Formica Formation Designtävling (“Tävlingen”)

Allmänna Villkor

Promotor: Formica Limited, Coast Road, North Shields, Tyne & Wear, NE29 8RE, Storbritannien

Berättigande

1. Tävlingen är öppen för studenter över 18 och vilka för närvarande är inskrivna på en designkurs på något universitet eller högskola i Irland, Frankrike, Spanien, Ryssland, Finland, Polen, Sverige, Storbritannien Belgien, Nederländerna eller Danmark. Skolan kommer begäras registrera sig hos Formica för att göra det möjligt för dig att delta. Anställda hos Formica Group oavsett enhet (i), samtliga (ii) till Formica anslutna företag, eller (iii) samtliga i övrigt kopplade till administrering av Tävlingen, såväl som deras närmaste familj och medlemmar i hushållet, är inte berättigade att delta i Tävlingen. ”Närmaste familj” avser make/maka/partner, föräldrar, syskon, barn, samt i sin tur var och en av dessas makor/makar/partners.

2. Uttryckligt godkännande av dessa Allmänna Villkor krävs för deltagande i Tävlingen. Icke desto mindre, deltagande i Tävlingen anses som godkännande av dessa Allmänna Villkor och de Allmänna Villkoren är bindande för deltagaren.

3. Formica kan kräva bevis angående behörighet att delta och förbehåller sig rätten att diskvalificera samtliga deltagare som brister i att uppfylla kriterierna för behörighet angivna enligt ovan.

4. Deltagande i tävlingen är gratis och utan köpskyldighet.

Deltagande

5. För att delta i Tävlingen måste deltagare lämna in ett förslag (”Design”) till [email protected] genom att använda en filöverföringstjänst såsom wetransfer.com mellan 1 januari och 17 april 2020 (“Deltagandeperioden”). Deltagaren skall tillsammans med sin design även lämna in sitt (i) fullständiga namn och efternamn, (ii) nationalitet, (iii) adress, (iv) e-postadress samt (v) namn på det universitet eller den högskola där de för närvarande är inskrivna, namnet på kursen och namn samt kontaktuppgifter för sin lektor. Formica kommer använda dessa uppgifter för att kontakta dig via e-post eller vanlig post.

6. Lämnas in på engelska.

7. Varje Design måste:

• Bestå av en möbel som (a) inkorporerar Formica® laminat; och (b) förbättrar livskvaliteten. Se www.formica.com/sv-se/campaigns/formica-formations för en fullständig lista på Formica® laminat tillgängliga för denna Design. Tekniska specifikationer gällande material kan hittas på www.formica.com/sv-se/campaigns/formica-formations eller för ytterligare info vänligen mejla [email protected].

• Fokus på vilken som helst av följande två kategorier:
○ utrymme i hemmiljö (ex. sovrum, sällskapsrum); eller
○ offentliga utrymmen (ex. reception, bar, restaurang, kontor).

• Inkludera ritningar för Designen och medföljande beskrivning (maximalt 1,000 ord). Vänligen notera:

○ Både designskisser och ritningar skall vara tillräckligt detaljerade för att fullständigt och noggrant beskriva samtliga aspekter av möbeln – detta för att försäkra integriteten i din Design om den konstrueras.

○ En komplett och tydlig lista på allt material använt i din Design måste inkluderas.

8. Du kan inkludera material vilka inte är Formica® som designelement i en Design, så länge som icke Formica® material inte överstiger 30 % av designen i proportion till Formica® laminat använt (inte innefattande eventuell nödvändig bärare, järnvara, eller el).

9. Dimensioner:
○ Slutlig ihopsatt storlek på varje Design får inte överstiga dimensionerna: 3m Längd x 2m Bredd x 1.5m Höjd

10. Vikt:
○ Den slutliga vikten på varje Design efter konstruktion får inte överstiga: 80kg

11. Samtliga mottagna bidrag för Design som inte uppfyller kriterier ovan kommer diskvalificeras. Design skall vara en ritning, inte en modell. En prototyp är inte nödvändig.

12. Deltagare kan delta hur många gånger de önskar under förutsättning att olika designförslag lämnas in med varje bidrag inom Deltagandeperioden.

13. Till maximal omfattning som medges enligt lag, godtar Formica inte något ansvar för några som helst bidrag vilka är sena, borttappade, ofullständiga, ansedda otydliga eller för något som helst fel relaterat till nätverk, dator, hårdvara eller mjukvara, vilket kan begränsa eller försena insändandet eller mottagandet av ditt bidrag.

