Livscykelanalys (LCA)

Som en del av vårt arbete med våra hållbarhetsmål har Formica-koncernen genomfört en så kallad LCA (Life Cycle Assessment) för våra nyckelprodukter i syfte att ta reda på exakt vad produkterna ger upphov till när det gäller energi, vatten, avfall och växthusgaser under hela livscykeln.

Alla faser i produktionsprocessen analyseras, alltifrån inköp av råmaterial och materialbearbetning till tillverkning, distribution och användning till kassering eller återvinning. Vi arbetar både inom våra egna tillverkningsanläggningar, men även med våra samarbetspartners i leveranskedjan och med transporterna, för att minska våra avtryck på miljön.

Med hjälp av en LCA kan Formica Group fatta välgrundade beslut om hur processerna och produkterna kan förbättras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Livscykelanalys av produkten

En livscykelanalys av produkten, Life Cycle Analysis (LCA), är en metod som används för att mäta en produkts totala påverkan på miljö, från vaggan till graven. Man samlar in uppgifter från alla områden och stadier i produktens livstid - råmaterialtillverkning och transport av detta till Formica Groups tillverkningsanläggningar och distributionscentra, tillverkning av produkten, vidare transport till försäljningsställena och avfallshantering vid slutet av produktens livstid.

LCA och Formica®s produkter

Formica Group använder LCA-datan som grund vid utvecklingen av nya produkter och för att se till att man fullt ut känner till produktens påverkan på miljön. Formica Group kan även identifiera eventuella "kritiska ställen" när det gäller produktens miljöpåverkan, även om dessa ställen uppkommer till exempel vid leveransen av råmaterial. Tack vare fullständig kunskap om hur våra produkter påverkar miljön kan vi arbeta mot en ökad hållbarhet. Formica Group är den första laminattillverkaren som har genomfört en omfattande och specifik LCA som bygger på uppgifter från alla delar i leveranskedjan och tillverkningsprocessen.

LCA-status

Formica Group har genomfört en LCA för sina huvudprodukter:

 • Högtryckslaminat (HPL).
 • Kontinuerligt laminat (CPL).
 • Kompaktlaminat.
 • Bänkskivor.

De specifika kriterierna i LCA baserades på:

 • Energianvändning.
 • Utsläpp av växthusgaser.
 • Påverkan på miljöcertifieringssystem (LEED, BREEAM etc.).
 • Vatten.

Programmen har utvecklats i samarbete med våra leverantörer för att minska alla element som kan påverka - hur minimala de än må vara. Formica Groups mål är bland annat:

 • Att minska energiförbrukningen inom hela tillverkningsprocessen, inklusive leveranskedjan och efterföljande led.
 • Att minska utsläppen av växthusgaser med 5 % vid alla globala anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien.
 • Att minska vattenanvändningen inom produktens hela tillverkningsprocess.
 • Att minska mängden avfall som lämnas till deponi och arbeta för att återvinna en större mängd avfall.

Framtida LCA-Aktiviteter

Formica Group utarbetar realistiska hållbarhetsprogram med specifika mål att minska våra verksamheters påverkan på miljön. Vi kommer att:

 • fortsätta att arbeta för att vara ledande inom hållbarhet.
 • samarbeta med leverantörerna för att öka andelen återvunnet och miljövänligt innehåll i allt vårt råmaterial, och göra det obligatoriskt att använda fibrer från hållbara skogar.
 • fortsätta att minska utsläppen av flyktiga organiska föreningar i våra produkter och processer, enligt vad som fastställts i vårt Greenguard-certifikat.
 • minska energiförbrukningen på våra anläggningar och under våra produkters hela livslängd.
 • minska våra koldioxidutsläpp, inte bara genom att minska energianvändningen, utan även genom att utveckla förnybara energikällor för våra verksamheter- samt;
 • regelbundet genomföra LCA-analyser av våra produkter för att noga kunna övervaka våra framsteg i arbetet med att minska vår miljöpåverkan.

Det saknas stöd för den webbläsare du använder och vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska. Vänligen uppgradera till en modern webbläsare, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.