Användarvillkor för Formica Groups webbplats
LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT
Gäller från april 2013

Välkommen till Formica Groups webbplats ("webbplatsen"). Webbplatsen ägs av Formica Corporation och dess dotterbolag som utgör Formica Group ("Formica"). Användning av denna webbplats sker på villkor att du godkänner de nedanstående villkoren och bestämmelserna ("användarvillkoren"). Genom att besöka eller använda webbplatsen och innehåll eller tjänster som erbjuds genom webbplatsen intygar du att du har läst och förstått användarvillkoren och samtycker till dem. Användarvillkoren kan komma att ändras och bör läsas igenom med jämna mellanrum för att upptäcka ändringar. Användning av webbplatsen efter sådana ändringar innebär att du godkänner de användarvillkor som gäller vid tidpunkten för användningen.

1. Användningsområde

Webbplatsen tillhandahålls av Formica. All programvara och allt innehåll på webbplatsen, såsom text, bilder och logotyper, ägs av eller har licensierats till Formica, dess licensgivare eller innehållsleverantörer och skyddas av nationell upphovsrättslagstiftning i USA och andra länder. Formica ger dig tillstånd att visa och använda det innehåll som finns på webbplatsen i samband med att du använder webbplatsen. I övrigt får inget material från webbplatsen eller någon annan webbplats som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Formica eller något av dess dotterbolag kopieras, reproduceras, ompubliceras, uppladdas, publiceras, överföras eller spridas på något sätt förutom såsom uttryckligen tillåts enligt användarvillkoren. Ändring av material eller användning av material i något annat syfte utgör en överträdelse av Formicas upphovsrätt och andra äganderättigheter. Alla produkter, processer och tekniker som beskrivs på webbplatsen kan omfattas av andra immateriella rättigheter som Formica eller dess dotterbolag förbehåller sig och licensieras inte under dessa villkor. Du har inga rättigheter till, anspråk på eller intressen i (och inga upphovsrättigheter, varumärkesrättigheter eller andra immateriella rättigheter till) webbplatsen eller något material och du samtycker till att avstå från ramlänkning (framing) och spegling av webbplatsen.

2. Integritetspolicy

All information du ger oss lagras och används i enlighet med Formicas webbplats integritetspolicy.
Genom att godta dessa villkor och bestämmelser intygar du också att du förstår och samtycker till den praxis för insamling, användning och utlämning av uppgifter som beskrivs i vår integritetspolicy.

3. Ansvarsfriskrivning

WEBBPLATSEN OCH MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER I SAMBAND MED WEBBPLATSEN. FORMICA FRISKRIVER SIG I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE UTESLUTANDE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG. FORMICA GARANTERAR INTE OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER ANGÅENDE ANVÄNDNING ELLER RESULTAT AV ANVÄNDNING AV MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN VAD GÄLLER MATERIALETS KORREKTHET, EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER ÖVRIGA EGENSKAPER. I VISSA FALL TILLÅTS INTE FRISKRIVNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. DET ÄR DÄRFÖR MÖJLIGT ATT DEN OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGEN INTE GÄLLER DIG.

FORMICA GER INGA GARANTIER OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OM FÖLJANDE: a) ATT DEN INFORMATION SOM GES GENOM WEBBPLATSEN ÄR FRI FRÅN FEL, UTELÄMNANDEN, AVBROTT, DEFEKTER ELLER FÖRSENINGAR, ELLER FRÅN TEKNISKA FELAKTIGHETER ELLER SKRIVFEL, b) ATT WEBBPLATSEN GÅR ATT KOMMA ÅT VID EN VISS TIDPUNKT ELLER FRÅN EN VISS PLATS, c) ATT DEFEKTER ELLER FEL PÅ WEBBPLATSEN RÄTTAS TILL, d) ATT INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN ÄR FRITT FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. ALL INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN KAN ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE OCH FORMICA FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR SÅDANA ÄNDRINGAR.

4. Ansvarsbegränsning

FORMICA ANSVARAR INTE GENTEMOT DIG ELLER TREDJE PART FÖR EVENTUELLA SKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DIREKTA OCH SPECIELLA SKADOR, ERSÄTTNING FÖR EKONOMISKA FÖRLUSTER, INDIREKTA SKADOR, STRAFFSKADESTÅND ELLER FÖLJDSKADOR, SOM UPPKOMMIT GENOM ELLER HAR SAMBAND MED WEBBPLATSEN, INKLUSIVE ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN. DETTA GÄLLER ÄVEN OM FORMICA, ETT AV FORMICAS DOTTERBOLAG ELLER EN AUKTORISERAD FÖRETRÄDARE FÖR NÅGON AV DEM HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. FORMICAS SAMMANLAGDA ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG FÖR ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH GRUNDER FÖR TALAN, OAVSETT OM DESSA UPPKOMMER GENOM INOMOBLIGATORISKT ELLER UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅND (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖR FÖRSUMLIGHET) ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET BELOPP (OM NÅGOT) SOM BETALATS TILL FORMICA FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. I VISSA FALL TILLÅTS INTE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTANDE AV ANSVARSSKYLDIGHET, OMKOSTNADER ELLER FÖLJDSKADOR ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. DET ÄR DÄRFÖR MÖJLIGT ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTANDE INTE GÄLLER DIG.

