Nagrody projektowe Formica Group („Konkurs”) 
Regulamin

Organizator: Formica Limited, Coast Road, North Shields, Tyne & Wear, NE29 8RE, Wielka Brytania, zarejestrowana przez Companies House pod numerem: 00139731. Z organizatorem można się skontaktować korzystając z wyżej podanego adresu, drogą e-mailową [email protected] lub telefonicznie - +44 191 259 3109. 

Warunki wstępne

1. Konkurs jest otwarty dla klientów Formica Group („Formica”) w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Polsce, Rosji, Hiszpanii, Włoszech, Francji, Belgii, Holandii i Luksemburgu. Uczelnia uczestnika będzie musiała zarejestrować się w konkursie Formica, aby dany student mógł wziąć w nim udział. Pracownicy (i) dowolnego podmiotu należącego do Formica Group, (ii) dowolnej spółki powiązanej z Formica lub (iii) innej osoby związanej z administracją Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny i gospodarstwa domowego nie są uprawnieni do udziału w Konkursie. Bezpośrednia rodzina oznacza małżonka/partnera, rodziców, rodzeństwo, dzieci i każdego z ich małżonków/partnerów.

2. Osoby poniżej 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, aby wziąć udział w konkursie. Akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem koniecznym udziału w Konkursie. Rejestracja w Konkursie jest równoważna z akceptacją niniejszego Regulaminu, i uczestnik jest zobowiązany go przestrzegać.
  
3. Organizator może zażądać przedstawienia dowodu kwalifikowalności do udziału i zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego uczestnika, który nie spełnia kryteriów kwalifikacyjnych określonych powyżej. 

4. Udział w konkursie jest bezpłatny i  nie zobowiązuje do zakupu.

Rejestracja

5. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnicy muszą przesłać zdjęcie w wysokiej rozdzielczości i opis swojego najnowszego projektu z wykorzystaniem laminatu Formica® („Zgłoszenie”) na adres [email protected] za pomocą usługi przesyłania plików, takiej jak wetransfer.com, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. („Okres zgłoszenia”). Razem ze Zgłoszeniem, Uczestnik podaje również swoje (i) imię i nazwisko, (ii) narodowość, (iii) adres zamieszkania oraz (iv) adres e-mail. Organizator skorzysta z udostępnionych informacji, aby skontaktować się z uczestnikiem drogą e-mailową lub pocztową. Zgłoszenie musi zostać przesłane osobiście przez uczestnika. Nie jest dozwolone przesyłanie Rejestracji w imieniu osób trzecich lub w ramach pracy grupowej.

6. Zgłoszenie należy przesłać w języku angielskim.

7. Każde zgłoszenie musi:

Zawierać zdjęcie najnowszego projektu uczestnika z wykorzystaniem laminatu Formica®. Pełna lista laminatów Formica®, dostępnych do Zgłoszenia, znajduje się na stronie https://www.formica.com/pl-pl/campaigns/formica-awards. Specyfikacje techniczne dotyczące materiałów można znaleźć na stronie https://www.formica.com/pl-pl/campaigns/formica-awards lub w celu uzyskania dalszych informacji prosimy wysłać e-mail na adres [email protected].

Prosimy o załączenie opisu projektu (maksymalnie 1 000 słów). 

8. Jako elementy konstrukcyjne, do projektu można wykorzystać materiały inne niż Formica®, o ile materiały te nie przekraczają 30% ogółu projektu w stosunku do zastosowanego laminatu Formica® (nie wliczając w to niezbędnych podłoży, sprzętu lub okablowania).

9. Wszystkie prace konkursowe, które nie spełniają powyższych kryteriów, zostaną zdyskwalifikowane. Zgłoszenie powinno zostać przesłane w postaci obrazu projektu w wysokiej rozdzielczości, a nie modelu lub produktu końcowego.

10. Uczestnicy mogą przesłać dowolną ilość prac konkursowych, pod warunkiem, że każda z tych prac zostanie przesłana w okresie zgłoszeniowym.  

11. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione, zagubione, niekompletne, nieczytelne zgłoszenia lub za jakiekolwiek awarie sieci, komputera, sprzętu lub oprogramowania dowolnego rodzaju, które mogą ograniczyć lub opóźnić wysłanie lub odbiór zgłoszenia.

12. Organizator może, według własnego uznania, odmówić przyjęcia zgłoszenia, które zostanie uznane za niekompletne, nieczytelne, zautomatyzowane, splagiaryzowane, potencjalnie naruszające prawo lub zniesławiające. Zgłoszenia złożone w imieniu osób trzecich zostaną zdyskwalifikowane.

Zwycięzcy / Nagrody 

13. W każdym z poniższych ośmiu regionów dostępna jest nagroda 1. Skandynawia, 2. Finlandia; 3. Polska; 4. Rosja; 5. Hiszpania i Włochy; 6. Francja; 7. Kraje Beneluksu; 8. Wielka Brytania i Irlandia, zwycięzcom każdej z poniższych kategorii: 

Najlepszy projekt w dziedzinie opieki zdrowotnej
Najlepszy projekt edukacyjny
Najlepszy projekt handlu detalicznego
Najlepszy projekt hotelarski
Najlepszy projekt rekreacyjny
Najlepsze zastosowanie innowacyjne
Projekt Roku

14. Zwycięzca w każdej kategorii z każdego regionu otrzyma:
a. prestiżową nagrodę Formica Group zawierającą zarówno trofeum, jak i logo zwycięzcy („Logo”), które zwycięzca może wykorzystać do własnych celów PR; oraz
b. możliwość prezentacji w materiałach PR i materiałach komunikacyjnych Formica Group, na stronie internetowej Formica Group i na kanałach społecznościowych, a także dołączenia do zestawu narzędzi sprzedażowych dla zespołów sprzedażowych Formica.  

15. Zakwalifikowane zgłoszenia zostaną ocenione pod względem ich funkcjonalności, złożoności produkcji, sposobu prezentacji, kreatywności i innowacji w tygodniu kalendarzowym rozpoczynającym się 31 maja 2022 („Data oceny”). 

16. Pojedyncze zgłoszenie może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę. 

17. Zwycięzców wybierze panel Jury. Decyzja Jury jest ostateczna.  

18. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swoim sukcesie listownie lub drogą e-mailową w ciągu 7 dni od Daty oceny.

Warunki Ogólne

19. Każdy Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie przesłanych przez niego danych osobowych i materiałów, w tym imienia i nazwiska, rysunków, projektu/projektów, fotografii, obrazów, podobizn i głosu, do celów reklamowych i promocyjnych bez konieczności każdorazowego pozyskania jego zgody przy ich użyciu oraz bez konieczności weryfikacji przez niego tych danych i materiałów, w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem o ochronie danych. Po udzieleniu, zgoda ta będzie obowiązywać na całym świecie od dnia, w którym trzy zwycięskie projekty zostaną wybrane zgodnie z powyższym punktem 15, przez cały okres ważności danych praw. Wyrażając zgodę, Zwycięzcy zgadzają się także na udział we wszystkich akcjach marketingowych i innych aktywnościach promocyjnych związanych z Konkursem (w tym w mediach społecznościowych, kampaniach e-mailowych i innych kampaniach PR). 

20. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik gwarantuje, że (i) jest jedynym prawnym właścicielem i beneficjentem przesłanego Projektu, (ii) nie przyznał żadnych licencji lub praw własnościowych do przesłanego Projektu stronom trzecim, (iii) wykorzystanie Projektu przez Organizatora nie naruszy żadnych praw stron trzecich, zgodnie z obowiązującym prawem; (iv) przesłany projekt jest dziełem oryginalnym, które nie zostało skopiowane od strony trzeciej w całości lub częściowo; (v) przesłany Projekt nie został także wykorzystany jako praca konkursowa w innym konkursie; (vi) przesłany Projekt nie został zarejestrowany, lub nie jest w procesie rejestracji jako znak towarowy lub wzór przemysłowy.

