Konkurs Wzornictwa Formica ("Konkurs")

Regulamin

Organizator: Formica Limited, Coast Road, North Shields, Tyne & Wear, NE29 8RE, Zjednoczone Królestwo, zarejestrowana przez Companies House pod numerem: 00139731. Z organizatorem można się skontaktować korzystając z wyżej podanego adresu, drogą e-mailową - [email protected] lub telefonicznie - +44 191 259 3109. 

Warunki wstępne

 1. W konkursie mogą wziąć udział studenci, którzy ukończyli 18 lat i byli zapisani w konkursie w dniu jego rozpoczęcia (1.luty 2022 r.), będąc studentami na kursie wzornictwa na dowolnym uniwersytecie w Irlandii, Francji, Hiszpanii, Rosji, Finlandii, Polsce, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii lub Danii. Uczelnia uczestnika będzie musiała zarejestrować się w konkursie Formica, aby dany student mógł wziąć w nim udział. Pracownicy (i) dowolnego podmiotu należącego do Formica Group, (ii) dowolnej spółki powiązanej z Formica lub (iii) innej osoby związanej z administracją Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny i gospodarstwa domowego nie są uprawnieni do udziału w Konkursie. Bezpośrednia rodzina oznacza małżonka/partnera, rodziców, rodzeństwo, dzieci i każdego z ich małżonków/partnerów.
 2. Akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem koniecznym udziału w Konkursie. Rejestracja w Konkursie jest równoważna z akceptacją niniejszego Regulaminu, i uczestnik jest zobowiązany go przestrzegać.

 3. Organizator może zażądać przedstawienia dowodu kwalifikowalności do udziału i zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego uczestnika, który nie spełnia kryteriów kwalifikacyjnych określonych powyżej. 

 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i nie zobowiązuje do zakupu.

Rejestracja

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnicy muszą złożyć propozycję projektu („Projekt”) na adres [email protected], korzystając z usługi transferu plików, takiej jak wetransfer.com, w terminie od 1 luty do 31 lipiec 2022 r. („Okres zgłoszenia”). Wraz z projektem uczestnik powinien również przesłać swoje (i) imię i nazwisko, (ii) narodowość, (iii) adres, (iv) adres e-mail oraz (v) nazwę uczelni, na którą jest aktualnie zapisany, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe wykładowcy. Organizator skorzysta z udostępnionych informacji, aby skontaktować się z uczestnikiem drogą e-mailową lub pocztową. 

 2. Zgłoszenie należy przesłać w języku angielskim.

 3. Każdy projekt musi:

  o      Przestrzeni publicznej (np. hotel, sklep, szkoła, szpital, bar, restauracja, biuro).

  • Praca konkursowa musi składać się z rysunków Projektu oraz objaśnienia w języku angielskim (maksymalnie 1000 słów). Uwaga:

   

  • Rysunki projektowe powinny być wystarczająco szczegółowe, by w pełni i dokładnie opisać wszystkie aspekty Projektu.

    

  • Prosimy wyjaśnić aspekt elastyczności oraz odnieść się do kwestii ekonomicznych lub środowiskowych swojego.

   

 4. Do projektu można włączyć materiały inne niż Formica® jako elementy konstrukcyjne, o ile materiały te nie przekraczają 30% ogółu projektu w stosunku do zastosowanego laminatu Formica® (nie wliczając w to niezbędnych podłoży, sprzętu lub okablowania).

   

 5. Wszystkie prace konkursowe, które nie spełniają powyższych kryteriów, zostaną zdyskwalifikowane. Praca konkursowa powinna zawierać rysunek projektu, nie jego model. Prototyp nie jest wymagany. 

 6. Uczestnicy mogą przesłać dowolną ilość prac konkursowych, pod warunkiem, że każda z tych prac zostanie przesłana w okresie zgłoszeniowym.  

 7. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione, zagubione, niekompletne, nieczytelne zgłoszenia lub za jakiekolwiek awarie sieci, komputera, sprzętu lub oprogramowania dowolnego rodzaju, które mogą ograniczyć lub opóźnić wysłanie lub odbiór zgłoszenia.

 8. Organizator może, według własnego uznania, odmówić przyjęcia zgłoszenia, które zostanie uznane za niekompletne, nieczytelne, zautomatyzowane, splagiaryzowane, potencjalnie naruszające prawo lub zniesławiające. Zgłoszenia złożone w imieniu osób trzecich zostaną zdyskwalifikowane.

  Zwycięzcy / Nagrody

 9. W konkursie przewidziano trzy nagrody, w następującym porządku:
  1. 1. miejsce - iPad Pro; i 1.000 GBP lub kupon podarunkowy do wielu sklepów o wartości 1.150 euro.
  2. 2. miejsce - 800 GBP lub kupon podarunkowy do wielu sklepów o wartości 900 euro.
  3. 3. miejsce - 500 GBP 550 euro shopping voucher.