5. Skadelöshet

Om du besöker webbplatsen inom ramen för affärsverksamhet samtycker du till att hålla oss skadeslösa gentemot tredje part vid all eventuell ansvarsskyldighet eller eventuella skador som uppkommit genom inomobligatoriskt eller utomobligatoriskt skadestånd eller förseelse eller på annat sätt till följd av din användning av webbplatsen.

6. Användaruppgifter och åtkomstsäkerhet

Om du registrerar dig på webbplatsen intygar du att de uppgifter du uppger i registreringsformuläret är korrekta och endast avser dig själv. Du ansvarar för att hålla dina inloggningsuppgifter och ditt lösenord hemliga och säkra. Dina inloggningsuppgifter och ditt lösenord får inte delas med eller användas av någon annan, och får bara användas på det sätt vi uttryckligen godkänner. Du bär ensam ansvaret för eventuell obehörig eller på annat sätt olaglig användning av inloggningsuppgifter och lösenord som vi låter dig använda så att du kan få åtkomst till någon del av webbplatsen. Du ska hålla Formica skadeslöst vid eventuella rättsprocesser, anspråk, förluster eller skador (inklusive juristarvoden) som uppkommer på grund av eller har samband med obehörig eller på annat sätt olaglig användning av inloggningsuppgifter eller lösenord som används för att få åtkomst till någon del av webbplatsen.

7. Ändringar

Formica kan när som helst och efter eget gottfinnande ändra, justera, revidera eller ta bort delar av användarvillkoren, helt eller delvis. Ändringar av användarvillkoren gäller från och med den tidpunkt då de publiceras. All användning av webbplatsen, efter att ändringar meddelats på detta vis, ska anses utgöra godtagande av ändringarna. Formica kan när som helst ändra sina produkter eller tjänster.

Formica kan när som helst avsluta, ändra, dra in eller upphöra med aspekter av webbplatsen. Detta gäller även tillgången till olika delar och funktioner på webbplatsen. Formica kan också införa begränsningar för vissa funktioner och tjänster eller begränsa din tillgång till delar av webbplatsen eller hela webbplatsen utan förvarning eller ansvarsskyldighet. Formica kan när som helst upphäva de befogenheter, rättigheter och tillstånd som beviljats dig i enlighet med bestämmelserna i användarvillkoren.

8. Utomstående parter och webbplatser och externa länkar till webbplatsen

Formica kan publicera länkar på webbplatsen eller på annat sätt ge tillgång till webbplatser eller betalfunktioner som drivs av andra parter för att underlätta för webbplatsanvändarna. Om du använder länkarna till dessa webbplatser lämnar du Formicas webbplats. Formica lämnar inga garantier eller utfästelser angående och ger inte sitt stöd till länkade webbplatser, informationen på dessa webbplatser eller de produkter och tjänster som beskrivs där. Formica avsäger sig allt ansvar för din användning av länkade webbplatser.Om du vill länka till webbplatsen får du göra det endast på villkor att du länkar till webbplatsens hemsida men inte reproducerar den. När du skapar en länk till webbplatsen anses du ha samtyckt till följande villkor:

  • Du får inte radera, förvränga eller på annat sätt ändra storleken eller utseendet på text, beskrivningar, bilder eller innehåll som visas på webbplatsen, eller på Formicas logotyp, varumärken, tjänstemärken eller meddelanden om upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter.
  • Du får inte skapa en ramlänk eller någon annan webbläsarmiljö eller ram kring webbplatsen. Du får inte reproducera eller spegla något innehåll på webbplatsen.
  • Du får inte på något sätt hävda eller antyda att Formica stöder några andra produkter eller tjänster än sina egna.
    Du får inte framställa ditt förhållande till Formica på ett missvisande sätt eller framföra någon annan felaktig, vilseledande eller nedvärderande information om Formica, dess produkter eller dess dotterbolag, anställda eller kunder.
  • Du får inte använda Formicas varumärken eller tjänstemärken som visas på webbplatsen på något annat sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Formica. Du får inte använda dessa märken på ett sätt som sannolikt kommer att skapa förvirring kring, försvaga eller skada anseendet för något av Formicas varumärken eller tjänstemärken.
  • Du får inte länka från en webbplats som du inte äger.
  • Du får inte länka webbplatsen till någon digital plats med innehåll som är smaklöst, pornografiskt, stötande eller kontroversiellt, inkräktar på andra personers immateriella rättigheter eller andra rättigheter eller på annat sätt inte är förenligt med alla tillämpliga lagar och bestämmelser.
  • Du ska genast ta bort och inaktivera alla länkar till webbplatsen på Formicas begäran.

