Formica Group Website Gebruiksvoorwaarden
LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR
Van kracht vanaf April 2013

Welkom op de website van de Formica Group website (de "Site"). De site is eigendom van Formica Corporation en haar gelieerde bedrijven die de Formica Group ("Formica") vormen. Het gebruik van deze site is afhankelijk van uw acceptatie van onderstaande gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden"). Door de Site te bezoeken of gebruik te maken van de inhoud of diensten die aangeboden worden op de Site, erkent u dat u de Gebruiksvoorwaarden gelezen en begrepen heeft en er mee akkoord gaat. De Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden, en zullen periodiek moeten worden gecontroleerd op wijzigingen. Het gebruik van de Site na deze wijzigingen houdt in dat u akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van dergelijk gebruik.

1. Huisregels

Deze Site wordt u aangeboden door Formica. Alle software en inhoud op deze site zoals teksten, afbeeldingen en logo's , zijn eigendom van of in licentie van Formica, haar licentiegevers of leveranciers van inhoud en worden beschermd door Amerikaanse en andere auteurswetrechten. Formica verleent u toestemming om de inhoud die op de Site wordt aangeboden te bekijken en te gebruiken in connectie met uw gebruik van de Site. In geen geval mag materiaal van deze Site of van enige andere website in eigendom van, wordt beheerd door, in licentie wordt gegeven of wordt gecontroleerd door Formica of één van haar gelieerde ondernemingen op enigerlei worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd, behalve zoals nadrukkelijk is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen van de materialen of gebruik van de materialen voor enig ander doel is een schending van Formica's auteursrecht en andere eigendomsrechten. Elk product, proces of technologie die op deze website wordt beschreven kan het onderwerp zijn van andere intellectuele eigendomsrechten die zijn voorbehouden aan Formica of aan haar gelieerde ondernemingen en zijn hieronder niet gelicentieerd. U heeft geen recht, titel of belang (en geen auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht) op of op de Site of enig ander materiaal en u stemt ermee in om de Site niet the "framen" of te "spiegelen".

2. Privacy Beleid

Alle informatie die u ons geeft wordt opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met Formica's Website Privacy Beleid. Door aan te geven dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, geeft u ook aan dat u de procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie zoals beschreven in ons Privacy Beleid begrijpt en ermee instemt.

3. Vrijwaring

DE SITE EN MATERIALEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND IN VERBAND MET DEZE SITE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEGEPASTE WETGEVING, WIJST FORMICA ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. FORMICA GARANDEERT GEEN ENKELE VERKLARING MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DEZE SITE MET BETREKKING TOT HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF ANDERSZINS. DE TOEPASSELIJKE WETGEVING KAN DE UITSLUITING VAN STILZWIJGENDE GARANTIES NIET TOESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

FORMICA GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, (a) DAT DE INFORMATIE DIE WORDT VERSTREKT VIA DE SITE VRIJ IS VAN FOUTEN, NALATIGHEID, ONDERBREKING, DEFECTEN OF VERTRAGING IN WERKING, OF VAN TECHNISCHE ONJUISTHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN; (b) DAT DE SITE OP EEN BEPAALD TIJDSTIP OF LOCATIE BESCHIKBAAR IS; (c) DAT DEFECTEN OF FOUTEN OP DE SITE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF (d) DAT DE INHOUD OP DE SITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ELKE INFORMATIE OP DEZE SITE KAN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD EN FORMICA WIJST ALLE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DEZE VERANDERINGEN AF..

4. Beperking van Aansprakelijkheid

FORMICA IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE SOORT SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN OF VERBONDEN MET DE SITE, INCLUSIEF HET GEBRUIK VAN OF DE ONVERMOGENHEID HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DEZE SITE, ZELFS ALS FORMICA, EEN PARTNER VAN FORMICA OF EEN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN EEN VAN HEN, IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN FORMICA TOT U VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN OORZAKEN VAN OPTREDING, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID), OF ANDERS DAN HET BEDRAG DAT AAN FORMICA IS BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING, VOOR TOEGANG TOT DEZE SITE. DE TOEPASSELIJKE WETGEVING KAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

5. Vrijwaring

Als u de Site bezoekt bij het uitoefenen van een zakelijke of commerciële onderneming, gaat u ermee akkoord dat u ons vrijwaart en dat u ons blijft vrijwaren van alle of enige aansprakelijkheid of schade opgelopen in contract, onrechtmatige daad of anderszins jegens een derde als gevolg van uw gebruik van deze Site.

