Käyttöehdot

Formica Groupin verkkosivuston käyttöehdot
LUETTEHAN NÄMÄ EHDOT HUOLELLA LÄPI
Voimassa huhtikuusta 2013 alkaen

Tervetuloa Formica Group -konsernin verkkosivustolle (”sivusto”). Sivuston omistaa Formica Corporation ja sen osakkuusyhtiöt, jotka yhdessä muodostavat Formica Group -konsernin (”Formica”). Sivuston käyttö edellyttää, että hyväksytte alla esitetyt ehdot (”käyttöehdot”). Hakeutumalla sivustolle ja käyttämällä sen sisältöä tai siinä tarjottuja palveluja vahvistatte lukeneenne, ymmärtävänne ja hyväksyvänne käyttöehdot. Käyttöehtoihin voi silloin tällöin tulla muutoksia, joten on syytä aika ajoin tarkistaa, ovatko ne muuttuneet. Kun käytätte sivustoa tällaisten muutosten jälkeen, osoitatte hyväksyvänne käyttöajankohtana voimassa olevat käyttöehdot.

1. Soveltamisala

Tämän verkkosivuston tarjoaa Formica. Kaikki tällä sivustolla oleva ohjelmisto ja sisältö, kuten teksti, kuvat ja logot, ovat Formican, sen lisenssinantajien tai sisällöntoimittajien omaa tai lisenssillä käyttämää omaisuutta, jota suojaavat Yhdysvaltain ja muiden valtioiden tekijänoikeuslait. Formica antaa teille luvan perehtyä sivustolla tarjottavaan sisältöön ja käyttää sitä vieraillessanne sivustolla. Muussa tapauksessa ei tämän sivuston eikä minkään muunkaan Formican tai sen osakkuusyhtiön omistaman, operoiman, lisensoiman tai hallinnoiman verkkosivuston aineistoa saa kopioida, jäljentää, julkaista uudelleen, siirtää toiseen järjestelmään, asettaa esille verkossa, lähettää eikä levittää millään tavalla, paitsi kun nämä käyttöehdot sen nimenomaisesti sallivat. Aineiston muuntaminen tai käyttö muihin tarkoituksiin loukkaa Formican tekijänoikeutta ja muita hallintaoikeuksia. Tällä sivustolla kuvatut tuotteet, prosessit ja teknologiat voivat olla Formican tai sen kumppanuusyhtiöiden itsellään pidättämien muiden immateriaalioikeuksien alaisia, joten niiden käyttöön ei näissä käyttöehdoissa anneta lupaa. Teillä ei ole mitään oikeutta, omistusoikeutta eikä intressiä (eikä mitään tekijän- tai tavaramerkkioikeutta eikä muutakaan immateriaalioikeutta) tähän sivustoon eikä mihinkään sillä olevaan aineistoon, ja sitoudutte olemaan upottamatta tai peilaamatta tätä sivustoa muille verkkosivuille.

2. Tietosuojaseloste

Kaikki meille antamanne tiedot tallennetaan, ja niitä käytetään Formican verkkosivustolla olevan tietosuojaselosteen mukaisesti. Hyväksyessänne nämä ehdot osoitatte samalla ymmärtäneenne ja hyväksyvänne tietojen keruun, käytön ja luovutuskäytännön tietosuojaselosteessa selvitetyllä tavalla.

3. Vastuuvapautuslauseke

SIVUSTO JA SIVUSTOLLA OLEVA AINEISTO TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA TAKUITA TÄMÄN SIVUSTON SUHTEEN. FORMICA SANOUTUU IRTI SOVELLETTAVAN LAIN MUKAISEEN ENIMMÄISMÄÄRÄÄN ASTI KAIKISTA NIMENOMAISISTA TAI HILJAISISTA TAKUISTA MUKAAN LUETTUINA HILJAISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA. FORMICA EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA EIKÄ ESITÄ MITÄÄN VÄITTEITÄ TÄLLÄ SIVUSTOLLA OLEVAN AINEISTON KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTÖN SEURAAMUKSISTA KOSKIEN AINEISTON PAIKKANSAPITÄVYYTTÄ, TÄSMÄLLISYYTTÄ, LUOTETTAVUUTTA, TÄYDELLISYYTTÄ TAI MUUTOIN. SOVELLETTAVA LAKI EI VÄLTTÄMÄTTÄ SALLI HILJAISISTA TAKUISTA IRTISANOUTUMISTA, JOTEN YLLÄ OLEVA RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE TEITÄ.

