Carbon Reduction

Minskning av koldioxid

Formica Group har satt upp mål för att minska utsläppen från alla verksamheter, fordon och anläggningar som kan bidra till att växthusgaser bildas. 

Vad är koldioxid?

Företag använder fossila bränslen för att producera energi. Den koldioxid som genereras som en del av denna process släpps ut i atmosfären. Samtidigt vet vi att koldioxid absorberas av växter och träd i den naturliga CO2-cykeln. Industrin genererar i allmänhet mer CO2 än naturen kan ta upp.

Effekten av denna koldioxid i atmosfären är att temperaturen på vår planet stiger. Genom förbättrade processer och ökad energieffektivitet arbetar Formica Group för att minska sitt bidrag till CO2-utsläppen och den globala uppvärmningen.

Formicas produkter, emissioner och energi

Formica Group är medvetna om att det är både företagsekonomiskt och miljömässigt nödvändigt att minska beroendet av fossila bränslen. Det är också vårt ansvar som företag att leta efter nya energikällor som har en minimal påverkan på klimatet och som effektivt kan ersätta de fossila bränslena.

Med hjälp av en detaljerad och omfattande livscykelanalys, Life Cycle Analysis (LCA), förstår Formica Group fullt ut hur mycket energi som krävs för att tillverka alla komponenter i våra produkter. Med hjälp av denna information kan vi ställa upp mål för att minska vår energiförbrukning och därmed våra CO2-utsläpp. Våra samarbetspartners i leveranskedjan har också delat med sig av sin energiförbrukningsdata till oss.

Aktuell status och aktivitet

Formica Group har satt som mål att minska sina koldioxidutsläpp. Vi lanserar hela tiden nya program för att minska vårt koldioxidutsläpp vid Formicas samtliga anläggningar i Nordamerika, Europa och Asien. Dessa strategier utgör tillsammans ett globalt program med syfte att minska vårt totala årliga koldioxidavtryck.

Formica Group är tillsammans med en rad andra ledande och globalt verksamma företag medlem i Carbon Disclosure-projektet, vars syfte är att främja globala initiativ att informera om, förstå och minska de potentiella effekterna av kolutsläpp.

Några av de strategier som vi tillämpar idag:

  • Slutna uppvärmningssystem bidrar till att spara varmvatten.
  • Biomassa används för att producera energi.
  • Avancerade styrsystem för värmepannor maximerar förbränningen och minskar energiförbrukningen.
  • Kompressorer med hög effekt.
  • Motorer med hög effekt.
  • Energisparande belysningssystem.
  • Utveckling av effektiva transportrutter för att maximera bränsleekonomin.
  • Forskning för att kunna använda förnyelsebara energikällor i ännu större utsträckning.

Formica Group har även satt upp mål för att minska mängden papper och övrigt avfall som lämnas till avfallsdeponier (deponier genererar växthusgaser). Läs mer om hur vi strävar efter att förbättra våra tillverkningsprocesser under avsnittet Miljöhanteringssystem.

Det saknas stöd för den webbläsare du använder och vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska. Vänligen uppgradera till en modern webbläsare, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.