6. Gebruikers Registratie en Toegangsbeveiliging

Als u zich registreert op deze website, bevestigt u door te registreren dat de informatie die u verstrekt op het inschrijvingsformulier correct is en alleen voor u geldt. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw inloggegevens of wachtwoord. Uw inloggegevens en wachtwoord mogen niet worden gedeeld met, of gebruikt worden door andere personen en mogen alleen worden gebruikt zoals we uitdrukkelijk toestemmen. U bent als enige verantwoordelijk voor ongeoorloofd of anderszins onwettelijk gebruik van inloginformatie en wachtwoord gebruik dat door ons ter beschikking is gesteld tot enig deel van deze site, en u zult Formica vrijwaren van elke rechtszaak, claim, verlies of schade (inclusief advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met ongeautoriseerd of anderszins onwettig gebruik van enige inloginformatie of wachtwoord dat wordt gebruikt voor toegang tot enig deel van deze site.

7. Veranderingen en Aanpassingen

Formica kan naar eigen goeddunken elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk op elk moment wijzigen, veranderen, herzien en/of verwijderen. Wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht op het moment van publicatie. Elk gebruik van de Site na een dergelijke kennisgeving wordt beschouwd als acceptatie van een dergelijke verandering, wijziging of herziening. Formica kan haar producten of diensten op elk moment wijzigen.

Formica kan elk aspect van de Site, inclusief de beschikbaarheid van functies, op elk moment beëindigen, wijzigen, opschorten of stopzetten. Formica kan ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en diensten of uw toegang tot delen van of de gehele Site beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. Formica kan de machtiging, rechten en licenties die u worden gegeven zoals hier verstrekt, op elk moment beëindigen.

8. Externe Providers en Sites en Externe Links naar de Site

Op de Site kan Formica koppelingen of andere toegang tot websites bieden of voor betalingsverwerkingsfuncties die door andere entiteiten worden beheerd voor het gemak van Site-gebruikers. Als u deze sitelinks gebruikt, verlaat u de Formica-website. Formica geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot, en onderschrijft geen, gelinkte websites of de informatie die erop wordt weergegeven of een van de producten of diensten die daarop worden beschreven. Formica aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot uw toegang tot dergelijke gelinkte websites.Als u naar deze site wilt linken, mag u dit alleen doen op basis van het feit dat u naar de startpagina van deze site linkt, maar niet repliceert. Door een link naar deze website te maken, wordt u geacht akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

  • U zult de grootte of het uiterlijk van de op deze website getoonde tekst, beschrijving, afbeelding of inhoud of enig Formica-logo, handelsmerk, dienstmerk, copyright of ander intellectueel eigendom niet verwijderen, vervormen of anderszins wijzigen.
  • U zult geen kader of andere browser- of randomgeving rondom deze Site creëren en u zult geen inhoud op deze website repliceren of spiegelen.
  • U zult op geen enkele manier beweren, vertegenwoordigen of impliceren dat Formica producten of diensten onderschrijft die niet de zijne zijn.
  • U zult uw relatie met Formica niet verkeerd voorstellen en geen andere valse, misleidende of kleinerende informatie over Formica, haar producten, of haar gelieerde ondernemingen, werknemers of klanten meedelen.
  • U zult geen ander gebruik maken van Formica-handelsmerken of servicemerken die op deze Site worden weergegeven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Formica, en u zult geen gebruik maken van dergelijke merken op een manier die waarschijnlijk verwarring met, verwatering van of schade aan de goodwill in een Formica handelsmerk of servicemerk brengt.
  • U zult geen links van een website gebruiken waarvan u niet de eigenaar bent.
  • U mag deze website niet koppelen aan een andere digitale bestemming die inhoud bevat die onsmakelijk, pornografisch, beledigend of controversieel is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon of op een andere manier niet voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
  • U zult onmiddellijk alle links naar deze website verwijderen en uitschakelen op verzoek van Formica.