FORMICA EI ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA TAKUITA EIKÄ ESITÄ MITÄÄN VÄITTEITÄ SIITÄ, (A) ETTEI SIVUSTON KAUTTA ANNETUISSA TIEDOISSA OLISI VIRHEITÄ, PUUTTEITA, KATKOJA, VIKOJA, TOIMINTAVIIVEITÄ TAI TEKNISIÄ EPÄTARKKUUKSIA TAI PAINOVIRHEITÄ; (B) ETTÄ SIVUSTO OLISI KÄYTETTÄVISSÄ TIETTYNÄ AJANKOHTANA TAI TIETYSSÄ PAIKASSA; (C) ETTÄ SIVUSTOLLA OLEVAT VIAT TAI VIRHEET KORJATTAISIIN; TAI (D) ETTÄ SIVUSTON SISÄLLÖSSÄ EI ESIINNY VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA. KAIKKIIN TÄLLÄ SIVUSTOLLA OLEVIIN TIETOIHIN VOIDAAN TEHDÄ MUUTOKSIA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA, EIKÄ FORMICA OTA MITÄÄN VASTUUTA TÄLLAISISTA MUUTOKSISTA.

4. Vastuun rajoitus

FORMICA EI OLE VASTUUSSA TEILLE EIKÄ MUILLE KOLMANSILLE OSAPUOLILLE MINKÄÄNLAISISTA VAHINGOISTA MUKAAN LUETTUINA ESIMERKIKSI KAIKKI VÄLITTÖMÄT, ERITYISET, VÄLILLISET, RANGAISTUKSELLISET TAI SEURAAMUSVAHINGOT, JOTKA OVAT SIVUSTON AIHEUTTAMIA TAI SIVUSTOON LIITTYVIÄ, MUKAAN LUETTUINA TÄLLÄ SIVUSTOLLA OLEVAN AINEISTON KÄYTTÖ TAI KYKENEMÄTTÖMYYS KÄYTTÄÄ SITÄ, SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ FORMICALLE, SEN OSAKKUUSYHTIÖLLE TAI JOMMANKUMMAN VALTUUTETULLE EDUSTAJALLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. FORMICAN KOKONAISKORVAUSVASTUU TEIDÄN SUHTEENNE KAIKISTA VAHINGOISTA, MENETYKSISTÄ TAI KANTEEN PERUSTEINA ESITETYISTÄ SEIKOISTA, OLIPA KYSYMYKSESSÄ SOPIMUS, TUOTTAMUS (LAIMINLYÖNNIT MUKAAN LUETTUINA MUTTA NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA) TAI MUU, EI SAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITTÄÄ FORMICALLE SIVUSTON KÄYTÖSTÄ MAKSETTUA SUMMAA (JOS KÄYTÖSTÄ ON MAKSETTU). SOVELLETTAVA LAKI EI VÄLTTÄMÄTTÄ SALLI KORVAUSVASTUUN TAI LIITÄNNÄIS- TAI SEURAAMUSVAHINKOJEN RAJOITTAMISTA TAI POISSULKEMISTA, JOLLOIN YLLÄ OLEVA RAJOITUS TAI POISSULKEMINEN EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE TEITÄ.

