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE,FORMICA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI, WYRAŹNEJ CZY DOROZUMIANEJ, WLICZAJĄC, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU CZY NIENARUSZENIA PRAW INTELEKTUALNYCH. FORMICA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI CZY ZAPEWNIEŃ W ZAKRESIE KORZYSTANIA CZY REZULTATÓW KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW NA NINIEJSZEJ WITRYNIE ODNOŚNIE ICH PRAWIDŁOWOŚCI, DOKŁADNOŚCI, WIARYGODNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ITD. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH RĘKOJMI I GWARANCJI, DLATEGO TEŻ WW. WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKOWNIKÓW. 
FORMICA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI CZY ZAPEWNIEŃ , WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH, (a) ŻE INFORMACJE UDOSTĘPNIONE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY SĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, POMINIĘĆ, PRZERW, WAD LUB OPÓŹNIEŃ W FUNKCJONOWANIU, A TAKŻE OD NIEDOKŁADNOŚCI TECHNICZNYCH CZY BŁĘDÓW DRUKARSKICH; (b) ŻE WITRYNA BĘDZIE DOSTĘPNA W OKREŚLONYM CZASIE MIEJSCU; (c) ŻE WADY LUB BŁĘDY WITRYNY ZOSTANĄ USUNIĘTE; (d) ŻE ZAWARTOŚĆ WITRYNY JEST WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. INFORMACJE NA TEJ WITRYNIE PODLEGAJĄ ZMIANOM BEZ UPRZEDZENIA I FORMICA NIE PRZYJMUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TE ZMIANY. 

4. Ograniczenie odpowiedzialności

FORMICA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKÓW ANI PODMIOTÓW TRZECICH ZA SZKODY DOWOLNEGO RODZAJU, MIĘDZY INNYMI BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, POŚREDNIE, WTÓRNE ANI ZA ODSZKODOWANIA KARNE WYNIKŁE LUB ZWIĄZANE Z WITRYNĄ, M.IN. KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW NA TEJ WITRYNIE, NAWET JEŻELI FORMICA, PODMIOT STOWARZYSZONY Z GRUPĄ FORMICA LUB UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL JEDNEGO Z NICH ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYNIKNIĘCIA TAKICH SZKÓD. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ GRUPY FORMICA W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM NA NINIEJSZĄ WITRYNĘ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA SZKODY, STRATY I PRZYCZYNY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (M.IN. Z POWODU ZANIEDBANIA) LUB NA INNEJ PODSTAWIE, W ŻADNYM RAZIE NIE PRZEKROCZY KWOTY EWENTUALNIE WYPŁACONEJ GRUPIE FORMICA. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB ODSZKODOWANIA ZA SZKODY UBOCZNE LUB WTÓRNE, DLATEGO TEŻ WW. OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO POSZCZEGÓLNYCH UŻYTKOWNIKÓW. 

5. Zwolnienie od odpowiedzialności

Użytkownicy wchodzący na Witrynę w ramach działalności biznesowej lub komercyjnej zobowiązują się do zwolnienia nas od wszelkiej odpowiedzialności i odszkodowań na podstawie umowy, czynu niedozwolonego itd. na rzecz podmiotu trzeciego, wynikłych z korzystania z Witryny przez użytkownika.  

6. Informacje dostarczane przez użytkowników i zabezpieczenie dostępu

W razie zarejestrowania się na niniejszej Witrynie użytkownik zaświadcza poprzez zarejestrowanie się, że informacje dostarczone przez niego na formularzu rejestracyjnym są prawidłowe i odnoszą się wyłącznie do niego. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności i zabezpieczenie swoich danych logowania i hasła. Zabronione jest dzielenie się swoimi danymi logowania i hasłem oraz udostępnianie ich do użytkowania komuś innemu. Można z nich korzystać wyłącznie na podstawie naszego wyraźnego zezwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieupoważnione lub w inny sposób niezgodne z prawem korzystanie z danych logowania i hasła, udostępnionych mu przez nas w celu dostępu do dowolnej części niniejszej witryny i zwolni od odpowiedzialności Grupę Formica za postępowania sądowe, roszczenia, straty czy szkody (włącznie z honorariami adwokackimi) wynikłe lub związane z nieupoważnionego lub w inny sposób niezgodnego z prawem korzystania z danych logowania i hasła w celu uzyskania dostępu do dowolnej części niniejszej witryny.  