Formica behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het in deze sectie verleende recht te schrappen wegens schending van deze voorwaarden, of voor enige andere handeling, die Formica naar eigen goeddunken haar activiteiten op enigerlei wijze schaden, en om enige actie te ondernemen die zij gepast acht inclusief, zonder beperking, het deactiveren of blokkeren van een link naar deze website en het zoeken naar geschikte juridische oplossingen. Op verzoek van Formica verwijdert u meteen elke link naar deze website en schakelt u deze uit. U dient Formica volledig te vrijwaren voor alle verlies of schade geleden door Formica wegens schending van één van de voorwaarden vermeld in deze sectie en voor verlies, schade of claim voortvloeiend uit of verband houdend met uw link naar deze website. Formica verzekerd of garandeert niet dat een link naar deze website functioneel zal zijn en aanvaardt geen verantwoordelijkheid om te verzekeren dat elke link toegang tot de site zal geven.

9. Informatie over Handelsmerken en Auteursrechten

Handels- en dienstmerken die op de Site voorkomen zijn handelsmerken van Formica of van één of meer van haar gelieerde ondernemingen en mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet aan Formica toebehoren of op een manier die voor verwarring bij klanten kan zorgen, of op een manier die Formica in diskrediet brengt. Alle handelsmerken en auteursrechten, tenzij anders vermeld, zijn eigendom van, of in licentie van Formica en haar dochterondernemingen. Alle andere merknamen, productnamen of handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

10. Toepasselijk Recht

Deze voorwaarden worden beheerst door, en geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de wetten van de staat Ohio, één van de Verenigde Staten van Amerika, zonder verwijzing naar collisieregels. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken die gevestigd zijn in de staat Ohio, één van de Verenigde Staten van Amerika, voor de oplossing van alle geschillen die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden en / of uw gebruik van de site . Gebruik van deze site is niet toegestaan in een rechtsgebied dat niet volledig effect sorteert op alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

11. Lokale Wetten

Deze site wordt geëxploiteerd door, of via één of meer Formica-faciliteiten of externe faciliteiten. Formica verklaart niet dat de informatie en materialen op de site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties. Toegang tot de Site vanaf locaties waar de inhoud van de Site illegaal is, is verboden. Als u de Site op andere locaties bezoekt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetgeving. Bovendien is het gebruik van deze site niet toegestaan in een rechtsgebied dat niet ten volle uitvoering geeft aan alle bepalingen van deze overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze paragraaf en de uitsluitingen van garantie en aansprakelijkheid hierboven. Formica verklaart niet dat het materiaal op deze site geschikt of beschikbaar is voor gebruik in een bepaald rechtsgebied. Elk gebruik in strijd met deze bepaling of enige bepaling van deze overeenkomst is voor uw eigen risico en als een onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is volgens de toepasselijke wetgeving, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht vervangen te zijn door een geldige, afdwingbare bepaling. die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst is van toepassing op dergelijk gebruik.

12. Algemene Voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacy Beleid en eventuele verkoopvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Formica met betrekking tot het bekijken en gebruiken van deze site. Geen enkele wijziging van deze overeenkomst is alleen geldig als deze door Formica wordt uitgevoerd. Elke beweerde verklaring van afstand van een schending van deze overeenkomst wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een toekomstige schending. Een gedrukte versie van deze overeenkomst of een kennisgeving door Formica in elektronische vorm is toegestaan in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van, of in verband met deze overeenkomst of uw gebruik van deze site in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bestanden die oorspronkelijk door Formica werden gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm.

U gebruikt een niet-ondersteunde browser en sommige functies werken mogelijk niet goed. U kunt upgraden naar een moderne browser, zoals Chrome, Edge, Firefox of Safari.