5. Korvaus

Jos käytätte sivustoa liiketoiminnassanne tai kaupallisessa yrityksessänne, sitoudutte korvaamaan meille kaikki vastuut tai vahingonkorvausvelvollisuudet, joita aiheutuu kolmatta osapuolta kohtaan sopimuksen, vahingonkorvausoikeuden tai muun syyn nojalla, tämän sivuston käyttönne vuoksi.

6. Käyttäjän antamat tiedot ja käyttöturvallisuus

Jos rekisteröidytte sivustolla, vahvistatte rekisteröitymällä, että rekisteröintilomakkeella antamanne tiedot pitävät paikkansa ja koskevat vain teitä. Olette velvollisia huolehtimaan kirjautumistietojenne ja salasananne luottamuksellisuudesta ja turvallisuudesta. Kirjautumistietojanne ja salasanaanne ei saa jakaa kolmansille osapuolille, eikä kukaan muu saa käyttää niitä; niitä saa käyttää vain meidän mahdollisesti valtuuttamallamme tavalla. Te olette yksin korvausvastuussa tämän sivuston jonkin osan käyttöä varten teille antamiemme kirjautumistietojen ja salasanan luvattomasta tai muusta asiattomasta käytöstä, ja maksatte Formicalle korvauksen kaikista kanteista, vaateista, menetyksistä tai vahingoista (mukaan luettuna asianajajapalkkiot), jotka aiheutuvat tämän sivuston jonkin osan käyttöön vaadittavien kirjautumistietojen tai salasanan luvattomasta tai muuten asiattomasta käytöstä tai liittyvät tällaiseen käyttöön.

7. Muutokset ja muunnokset

Formica voi oman harkintansa mukaisesti milloin tahansa muuttaa, muuntaa, korjata ja/tai poistaa minkä tahansa näiden käyttöehtojen osion joko kokonaisuudessaan tai osittain. Käyttöehtoihin tehdyt muutokset astuvat voimaan heti, kun ne julkaistaan verkkosivustolla. Jos verkkosivuston käyttöä jatketaan tällaisen tiedonannon jälkeen, sen katsotaan merkitsevän sitä, että käyttäjä hyväksyy kyseiset muutokset, muunnokset tai korjaukset. Formica voi milloin tahansa tehdä tuotteisiinsa tai palveluihinsa muutoksia.

Formica voi milloin tahansa lakkauttaa, muuttaa, keskeyttää väliaikaisesti tai lopettaa minkä tahansa sivustonsa osan, mukaan lukien mitkä tahansa sivuston toiminnalliset ominaisuudet. Formica voi myös asettaa rajoituksia tietyille toiminnoille ja palveluille taikka rajoittaa pääsyä koko sivustoon tai joihinkin sen osiin ilman erillistä tiedonantoa tai korvausvelvollisuutta. Formica voi milloin tahansa lakkauttaa saamanne valtuutuksen, oikeudet ja lisenssin tässä asiakirjassa selvitetyllä tavalla.

8. Ulkopuoliset palveluntarjoajat ja verkkosivustot sekä ulkoiset linkit sivustoon

Auttaakseen sivuston käyttäjiä Formica voi tarjota verkkosivullaan linkkejä tai muun pääsyn kolmansien osapuolien verkkosivustoihin tai maksunkäsittelytoimintoihin. Hyödyntäessänne näitä sivuston linkkejä poistutte Formican verkkosivustolta. Formica ei myönnä minkäänlaista takuuta omaan sivustoonsa linkitetyistä sivustoista, niissä annetuista tiedoista tai mistään niissä kuvatuista tuotteista tai palveluista, eikä se millään tavalla edusta tai tue niitä. Formica sanoutuu irti kaikesta korvausvelvollisuudesta koskien käyntejänne tällaisissa linkitetyissä verkkosivustoissa.