7. Zmiany i poprawki

Formica może według swojego uznania w dowolnym czasie dokonać zmian, poprawek, korekt lub usunąć dowolny fragment niniejszych Warunków Korzystania w całości lub części. Zmiany niniejszych Warunków Korzystania wchodzą w życie w chwili ich zamieszczenia. Korzystanie z Witryny po zamieszczeniu takiego zawiadomienia będzie uważane za zaakceptowanie takich zmian, poprawek lub korekt. Formica może w dowolnym czasie dokonać zmian w zakresie swoich produktów lub usług. 
Formica może w dowolnym czasie zakończyć, zmienić, zawiesić lub zaprzestać stosowania dowolnego aspektu Witryny i dotyczy to także dostępności wszelkich funkcji Witryny. Formica może także bez uprzedniego zawiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności wprowadzić ograniczenia niektórych funkcji i usług lub ograniczyć dostęp użytkownika do części całej Witryny. Formica może w dowolnym czasie unieważnić wyszczególnione tu upoważnienie, prawa i licencję udzielone użytkownikowi.

8. Zewnętrzni dostawcy i witryny, niezależne łącza do Witryny

Dla ułatwienia korzystania z Witryny, Formica może na niej umiejścić łącza lub w inny sposób udostępnić witryny internetowe bądź funkcje przyjmowania płatności prowadzone przez inne podmioty. Korzystanie z tych łączy oznacza opuszczenie Witryny firmy Formica. Formica nie składa gwarancji, zapewnień odnośnie udostępnionych za pośrednictwem łączy witryn internetowych ani nie promujetych witryn, zamieszczonych na nich informacji czy opisanych na nich produktów lub usług. Formica nie przyjmuje odpowiedzialności w związku z wstępem użytkownika na takie udostępnione za pośrednictwem łączy witryny internetowe. 

Użytkownik pragnący umieścić łącze do tej Witryny może to zrobić wyłącznie poprzez łącze na stronę główną tej Witryny, jednak nie replikując jej. Umieszczenie przez Użytkownika łącza do tej witryny będzie uważane za wyrażenie przez niego zgody na następujące warunki: 

  • Użytkownik nie będzie usuwać, zniekształcać lub w inny sposób zmieniać wielkości bądź wyglądu tekstów, opisów, obrazów czy zawartości wyświetlonych na tej witrynie ani znaków graficznych, znaków towarowych, znaków usługowych praw autorskich lub innej własności intelektualnej firmy Formica; 
  • Użytkownik nie będzie umieszczać tej Witryny w ramkach (framing) lub innego rodzaju środowiskach przeglądarek czy ramkowych, ani replikować lub kopiować (mirroring) jakichkolwiek zawartości tej Witryny; 
  • Użytkownik nie będzie w żaden sposób utrzymywał, twierdził czy sugerował, że Formica promujejakiekolwiek produkty czy usługi inne niż jej własne; 
  • Użytkownik nie będzie przedstawiał swoich związków z firmą Formica w nieprawdziwym świetle ani rozpowszechniał innych fałszywych, wprowadzających w błąd lub uwłaczających informacji o firmie Formica, jej produktach, jednostkach powiązanych, pracownikach lub klientach; 
  • Użytkownik nie będzie w inny sposób używał znaków towarowych czy znaków usługowych firmy Formica umieszczonych na tej Witrynie bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Formica i nie będzie używał takich znaków w sposób, co do którego istnieje prawdopodobieństwo, że spowoduje pomyłkę, osłabienie lub uszkodzenie reputacji znaków towarowych czy usługowych firmy Formica; 
  • Użytkownik nie umieści łącza na witrynie nie będącej jego własnością; 
  • Użytkownik nie zamieści łączy do tej witryny z innych docelowych adresów cyfrowych zawierających treści budzące odrazę, pornograficzne, obraźliwe lub kontrowersyjne, naruszające prawa własności intelektualnej bądź inne prawa innych osób lub w inny sposób narusza obowiązujące przepisy prawne; 
  • Na żądanie firmy Formica użytkownik natychmiast usunie i unieruchomi wszelkie łącza do tej witryny.

Formica wyraźnie zastrzega sobie prawo do unieważnienia uprawnienia przyznanego na mocy niniejszego rozdziału z powodu naruszenia niniejszych warunków lub innych działań, które Formica uzna za mogące w różny sposób szkodzić firmie Formica lub jej działalności, a także do podjęcia działań uznanych przez nią za stosowne, takich jak unieruchomienie lub zablokowanie wszelkich łączy do tej witryny oraz zastosowanie odpowiednich środków prawnych. Na żądanie firmy Formica użytkownik bezzwłocznie usunie i unieruchomi wszelkie łącza do tej witryny. Użytkownik całkowicie zrekompensuje firmie Formica straty lub szkody poniesione przez firmę Formica za naruszenie warunków wyszczególnionych w niniejszym rozdziale, a także za wszelkie straty, szkody czy roszczenia wynikłe z łącza użytkownika do tej witryny bądź związane z nim. Formica nie gwarantuje i nie zapewnia działania jakichkolwiek łączy do tej witryny i nie przyjmuje odpowiedzialności za dostęp do tej witryny za pośrednictwem jakiegokolwiek łącza.

