REACH

Formica Group jest członkiem REACHready, a jej produkty spełniają kryteria rozporządzenia REACH.

Czym jest REACH?

Rozporządzenie REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) dotyczy rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, co ma duże znaczenie dla producentów, importerów i dalszych użytkowników chemikaliów. Rozporządzenie REACH jest regulowane i monitorowane przez European Chemicals Agency (ECHA - Europejską Agencję Chemikaliów) i wprowadza zasady prawne w celu kontroli europejskiego rynku chemikaliów, monitorując:

 • ilość produkowanych substancji.
 • rodzaj produkowanych substancji.
 • rodzaj wykorzystywanych substancji.

Co stanowi główny cel REACH?

 • Kontrolowanie sposobu w jaki produkcja i użycie chemikaliów wpływają na zdrowie i środowisko Unii Europejskiej. Na podstawie rozporządzenia REACH Europejska Agencja Chemikaliów może zażądać zmniejszenia ilości używanej substancji chemicznej bądź całkowitego wycofania danej substancji z obiegu.
 • Zachęcanie do zmian i innowacji na rynku materiałów produkowanych z użyciem substancji chemicznych i tworzenie produktów bardziej ekologicznych i przyjaznych otoczeniu.
 • Ograniczanie testów na zwierzętach.

Deklaracja polityki rozwoju

 

Pobierz REACH statement

Formica Group - role i obowiązki wynikające z REACH

Role

Według prawa nasze role zostały określone jako:

 • Firma przetwarzająca substancje chemiczne.
 • Konsument substancji chemicznych.
 • Wytwórca artykułów końcowych.
Zobowiązania

1. Porozumiewanie się z dostawcami

 • Porozumiewać się z dostawcami dla upewnienia się czy nabywane substancje chemiczne zostały zarejestrowane, ocenione i uzyskały zezwolenie na zastosowania przemysłowe.
 • Utworzyć bazę danych klientów przestrzegających reguł.
 • Żądać aby zakupionym substancjom chemicznym towarzyszyła dokumentacja o ich bezpieczeństwie.

2. Ocena i zabezpieczenie łańcucha dostaw

 • Dokonywać okresowych ocen bazy danych dostawców przestrzegających zasad.
 • Wyszukiwać żródła dostawców substancji chemicznych zarejestrowanych w organizacji REACH.
 • Porozumiewać się poprzez łańcuch dostaw.

3. Przeglądy danych o bezpieczeństwie i znakowania etykiet

 • Dane wpływające - Zbierać i okresowo dokonywać przeglądu danych o bezpieczeństwie nadesłanych przez dostawców.
 • Dane wychodzące - zapewnić przesyłanie naszym klientom dokładnych bieżących danych technicznych i informacji o bezpieczeństwie.

4. Laminaty wysokociśnieniowe sklasyfikowane są jako produkt końcowy

 • Potwierdzać, że produkty końcowe nie zawierają żadnych substancji, które zostały umieszczone na liście niebezpiecznych substancji ECHA zawierających substancje określone jako niebezpieczne i oznaczone albo do usunięcia, albo do wprowadzenia odpowiednich restrykcji.

5. Monitorować listę kandydatów substancji chemicznych ECHA

 • Monitorować publikowaną listę kandydatów substancji chemicznych przechodzących ocenę bezpieczeństwa pod kątem ich usunięcia lub wprowadzenia względem nich odpowiednich restrykcji.
 • Informować Klientów o zmianie składu produktów lub że zawierają o zawartości substancji chemicznych na liście substancji ograniczonych.

Korzystasz z nieobsługiwanej przeglądarki, przez co niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie. Prosimy skorzystać z aktualnej przeglądarki jak Chrome, Edge, Firefox lub Safari.