Jos haluatte linkittää tähän sivustoon, voitte tehdä sen ainoastaan linkittämällä tämän sivuston kotisivulle, kuitenkaan kotisivua toisintamatta. Kun luotte linkin verkkosivustoon, teidän katsotaan hyväksyneen seuraavat ehdot:

  • ette poista, vääristele tai muulla tavalla muuta minkään sivulla olevan tekstin, kuvauksen, kuvan tai sisällön kokoa tai ulkonäköä taikka mitään Formican logoa, tavaramerkkiä, palvelumerkkiä, tekijänoikeusmerkkiä tai muuta immateriaaliomaisuutta;
  • ette luo kehystä tai mitään muutakaan selain- tai reunusympäristöä tämän verkkosivuston ympärille ettekä toisinna tai kuvasta mitään tämän verkkosivuston sisältöä.
  • ette millään tavalla väitä, esitä tai anna ymmärtää, että Formica tukee muita tuotteita tai palveluja kuin omiaan.
  • ette esitä vääristeltyä tietoa suhteestanne Formicaan ettekä välitä muutakaan virheellistä, harhaanjohtavaa tai halventavaa tietoa Formicasta, sen tuotteista tai sen yhteistyökumppaneista, työntekijöistä tai asiakkaista.
  • ette muullakaan tavalla käytä mitään tässä sivustossa olevia Formican tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä ilman Formicalta saatua kirjallista lupaa ettekä hyödynnä näitä merkkejä tavalla, joka todennäköisesti aiheuttaisi sekaannusta minkään Formican tavara- tai palvelumerkin suhteen taikka heikentäisi tai vahingoittaisi niiden liikearvoa.
  • ette luo linkkiä verkkosivustolta, joka ei ole teidän omistuksessanne.
  • ette luo linkkiä tästä verkkosivustosta mihinkään muuhun digitaaliseen kohteeseen, jonka sisältö on mautonta, pornografista, loukkaavaa tai kiistanalaista, loukkaa jonkun muun henkilön immateriaali- tai muita oikeuksia tai ei muuten täytä kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten vaatimuksia.
  • poistatte viipymättä Formican pyynnöstä kaikki linkit tähän verkkosivustoon ja teette ne toimimattomiksi.

Formica pidättää nimenomaisesti oikeuden peruuttaa tässä osiossa myönnetyn oikeuden näiden ehtojen rikkomuksen tai jonkin muun sellaisen toimenpiteen vuoksi, jonka Formica katsoo omasta mielestään voivan vahingoittaa Formicaa tai sen liiketoimintaa, ja lisäksi ryhtyä sopiviksi katsomiinsa toimiin mukaan luettuina esimerkiksi tähän verkkosivustoon johtavien linkkien toimimattomiksi tekeminen ja esto sekä asianmukaisten laillisten korvausten haku. Formican sitä pyytäessä poistatte viipymättä kaikki linkit tähän verkkosivustoon ja teette ne toimimattomiksi. Teidän on korvattava Formicalle täysimääräisesti kaikki menetykset tai vahingot, jotka Formica on kärsinyt jonkin tässä osiossa mainitun ehdon rikkomisen seurauksena, ja kaikki menetykset, vahingot tai vaateet, jotka aiheutuvat linkistänne tähän sivustoon tai liittyvät kyseiseen linkkiin. Formica ei anna mitään takuuta tai takeita siitä, että jokin tietty linkki tähän verkkosivustoon on toiminnallinen, eikä ota mitään vastuuta siitä, että tällainen linkki antaa pääsyn sivustoon.

9. Tavaramerkki- ja tekijänoikeustietoa

Verkkosivustossa käytettävät tavaramerkit ja palvelumerkit ovat Formican taikka yhden tai useamman sen liikekumppanin tavaramerkkejä, eikä niitä saa käyttää minkään tuotteen tai palvelun yhteydessä, joka ei ole Formican oma, eikä tavalla, joka todennäköisesti aiheuttaisi sekaannusta asiakkaissa taikka halventaisi Formicaa tai horjuttaisi uskoa siihen. Ellei erikseen ole muuta mainittu, Formica tai sen tytäryhtiöt omistavat kaikki tavaramerkit ja tekijänoikeusmerkit ja myöntävät niiden käyttölisenssejä. Kaikki muut brändinimet, tuotenimet tai tavaramerkit kuuluvat niiden asianmukaisille haltijoilleen.