W przypadku, gdy Projekt uczestnika jest jedną ze zwycięskich prac, uczestnik wyraża zgodę, że wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, zarejestrowane lub niezarejestrowane, w tym, prawa projektowe, patentowe i znaków towarowych, związane z, lub będące częścią Projektu, zostaną przeniesione na Organizatora, w maksymalnym zakresie na ile pozwala na to obowiązujące prawo (i w razie, gdy tego wymaga prawo, zgadza się podpisać pisemne porozumienie dokumentujące tę zgodę). Przekazanie tych praw będzie obowiązywało na całym świecie i  będzie miało zastosowanie do wszystkich powiązanych praw, w szczególności do wszystkich praw ekonomicznych (w tym wszystkich sposobów eksploatacji istniejących w momencie przeniesienia praw do Projektu, a w szczególności prawa do zwielokrotniania, prawa do rozpowszechniania, prawa do publicznego udostępniania, prawa do przekształcania, prawa do używania Projektu w działalności reklamowej i promocyjnej, jak również każdej techniki, każdego zastosowania i każdej znanej formy (cyfrowej lub analogowej), metody i wykorzystania). Przekazanie praw jest wyłączne, bezwarunkowe, nieodwołalne i obowiązuje od dnia wypłaty nagrody przez cały okres obowiązywania danych praw własności intelektualnej. Organizator zastrzega sobie prawo do przepisania, przekazania lub licencjonowania tych praw stronom trzecim, w tym jednostkom w ramach swojej grupy, na wyłączność lub nie, z wynagrodzeniem lub bez niego. Uczestnik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nagrody stanowią pełne i wystarczające wynagrodzenie za przekazanie praw do Projektu, a w przyszłości nie będą należne z tego tytułu żadne płatności lub opłaty licencyjne.

Ponadto, jeśli Projekt uczestnika zostanie wytypowany jako zwycięski, uczestnik zgadza się, na korzyść Organizatora i wszystkich jednostek Formica Group, nie korzystać ze wszystkich pozostałych praw, w tym moralnych, które może on posiadać do Projektu, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Uczestnik wyraża zgodę na to, że Organizator wedle własnego uznania, ma prawo do Rejestracji, dowolnego przekształcania go i przystosowania do własnych potrzeb. Uczestnik wyraża zgodę na to, że Organizator może wykorzystać jego Projekt bez podawania imienia uczestnika, dowolnie go przekształcać, modyfikować i przystosowywać, a projekt powstały w wyniku dokonanych przez Organizatora zmian w Projekcie może zostać wykorzystany przez Organizatora, wedle własnego uznania, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich formalnych działań związanych z ochroną przekazanych mu praw własności intelektualnej do Projektu. Biorąc udział w konkursie, uczestnik zgadza się na zawarcie pisemnej umowy z Organizatorem, w której wszystkie warunki zostaną ponownie przedstawione, w tym w szczególności warunki przekazania wszelkich praw do znaku towarowego, projektu lub wynalazku, oraz wszelkich praw autorskich. 

21. Jedynie zwycięzcom Konkursu Organizator udziela odwołalnej, ograniczonej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na używanie Logo wyłącznie w celu promowania statusu zwycięzcy Konkursu. 

22. Organizator będzie korzystać z danych osobowych, przesłanych przez uczestnika w ramach Konkursu, w celu promowania Konkursu i wręczenia nagrody. Organizator musi posiadać odpowiednie dane wskazujące na to, że nagroda została faktycznie przyznana. Zgodnie z powyższym warunkiem, Organizator prześle nazwisko i kraj pochodzenia zwycięzców konkursu, oraz jeśli jest to wymagane, kopie ich zgłoszeń, każdej osobie, która poprosi o weryfikację przyznanej nagrody wysyłając maila na adres [email protected]. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na udostępnianie swojego nazwiska, kraju i zwycięskiego zgłoszenia, prosimy o kontakt z Organizatorem wysyłając e-mail na adres [email protected]. Organizator ma obowiązek udostępnić dane osobowe i zwycięskie zgłoszenie na prośbę organów regulacyjnych. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności Organizatora https://www.formica.com/pl-pl/privacy-policy.

23. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, szkody, urazy lub problemy emocjonalne związane z udziałem w Konkursie lub odebraniem nagrody, w tym wszelkie szkody osobiste lub szkody na mieniu (komputer, telefon komórkowy) osób trzecich, powstałe w wyniku pobrania materiałów związanych z danym Konkursem. Niniejsza klauzula nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora wobec swoich konsumentów. Nic nie zwalnia Organizatora z odpowiedzialności za śmierć lub urazy wynikłe z powodu jego zaniedbania.

24. Wszelkie osobiste zobowiązania podatkowe wynikające z otrzymania nagrody w Konkursie są wyłączną odpowiedzialnością zwycięzcy.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia, anulowania lub zmiany zasad Konkursu, nagród lub wszelkich warunków niniejszego Regulaminu, bez wcześniejszego poinformowania uczestników, jeśli Konkurs ten nie może zostać przeprowadzony zgodnie z planem w wyniku okoliczności leżących poza kontrolą Organizatora lub jeśli oszustwo, nadużycie lub błąd (ludzki lub komputerowy) wpłynie na lub zagrozi prawidłowemu przeprowadzeniu Konkursu. Organizator zawsze będzie się starać zminimalizować efekt takich sytuacji dla uczestników, aby uniknąć ich rozczarowania. 

26. Wszelkie szczegóły nagrody, które nie zostały jeszcze określone, zostaną ustalone wedle uznania Organizatora. Nagrody nie można przekazać osobom trzecim i odebrać ją może jedynie Zwycięzca. 

27. Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia między stronami i zastępuje wszelkie poprzednie szkice, umowy i porozumienia między stronami, w formie ustnej lub pisemnej, dotyczące przedmiotu niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin nie podlega zmianom, chyba że zmiany te zostaną dokonane przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem. Każda ze stron zgadza się nie występować z roszczeniami wobec wszelkich gwarancji, które (niewinnie, lub w wyniku zaniedbania) nie zostały przewidziane przez niniejszy Regulamin. Powyższy warunek nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora wobec konsumentów. 

28. Jeśli dowolny warunek niniejszego Regulaminu zostanie uznany, częściowo lub w całości, za nieważny lub niewykonalny, z dowolnego powodu, pozostałe warunki Regulaminu nadal obowiązują obie strony porozumienia. Warunek uznany za nieważny lub niewykonalny powinien zostać zmodyfikowany na taki, który w maksymalny możliwy sposób będzie odzwierciedlać treść oryginału. 

29. Niniejszy Regulamin i spory z nim związane powinny podlegać prawu i jurysdykcji, obowiązującym w kraju zamieszkania Uczestnika.

30. Skargę dotyczącą sposobu przeprowadzania Konkursu można przesłać do Organizatora pocztą lub drogą e-mailową na adres określony w nagłówku niniejszego Regulaminu, w ciągu 30 dni od Dnia oceny. Skarga powinna zawierać imię i nazwisko jej autora, adres e-mail, oraz treść właściwą przedstawiającą podstawy skargi. Organizator rozpatrzy Skargę w ciągu 30 dni od jej otrzymania i skontaktuje się z autorem Skargi poprzez podany w niej adres e-mail. 

31. W dowolnym momencie, przed dniem 31 maja 2022, ale nie później niż Dzień oceny, uczestnik może wycofać swój udział z Konkursu, bez żadnych kosztów i podania przyczyny. O rezygnacji z udziału w Konkursie uczestnik może poinformować Organizatora drogą e-mailową lub pocztową,  wysyłając informację o rezygnacji na adres podany w nagłówku niniejszego Regulaminu. 

Korzystasz z nieobsługiwanej przeglądarki, przez co niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie. Prosimy skorzystać z aktualnej przeglądarki jak Chrome, Edge, Firefox lub Safari.