9. Znaki towarowe i prawa autorskie

Znaki towarowe i znaki usługowe umieszczone na Witrynie stanowią znaki towarowe firmy Formica lub jednej bądź większej ilości jednostek z nią powiązanych i nie wolno ich używać w związku z produktami czy usługami nie pochodzącymi z firmy Formica, ani też w sposób, co do którego istnieje prawdopodobieństwo, że wywoła zamieszanie wśród klientów lub w sposób dyskredytujący firmę Formica. O ile nie nadmieniono inaczej, wszystkie znaki towarowe i prawa autorskie stanowią własność firmy Formica lub jej spółek zależnych lub są używane na podstawie posiadanych przez nie licencji. Wszystkie inne nazwy firmowe, nazwy produktów lub nazwy towarowe stanowią własność ich posiadaczy.

10. Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają interpretacji i egzekwowaniu zgodnie z prawem Stanu Ohio, będącego jednym ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, a normy prawa kolizyjnego nie mają zastosowania. Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów Stanu Ohio, będącego jednym ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, w sprawach wszystkich sporów wynikających z niniejszych Warunków Korzystania i użytkowania tej Witryny przez użytkownika, dotyczących ich lub związanych z nimi. Korzystanie z tej Witryny na obszarach jurysdykcji, na których nie obowiązują w pełni wszystkie postanowienia niniejszych Warunków Korzystania, jest niedozwolone. 

11. Prawo miejscowe

Ta Witryna jest prowadzona z lub przez jeden lub więcej obiektów firmy Formica lub podmiotu niezależnego. Formica nie składa zapewnień, co do stosowności informacji i materiałów ani ich dostępności do użytku z innych miejsc. Dostęp do tej Witryny z miejsc, w których zawartość tej Witryny może być niezgodna z prawem, jest niedozwolony. Wchodząc na tę Witrynę z innych miejsce użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność ze wszystkimi stosownymi przepisami miejscowego prawa. Ponadto korzystanie z tej Witryny na obszarach jurysdykcji, w których nie obowiązują w pełni wszystkie postanowienia niniejszej umowy, m.in. niniejszego ustępu, klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności gwarancyjnej i wyłączeniu odpowiedzialności wymienionych powyżej, jest niedozwolone. Formica nie składa zapewnień co do stosowności materiałów ani ich dostępności do użytku na dowolnym obszarze jurysdykcji. Użytkowanie sprzeczne z niniejszym postanowieniem lub dowolnym postanowieniem niniejszej umowy odbywa się na ryzyko użytkownika , a jeżeli, dowolna część niniejszej umowy jest nieważna jest nieważna lub niewykonalna w myśl stosownego prawa, nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione przez ważne, wykonalne postanowienie w największym stopniu odpowiadające intencji oryginalnego postanowienia, a pozostała część niniejszej umowy określi takie użytkowanie. 

12. Postanowienia ogólne

Niniejsze Warunki Korzystania, Polityka Prywatności i warunki sprzedaży stanowią całość umowy w zakresie wglądu i użytkowania tej Witryny między użytkownikiem a firmą Formica. Wyłącznie zmiany w niniejszej umowie przeprowadzone przez firmę Formica mają zastosowanie. Żaden przypadek domniemanego odstąpienia od roszczenia za naruszenie niniejszej umowy nie zostanie uznany za odstąpienie od roszczenia za przyszłe naruszenia niniejszej umowy. Niniejsza umowa w postaci drukowanej lub zawiadomienia wystosowane przez firmę Formica w postaci elektronicznej są dopuszczalne w postępowaniu sądowym lub administracyjnym w oparciu bądź w związku z niniejszą umową lub użytkowaniem tej Witryny przez użytkownika w takim samym zakresie i na takich samych warunkach, jak inne dokumenty i zapisy komercyjne pierwotnie sporządzone i prowadzone przez firmę Formica w postaci drukowanej. 

Korzystasz z nieobsługiwanej przeglądarki, przez co niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie. Prosimy skorzystać z aktualnej przeglądarki jak Chrome, Edge, Firefox lub Safari.