10. Sovellettava lainsäädäntö

Nämä ehdot ovat Yhdysvaltain Ohion osavaltion lainsäädännön alaisia, ja niitä tulkitaan ja valvotaan näiden lakien mukaisesti lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä. Sitoudutte alistumaan Yhdysvaltain Ohion osavaltion tuomioistuimien tuomiovaltaan ratkaistaessa erimielisyyksiä, jotka aiheutuvat näistä käyttöehdoista ja/tai verkkosivuston käytöstänne taikka jotka koskevat niitä tai liittyvät niihin. Tämän sivuston käyttöä ei valtuuteta millään oikeudenkäyttö alueella, joka ei hyväksy näiden käyttöehtojen kaikkien lausekkeiden lainvoimaisuutta.

11. Paikallinen lainsäädäntö

Tätä verkkosivustoa hallinnoidaan yhdestä tai useammasta Formican tai jonkin ulkopuolisen yrityksen toimipaikasta tai sen kautta. Formica ei väitä, että sivustossa annetut tiedot tai siinä mainitut tuotteet olisivat soveltuvia tai saatavilla käytettäviksi muissa maissa. Sivuston käyttäminen maissa, joissa sivuston sisältö voi olla lainvastaista, on kielletty. Jos hakeudutte sivustoon muista maista, olette vastuussa kaikkien soveltuvien paikallisten lakien noudattamisesta. Sivuston käyttöä ei myöskään valtuuteta millään oikeudenkäyttö alueella, joka ei hyväksy tämän sopimuksen kaikkien lausekkeiden lainvoimaisuutta, mukaan luettuina tämä kappale sekä edellä olevat takuuta koskevat vastuuvapaus- ja korvausvelvollisuuden poissulkemislausekkeet niihin kuitenkaan rajoittumatta. Formica ei väitä, että sivustossa mainitut materiaalit olisivat soveliaita tai saatavilla käytettäviksi jollakin tietyllä oikeudenkäyttöalueella. Käyttö tämän lausekkeen tai jonkin tämän sopimuksen lausekkeen vastaisesti tapahtuu omalla vastuullanne, ja jos jokin tämän sopimuksen osa on pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton sovellettavan lain puitteissa, katsotaan että pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman lausekkeen korvaa pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen lauseke, joka lähinnä vastaa alkuperäisen lausekkeen tarkoitusta, ja sopimuksen jäljellä olevaa osaa sovelletaan tällaiseen käyttöön.

12. Yleiset ehdot

Nämä käyttöehdot, tietosuojaseloste ja mahdolliset kauppaehdot muodostavat teidän ja Formican välisen tämän verkkosivuston katselua ja käyttöä koskevan täysvaltaisen sopimuksen. Mikään tähän sopimukseen tehty muutos ei ole voimassa muutoin kuin Formican suorittamana. Väitetyn luopumisen jonkin sopimusrikkeen mukaisesta vaateesta ei katsota tarkoittavan, että tällaisista vaateista luovutaan vastaisuudessakin. Tämän sopimuksen painettu versio tai mikä tahansa Formican taholta sähköisesti lähetetty tiedonanto kelpaa oikeudellisiin tai hallinnollisiin toimenpiteisiin, jotka perustuvat tai liittyvät tähän sopimukseen tai tämän sivuston käyttöönne, samassa määrin ja samoilla ehdoilla kuin muutkin liiketoiminnalliset asiakirjat ja pöytäkirjat, jotka Formica on alun perin laatinut ja taltioinut painetussa muodossa.

Käytät selainta, jota ei tueta, ja jotkin ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein. Ole hyvä ja päivitä nykyaikaiseen selaimeen, kuten Chrome, Edge, Firefox tai Safari.