Formica Formation Designtävling (“Tävlingen”)

Villkor

Arrangör: Formica Limited, Coast Road, North Shields, Tyne & Wear, NE29 8RE, Storbritannien

Behörighet

 1. Tävlingen är öppen för studenter som är över 18 år och som för närvarande är inskrivna eller var inskrivna vid tävlingens startdatum (1 februari 2022) på en designkurs vid något universitet i Irland, Frankrike, Spanien, Ryssland, Finland, Polen, Sverige, Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Italien, Portugal eller Danmark. Ditt universitet kommer att behöva registrera sig hos Formica för att du ska kunna delta. Anställda hos (i) någon Formica Group-enhet, (ii) något Formica-affilierat företag, eller (iii) någon annan kopplad till administrationen av Tävlingen, liksom deras närmaste familj och hushållsmedlemmar, får inte delta i Tävlingen. “Närmaste familj” betyder make/partner, föräldrar, syskon, barn och var och en av deras respektive makar/partners.

   

 2. Ett uttryckligt godkännande av dessa Villkor är nödvändigt för att delta i Tävlingen. Ändå anses deltagande iTävlingen ha accepterat dessa Villkor och dessa Villkor är bindande för deltagaren.

   

 3. Arrangören kan begära bevis på behörighet för deltagande och förbehåller sig rätten att diskvalificera alla deltagare som inte uppfyller behörighetskriterierna ovan.

   

 4. Deltagande i Tävlingen är gratis och utan köpförpliktelse.

  Inträde

 5. För att delta i Tävlingen måste deltagarna lämna in ett designförslag (“Design”) till [email protected] genom en filöverföringstjänst som till exempel wetransfer.com mellan 1 februari och 31 juli 2022 (“Inträdesperiod”). Tillsammans med Designen ska deltagaren också lämna in sitt (i) fulla namn och efternamn, (ii) nationalitet, (iii) adress, (iv) e-postadress och (v) namnet på universitetet de för närvarande är inskrivna i, namnet på deras kurs och deras föreläsares namn och kontaktuppgifter. Arrangören kommer att använda denna information för att kontakta dig via e-post eller per post. 

   

 6. Designen måste skickas på engelska tillsammans med högupplösta bilder (minst 300 dpi).

   

 7. Varje Design måste:

  o      Kommersiellt eller offentligt utrymme (t.ex.  hotell, butik, skola, sjukhus, bar, restaurang, kontor).

  • Inkludera Design-ritningar, designnamn och tillhörande förklarande text (maximalt 1 000 ord). Vänligen notera:
  • Design-ritningar bör vara tillräckligt detaljerade för att fullständigt och noggrant beskriva alla aspekter av Designen. Dimensioner bör inkluderas.
  • Du bör förklara hur din Design är anpassningsbar och vilka ekonomiska eller miljömässiga frågor den tar upp.

   

 8. Du kan inkludera icke-Formica®-material som designelement i en Design, så länge icke-Formica®-materialen inte överstiger 30% av Designen i proportion till det använda Formica®-laminatet (inkluderar inte nödvändiga bärare, tillbehör som tex skruv eller ledningar).

   

 9. Alla mottagna Design-bidrag som inte uppfyller ovanstående kriterier diskvalificeras. Designen ska vara en ritning, inte en modell, en prototyp krävs inte.

   

 10. Deltagare kan delta så många gånger de vill, förutsatt att ett annat designförslag skickas in för varje bidrag inom Inträdesperioden.

   

 11. I den utsträckning som det är tillåtet enligt lag accepterar inte Arrangören ansvar för något inlämnat bidrag som är försenat, gått förlorat, är ofullständigt, gjort oläsligt eller för nätverks-, dator-, hårdvaru- eller programvarufel av något slag som kan begränsa eller försena sändningen eller mottagande av din post.

   

 12. Arrangören kan, efter eget godtycke, vägra att acceptera alla bidrag som anses vara ofullständiga, gjorda oläsliga, automatiserade, plagierade eller potentiellt kränkande eller ärekränkande och bidrag som lämnas in för tredje parts räkning kommer att diskvalificeras.