14. Formica kan, helt enligt egen bestämmanderätt, vägra att godta samtliga bidrag ansedda ofullständiga, tolkade otydliga, automatiserade, plagierade eller som potentiellt gör intrång eller är ärekränkande och bidrag inlämnade åt tredjeparter kommer diskvalificeras.

Vinnare / Priser

15. Det finns tre priser tillgängliga vilka delas ut enligt följande:

• 1a Plats – iPad pro; och antingen £1000 Love to Shop Presentkort (om Vinnare är baserad i Storbritannien) eller €1150 Love to Shop Presentkort
• 2a Plats - £800 Love to Shop Presentkort (om Vinnare är baserad i Storbritannien) eller €900 Love to Shop Presentkort
• 3e Place - £500 Love to Shop Presentkort (om Vinnare är baserad i Storbritannien) eller €550 Love to Shop Presentkort

16. Berättigade designbidrag kommer bedömas baserat på deras funktionalitet, duglighet att konstruera, presentation, kreativitet och innovation den 30 april 2020 (“Dragningsdatum”).

17. Maximalt ett pris kommer tilldelas för varje enskilt designbidrag.

18. Tre Vinnare kommer väljas av en jurypanel. Domarnas beslut är slutgiltigt.

19. Vinnarna kommer meddelas via e-post eller vanlig post om deras framgång inom 7 dagar från Tävlingens Dragningsdatum. Från datum för meddelande kommer Vinnaren ha 8 veckor på sig att begära sitt pris via E-post. Om en Vinnare brister i att begära sitt pris inom 8 veckor från då de meddelats om deras framgång kommer de anses ha förverkat priset och Formica förbehåller sig rätten att tilldela priset till en alternativ deltagare.

Generellt

20. Varje Vinnare bekräftar härmed att Formica kan komma använda personlig information och material du lämnar in, inklusive ditt namn, ritningar, Design/er, foton, bilder, likhet och röst, för reklam-, marknadsförings-, och publicitetsändamål och all marknadsföringsrelaterad aktivitet utan några rättigheter till på förhand godkännande eller inspektion där du har gett oss ditt medgivande att göra så enligt tillämplig dataskyddslag. Väl givet kommer deras medgivande vara globalt och gällande från det datum då de tre vinnande Designen valdes enligt punkt 16 ovan, för hela varaktigheten av de rättigheter inbegripna. Med sitt medgivande samtycker Vinnarna att delta i vilken som helst och samtlig reklam, marknadsföring eller annan kommersiell aktivitet relaterad till Tävlingen (inklusive via social media, mejlkampanjer och annan PR-relaterad marknadsföring).

21. Enligt Formicas eget beslutsfattande kommer först placerade vinnande Designbidrag helt till fullo konstrueras av Formica och förekomma i Formicas marknadsföringsmaterial.

22. Genom att skicka in din Design till Tävlingen försäkrar och garanterar (i) du att du är den ensamma lagliga och faktiska ägaren av, och äger samtliga rättigheter och intressen för, din Design, (ii) vilken du inte har licenserat eller tilldelat någon immaterialrätt relaterad till denna Design till tredjeparter, (iii) att exploateringen av dessa rättigheter av Formica inte kommer göra intrång på rättigheter för någon tredjepart eller tillämplig lag; och (iv) att din Design är ditt originalarbete och inte har kopierats helt eller delvis från någon tredjepart.

I händelse att din Design är en av de vinnande Designerna, samtycker du härmed uttryckligen och oåterkalleligen att all upphovsrätt och övrig immaterialrätt, oavsett registrerad eller icke registrerad, innefattande utan begränsning designrättigheter, patenträttigheter, varumärkesrättigheter, relaterade till eller bestående i din Design kommer överföras till Formica, till fullaste möjliga utsträckning under tillämplig lag. Överföringen gäller globalt och skall gälla för rättigheterna involverade som helhet, särskilt samtliga ekonomiska rättigheter (rätten till reproduktion, rätten till distribution, rätten att publikt kommunicera och rätten till transformation, såväl som all teknik, all applikation och all känd (digital eller analog) form, metod och supporta av exploatering). Den skall vara exklusiv, förbehållslös och oåterkallelig, och gälla från datum då Vinnaren erhöll sina priser, för hela perioden vad gäller immaterialrätt i fråga. Formica skall tillåtas tilldela, överföra eller underlicensera dessa rättigheter till tredjeparter, inklusive sina gruppenheter, på en exklusiv eller icke exklusiv basis, med eller utan ersättning. Du bekräftar och samtycker härmed att priserna nämnda ovan tillhandahåller fullständig och tillräcklig kompensation för denna överföring av rättigheter, och att ingen ytterligare kompensation eller utbetalningar av royalty är tillbörliga eller kommer vara tillbörliga i framtiden vad gäller detta.