   

 10.  Zakwalifikowane zgłoszenia Projektów zostaną ocenione pod względem ich funkcjonalności, złożoności produkcji, sposobu prezentacji, kreatywności i innowacji w tygodniu kalendarzowym rozpoczynającym się 12 sierpień 2022 („Data oceny”). 

   

 11. Pojedyncze zgłoszenie może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę. 

   

 12. Jury wybierze trzech zwycięzców. Decyzja Jury jest ostateczna.

   

 13. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swoim sukcesie listownie lub drogą e-mailową w ciągu 7 dni od Daty oceny. Zwycięzcy będą mieli 8 tygodni, licząc od daty powiadomienia, na odebranie nagrody, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]. Jeżeli Zwycięzca nie odbierze nagrody w ciągu 8 tygodni od otrzymania powiadomienia o sukcesie, zostanie to uznane za jego rezygnację z udziału w konkursie. Promotor w takim przypadku zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody alternatywnemu Projektowi. 

   

  Warunki Ogólne

   

 14. Każdy Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych przez niego danych osobowych i materiałów, w tym imienia i nazwiska, rysunków, projektów, fotografii, obrazów, podobizn i głosu, do celów reklamowych i promocyjnych. Zwycięzca zgadza się, że dane te i materiały mogą być wykorzystane do wyżej wspomnianych celów bez konieczności każdorazowego pozyskania jego zgody przy ich użyciu oraz bez konieczności weryfikacji przez niego tych danych i materiałów, w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem. Po udzieleniu, zgoda ta będzie obowiązywać na całym świecie od dnia, w którym trzy zwycięskie projekty zostaną wybrane zgodnie z powyższym punktem 16, przez cały okres ważności danych praw. Wyrażając zgodę, Zwycięzcy zgadzają się także na udział we wszystkich akcjach marketingowych i innych aktywnościach promocyjnych związanych z Konkursem (w tym w mediach społecznościowych, kampaniach e-mailowych i innych kampaniach PR). 

 15. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik gwarantuje, że (i) jest jedynym prawnym właścicielem i beneficjentem przesłanego Projektu, (ii) nie przyznał żadnych licencji lub praw własnościowych do przesłanego Projektu stronom trzecim, (iii) wykorzystanie Projektu przez Organizatora nie naruszy żadnych praw stron trzecich, zgodnie z obowiązującym prawem; (iv) przesłany projekt jest dziełem oryginalnym, które nie zostało skopiowane od strony trzeciej w całości lub częściowo; (v) przesłany Projekt nie został także wykorzystany jako praca konkursowa w innym konkursie; (vi) przesłany Projekt nie został zarejestrowany, lub nie jest w procesie rejestracji jako znak towarowy lub wzór przemysłowy.

  W przypadku, gdy Projekt uczestnika jest jedną ze zwycięskich prac, uczestnik wyraża zgodę, że wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, zarejestrowane lub niezarejestrowane, w tym, prawa projektowe, patentowe i znaków towarowych, związane z, lub będące częścią Projektu, zostaną przeniesione na Organizatora, w maksymalnym zakresie na ile pozwala na to obowiązujące prawo gdy tego wymaga prawo, zgadza się podpisać pisemne porozumienie dokumentujące tę zgodę). Przekazanie tych praw będzie obowiązywało na całym świecie i  będzie miało zastosowanie do wszystkich powiązanych praw, w szczególności do wszystkich praw ekonomicznych (w tym wszystkich sposobów eksploatacji istniejących w momencie przeniesienia praw do Projektu, a w szczególności prawa do zwielokrotniania, prawa do rozpowszechniania, prawa do publicznego udostępniania, prawa do przekształcania, prawa do używania Projektu w działalności reklamowej i promocyjnej, jak również każdej techniki, każdego zastosowania i każdej znanej formy (cyfrowej lub analogowej), metody i wykorzystania). Przekazanie praw jest wyłączne, bezwarunkowe, nieodwołalne i obowiązuje od dnia wypłaty nagrody przez cały okres obowiązywania danych praw własności intelektualnej. Organizator zastrzega sobie prawo do przepisania, przekazania lub licencjonowania tych praw stronom trzecim, w tym jednostkom w ramach swojej grupy, na wyłączność lub nie, z wynagrodzeniem lub bez niego. Uczestnik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nagrody stanowią pełne i wystarczające wynagrodzenie za przekazanie praw do Projektu, a w przyszłości nie będą należne z tego tytułu żadne płatności lub opłaty licencyjne.