  Vinnare / Priser

   

 13. Det finns tre priser tillgängliga som delas ut enligt följande:

   

  • 1:a plats – iPad Pro; och presentkort för flertalet butiker värde antingen 1000 £ eller 1150 .
  • 2:a plats – presentkort för flertalet butiker värde antingen 800 £ eller 900 €.
  • 3:e plats – presentkort för flertalet butiker värde antingen 500 £ eller 550 €.

   

 14. Kvalificerade Design-bidrag kommer att bedömas utifrån designens funktionalitet, presentation, kreativitet och innovation under veckan som börjar den 12 augusti 2022 (“Dragningsdatum”).

   

 15. Endast ett pris kommer att delas ut för varje Design-bidrag.

   

 16. Tre vinnare väljs av en Domarpanel. Domarnas beslut är slutgiltigt.

   

 17. Vinnarna kommer att meddelas via e-post eller post om deras framgång inom 7 dagar efter Tävlingens Dragningsdatum. Från och med anmälningsdatumet har Vinnarna åtta veckor på sig att hämta sitt pris via e-post. Om en Vinnare inte gör anspråk på sitt pris inom åtta veckor efter att ha meddelats om sin framgång anses de ha förverkat priset och Arrangören förbehåller sig rätten att tilldela priset till en alternativ deltagare.

  Allmänt

 18. Var och en av Vinnarna bekräftar härmed att Arrangören kan använda den personliga informationen och det material du skickar in, inklusive ditt namn, ritningar, Design/er, fotografier, bilder, likhet och röst, för annonserings-, marknadsförings- och reklamändamål och i all relaterad marknadsföringsaktivitet utan några rättigheter till förhandsgodkännande eller inspektion om du har gett Arrangören ditt samtycke till det i enlighet med tillämplig dataskyddslag. När det har givits kommer samtycke att vara globalt och gälla från och med den dag då de tre vinnande Designerna väljs i enlighet med avsnitt 16 ovan, under hela varaktigheten av de berörda rättigheterna. När de ger sitt samtycke kommer Vinnarna att samtycka till att delta i all reklam, marknadsföring eller annan kommersiell verksamhet i samband med Tävlingen (inklusive via sociala medier, e-postkampanjer och andra PR-kampanjer).

   

 19. Genom att delta med din Design i Tävlingen berättigar och garanterar du (i) att du är den enda juridiska och fördelaktiga ägaren till och äger alla rättigheter och intressen i din Design, (ii) att du inte har licensierat eller tilldelat några immateriella rättigheter som rör Designen till tredje part, (iii) att Arrangörens utnyttjande av dessa rättigheter inte bryter mot rättigheterna för någon tredje part eller någon tillämplig lag; och (iv) att din Design är ditt originalverk och inte har kopierats helt eller delvis från någon tredje part.

  I händese av att din Design är en av de vinnande Designerna, godkänner du härmed uttryckligen och oåterkalleligt att alla upphovsrätter och andra immateriella rättigheter, vare sig de är registrerade eller oregistrerade, inklusive, utan begränsning, designrättigheter, patenträttigheter, varumärkesrättigheter, relaterade till eller intjänade i din Design kommer att överföras till Arrangören, i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag. Överföringen kommer att ske över hela världen och ska gälla alla berörda rättigheter, i synnerhet alla ekonomiska rättigheter (rätten till reproduktion, rätten till distribution, rätten till kommunikation till allmänheten och rätten till transformation, samt all teknik, vilken applikation som helst och vilken som helst (digital eller analog) känd form, metod och stöd för exploatering). Det ska vara exklusivt, villkorslöst och oåterkalleligt och gälla från och med den dag då Vinnaren mottar sitt pris under hela de berörda immateriella rättigheterna. Arrangören har rätt att tilldela, överföra eller underlicensiera dessa rättigheter till tredje part, inklusive dess gruppenheter, på exklusiv eller icke-exklusiv basis, med eller utan ersättning. Du erkänner och godkänner härmed att de priser som nämns ovan ger full och tillräcklig ersättning för denna överföring av rättigheter, och att inga ytterligare ersättningar eller royaltybetalningar förfaller eller kommer att förfalla i framtiden i detta avseende. Arrangören ska ha rätt att uppfylla alla nödvändiga formaliteter för att skydda och försvara de överförda immateriella rättigheterna. Genom att delta i Tävlingen samtycker du till att ingå ett upprepat skriftligt avtal med Arrangören där alla villkor kommer att återinföras och du ger Arrangören en oåterkallelig fullmakt att göra, göra eller utföra alla handlingar, handlingar, ärenden och/eller skrifter som Arrangören anser att det är nödvändigt eller önskvärt att ge full effekt till överföringen av immateriella rättigheter om din Design är en av de vinnande Designerna.