Formica skall ha rätten att förverkliga alla nödvändiga formaliteter vad gäller skydda och försvara överföringen av immaterialrätter. Genom att delta i Tävlingen samtycker du till att ingå ett återupprepande skriftligt avtal med Formica där samtliga villkor kommer bli återinsatta då du överlåter Formica oåterkallelig fullmakt att utföra, skapa eller verkställa samtliga dokument, akter, ärenden och/eller skrifter vilka Formica anser nödvändiga eller önskvärda för att anslå full verkan vad gäller överlåtelse av immaterialrätt i det fall din Design är en av de vinnande Designerna.

23. Formica kommer använda personlig information tillhandahållen i samband med denna Tävling för ändamålet att underlätta handhavandet av Tävlingen och arrangerandet av belöning av priset. Formica måste ha information tillgänglig vilken indikerar att en giltig belöning skedde. För att foga sig till detta åtagande kommer Formica sända efternamn och land för huvudsakliga prisvinnare samt, om tillämpligt kopior på deras vinnande bidrag, till alla de som mejlar [email protected] och ber att få belöningen validerad, vänligen kontakta Formica [email protected]. Formica måste fortfarande på begäran tillhandahålla information och vinnande bidrag till relevant reglerande reklambyrå. Ytterligare information angående hur Formica behandlar din personliga information kan hittas i Formicas Integritetspolicy [https://www.formica.com/sv-se/privacy-policy].

24. Till yttersta omfattning tillåten enligt lag, accepterar Formica inget ansvar för någon som helst förlust, defekt, skada eller besvikelse någon deltagare drabbats av som resultat av att ha deltagit i Tävlingen eller genom mottagande av pris, eller någon som helst skada på din eller annan persons dator eller mobiltelefonutrustning som en konsekvens av nedladdning av något som helst material relaterat till den här Tävlingen. Inget kommer exkludera Formicas ansvarsskyldighet för dödsfall eller personlig skada som resultat av vår försumlighet.

25. All personlig skatterelaterad ansvarsskyldighet som resultat från mottagande av priser i Tävlingen kommer vara den / de individuella vinnarens / vinnarnas ansvar.

26. Formica förbehåller sig rätten att avbryta, ställa in eller ändra Tävlingen, priserna och/eller vad som helst i dessa Allmänna Villkor utan förvarning om den inte kan skötas, handhas eller fullföljas som planerat eller på grund av händelser eller omständigheter uppkomna bortom Formicas kontroll, eller annorstädes där bedrägeri, missbruk och/eller fel (mänskligt eller dator) påverkat eller skulle kunna påverka korrekt hantering av Tävlingen. Formica kommer alltid bemöda sig att minimera verkan för Deltagarna för att undvika besvikelse.

27. Samtliga detaljer angående priser vilka inte är specificerade kommer fastställas av Formica helt enligt eget omdöme. Priset kan inte överlåtas och måste accepteras som belönat.

28. Dessa Allmänna Villkor utgör det fullständiga avtalet mellan parterna och ersätter samt tillintetgör samtliga tidigare utkast, avtal, uppgörelser och överrenskommelser mellan dem, kan inte ändras eller modifieras av annan än Formica i enlighet med Allmänna Villkor. Vardera part samtycker att de inte skall ha någon kompensation vad gäller någon som helst representation eller garanti (oavsett utfört oskyldigt eller vårdslöst) som inte är angiven i dessa Allmänna Villkor.

29. Om någon som helst föreskrift i dessa Allmänna Villkor är, helt eller delvis, ogiltig eller ogenomförbar av någon som helst anledning, skall giltigheten för de återstående föreskrifterna i dessa Allmänna Villkor inte påverkas, och de skall fortsatt gälla samt vara genomförbara. Den ogiltiga eller ogenomförbara föreskriften skall ersättas med en giltig föreskrift vilken är så likartad som möjligt vad gäller sakinnehåll i den ogiltiga eller ogenomförbara föreskriften.

30. Dessa Allmänna Villkor och några som helst ifrågasättanden vilka uppstår utifrån eller i samband med dem skall styras av och uttolkas i enlighet med de lagar inom den jurisdiktion för Deltagarens vistelseort.

Det saknas stöd för den webbläsare du använder och vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska. Vänligen uppgradera till en modern webbläsare, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.