  Ponadto, jeśli Projekt uczestnika zostanie wytypowany jako zwycięski, uczestnik zgadza się, na korzyść Organizatora i wszystkich jednostek, nie korzystać ze wszystkich pozostałych praw, w tym moralnych, które może on posiadać do Projektu, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.  Uczestnik wyraża zgodę na to, by Organizator wedle własnego uznania zdecydował czy i w jaki sposób projekt będzie wykorzystany, do wykorzystania projektu bez wymieniania imienia i nazwiska Uczestnika konkursu oraz do modyfikacji projektu według własnego uznania i w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

  Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich formalnych działań związanych z ochroną przekazanych mu praw własności intelektualnej do Projektu. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik zgadza się na zawarcie pisemnej umowy z Organizatorem, w której wszystkie warunki zostaną ponownie przedstawione i udziela Promotorowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do sporządzania, przekazywania lub wykonywania wszelkich dokumentów, czynności, spraw i/lub dokumentów, które Promotor uzna za konieczne lub pożądane, aby zapewnić pełną skuteczność przeniesienia praw własności intelektualnej w przypadku, gdy projekt Uczestnika będzie jednym ze zwycięskich projektów. 

 16. Organizator będzie korzystać z danych osobowych, przesłanych przez uczestnika w ramach Konkursu, w celu promowania Konkursu i wręczenia nagrody. Organizator musi posiadać odpowiednie dane wskazujące na to, że nagroda została faktycznie przyznana. Zgodnie z powyższym warunkiem, Organizator prześle nazwisko i kraj pochodzenia zwycięzców konkursu, oraz jeśli to wymagane, kopie ich zgłoszeń, każdej osobie, która poprosi o weryfikację przyznanej nagrody wysyłając maila na adres [email protected]. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na udostępnianie swojego nazwiska, kraju i zwycięskiego zgłoszenia, prosimy o kontakt z Organizatorem wysyłając e-mail na adres [email protected]. The Promoter must still provide the information and winning entry to the relevant regulatory advertising agency on request. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności Organizatora https://www.formica.com/pl-pl/privacy-policy.

 17. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, szkody, urazy lub problemy emocjonalne powiązane z udziałem w Konkursie lub odebraniem nagrody, w tym wszelkie szkody osobiste lub szkody na mieniu (komputer, telefon komórkowy) osób trzecich, powstałe w wyniku pobrania materiałów związanych z danym Konkursem.  Nic nie zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za śmierć lub urazy wynikłe z powodu jego zaniedbania.

 18. Wszelkie osobiste zobowiązania podatkowe wynikające z otrzymania nagrody w Konkursie są wyłączną odpowiedzialnością zwycięzcy.

 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, anulowania lub zmiany zasad Konkursu, nagród lub wszelkich warunków niniejszego Regulaminu, bez wcześniejszego poinformowania uczestników, jeśli Konkurs ten nie może zostać przeprowadzony zgodnie z planem w wyniku okoliczności leżących poza kontrolą Organizatora lub jeśli oszustwo, nadużycie lub błąd (ludzki lub komputerowy) wpłynie na lub zagrozi prawidłowemu przeprowadzeniu Konkursu. Organizator zawsze będzie się starał zminimalizować efekt takich sytuacji dla uczestników, aby uniknąć ich rozczarowania. 

 20. Wszelkie szczegóły nagrody, które nie zostały jeszcze określone, zostaną ustalone wedle uznania Organizatora. Nagrody nie można przekazać osobom trzecim i odebrać ją może jedynie zwycięzca. 

 21. Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia między stronami i zastępuje wszelkie poprzednie szkice, umowy i porozumienia między stronami, w formie ustnej lub pisemnej, dotyczące przedmiotu niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin nie podlega zmianom, chyba że zmiany te zostaną dokonane przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem. Każda ze stron zgadza się nie występować z roszczeniami wobec wszelkich gwarancji, które (niewinnie, lub w wyniku zaniedbania) nie zostały przewidziane przez niniejszy Regulamin.

 22. Jeśli dowolny warunek niniejszego Regulaminu zostanie uznany, częściowo lub w całości, za nieważny lub niewykonalny, z dowolnego powodu, pozostałe warunki Regulaminu nadal obowiązują obie strony porozumienia. Warunek uznany za nieważny lub niewykonalny powinien zostać zmodyfikowany na taki, który w maksymalny możliwy sposób będzie odzwierciedlał treść oryginału. 

 23. Niniejszy Regulamin i spory z nim związane powinny podlegać prawu i jurysdykcji, obowiązującym w kraju zamieszkania Uczestnika.

Korzystasz z nieobsługiwanej przeglądarki, przez co niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie. Prosimy skorzystać z aktualnej przeglądarki jak Chrome, Edge, Firefox lub Safari.