   

 20. Arrangören kommer att använda den personliga informationen du tillhandahåller i samband med denna tävling i syfte att underlätta genomförandet av Tävlingen och ordna utdelningen av priset. Arrangören måste ha information tillgänglig som indikerar att ett giltigt pris ägde rum. För att uppfylla denna skyldighet kommer Arrangören att skicka efternamn och land för de största pristagarna och, om tillämpligt, kopior av deras vinnande bidrag, till alla som mailar [email protected] och ber om att priset ska valideras. Om du motsätter dig att något eller hela ditt efternamn, län och vinnande bidrag görs tillgängligt, kontakta Arrangören [email protected].Arrangören måste fortfarande tillhandahålla informationen och vinnande inträde till relevant reglerande reklambyrå på begäran. Mer information om hur Arrangören behandlar din personliga information finns i Arrangörens integritetspolicy https://www.formica.com/sv-se/privacy-policy.

   

 21. I den utsträckning som lagen tillåter, accepterar inte Arrangören något ansvar för förlust, skada, olycka eller besvikelse som någon deltagare har orsakats av att delta i tävlingen eller genom att acceptera ett pris, eller skada på din eller någon annans dator- eller mobiltelefons-utrustning som en följd av nedladdning av material som rör denna tävling.Ingenting utesluter Arrangörens ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår försummelse.
 22. Varje personlig skatteskuld som härrör från mottagandet av priser i Tävlingen kommer att vara den enskilda vinnarens ansvar.

   

 23. Arrangören förbehåller sig rätten att uppskjuta, avbryta eller ändra Tävlingen, priserna och/eller någon av dessa Villkor utan föregående meddelande om den inte kan drivas, genomföras eller slutföras som planerat eller på grund av händelser eller omständigheter som uppstår utanför Arrangörens kontroll, eller på annat sätt där bedrägeri, missbruk och/eller ett fel (mänskligt eller dator) påverkar eller kan påverka Tävlingens korrekta funktion. Arrangören kommer alltid att sträva efter att minimera effekten för Deltagarna för att undvika besvikelse.

   

 24. Alla detaljer gällande priset som inte anges kommer att bestämmas av Arrangören efter eget gottfinnande. Priset kan inte överlåtas och måste accepteras som tilldelat.

   

 25. Dessa Villkor utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter och släcker alla tidigare utkast, avtal, arrangemang och överenskommelser mellan dem, vare sig de är skriftliga eller muntliga, som rör dess ämne. Dessa Villkor kan inte ändras eller modifieras förutom av Arrangören i enlighet med Villkoren. Vardera parten samtycker till att det inte har några rättsmedel för någon representation eller garanti (oavsett om det görs oskyldigt eller med oaktsamhet) som inte anges i Villkoren.

   

 26. Om någon bestämmelse i dessa Villkor helt eller delvis anses vara ogiltig eller inte verkställbar av någon anledning, påverkas inte giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa Villkor, och de ska fortsätta att vara giltiga och verkställbara. Den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen ska ersättas med en giltig bestämmelse som i huvudsak liknar den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen så mycket som möjligt.

   

 27. Dessa villkor och eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med dem ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i jurisdiktionen för Deltagarens hemvist.

Det saknas stöd för den webbläsare du använder och vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska. Vänligen uppgradera till en modern webbläsare, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.