Formica förbehåller sig uttryckligen rätten att upphäva den rättighet som beviljas i detta avsnitt vid överträdelse av villkoren eller vid annan handling som Formica efter eget gottfinnande har avgjort på något sätt kan skada Formica eller dess verksamhet. Formica förbehåller sig även uttryckligen rätten att vidta alla åtgärder som Formica anser lämpliga. Sådana åtgärder inkluderar, utan begränsning, att inaktivera eller blockera länkar till webbplatsen och att utnyttja lämpliga rättsmedel. Du ska snarast ta bort och inaktivera länkar till webbplatsen om Formica begär detta. Du ska ersätta Formica till fullo för förluster eller skador som drabbar Formica vid överträdelse av något villkor i detta avsnitt och för förluster, skador eller anspråk som uppstår på grund av eller har samband med din länk till webbplatsen. Formica garanterar inte att länkar till webbplatsen fungerar och åtar sig inte något ansvar för att se till att länkar ger tillträde till webbplatsen.

9. Varumärkes- och upphovsrättsinformation

Varumärken och tjänstemärken som visas på webbplatsen tillhör Formica eller ett eller flera av dess närstående bolag och får inte användas i samband med produkter eller tjänster som inte är Formicas. De får inte heller användas på något sätt som sannolikt skapar förvirring bland kunder eller på något sätt som nedvärderar Formica eller ger Formica dåligt anseende. Alla varumärken och upphovsrättigheter ägs eller licensieras av Formica och dess dotterbolag såvida inget annat anges. Alla övriga varumärkesnamn, produktnamn eller varumärken tillhör respektive innehavare.

10. Tillämplig lagstiftning

Dessa villkor ska regleras av samt tolkas och upprätthållas i enlighet med lagstiftningen i den amerikanska delstaten Ohio, utan hänsyn till bestämmelser om lagkonflikt. Du samtycker till att domstolarna i delstaten Ohio i USA ska ha behörighet att avgöra alla tvister som uppstår på grund av, berör eller har samband med användarvillkoren och/eller din användning av webbplatsen. Användning av webbplatsen är inte godkänd i de jurisdiktioner där inte alla bestämmelser i användarvillkoren verkställs fullt ut.

11. Lokal lagstiftning

Webbplatsen drivs från eller genom en eller flera resurser som tillhör Formica eller tredje part. Formica gör inga utfästelser om att informationen och materialet på webbplatsen är lämpliga eller tillgängliga för användning på andra platser. Tillgång till webbplatsen från platser där webbplatsens innehåll kan vara olagligt är förbjudet. Om du använder webbplatsen från andra platser ansvarar du för efterlevnad av alla tillämpliga lokala lagar. Dessutom godkänns inte användning av webbplatsen i de jurisdiktioner där inte alla bestämmelser i detta avtal verkställs fullt ut. I dessa bestämmelser ingår, utan begränsning, detta avsnitt och de ovanstående garantifriskrivningarna och undantagen från ansvar. Formica gör inga utfästelser om att materialet på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning i en viss jurisdiktion. All användning som strider mot denna bestämmelse eller någon annan bestämmelse i detta avtal sker på egen risk. Om någon del av avtalet är ogiltig eller overkställbar enligt tillämplig lagstiftning ska den ogiltiga eller overkställbara bestämmelsen anses ersatt av en giltig och verkställbar bestämmelse som så nära som möjligt motsvarar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen, och resten av avtalet ska reglera sådan användning.

12. Allmänna villkor

Användarvillkoren, integritetspolicyn och eventuella försäljningsvillkor utgör hela avtalet mellan dig och Formica om att visa och använda webbplatsen. Ingen ändring av detta avtal ska gälla såvida den inte utförs av Formica. Eventuella påstådda avståenden från en överträdelse av detta avtal ska inte anses utgöra avståenden från framtida överträdelser. En utskriven version av avtalet eller meddelanden från Formica i elektronisk form ska vara tillåtliga vid rättsliga eller administrativa förfaranden som bygger på eller har samband med avtalet eller din användning av webbplatsen, i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärshandlingar och dokumentation som ursprungligen upprättats och bevarats av Formica i utskriven form.

Det saknas stöd för den webbläsare du använder och vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska. Vänligen uppgradera till en modern webbläsare, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.