Formica Formation Design Competition (de "Wedstrijd")

Algemene Voorwaarden

Organisator: Formica Limited, Coast Road, North Shields, Tyne & Wear, NE29 8RE, Verenigd Koninkrijk

Toelatingsvoorwaarden

1. De Wedstrijd is toegankelijk voor studenten die ouder zijn dan 18 jaar en die momenteel een design opleiding volgen aan een universiteit in Ierland, Frankrijk, Spanje, Rusland, Finland, Polen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland of Denemarken. Uw universiteit moet zich registreren bij Formica om u in staat te stellen deel te nemen. Werknemers van (i) een entiteit van de Formica Group, (ii) een met Formica Group verbonden bedrijf, of (iii) iemand anders die betrokken is bij het beheer van de Wedstrijd, evenals hun directe familieleden en huisgenoten, komen niet in aanmerking voor deelname aan de Wedstrijd. Directe familie betekent echtgeno(o)t(e)/partner, ouders, broers en zussen, kinderen en elk van hun respectievelijke echtgeno(o)t(e)/partners.

2. Om deel te nemen aan de Wedstrijd is de uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden noodzakelijk. Desalniettemin wordt de deelname aan de Wedstrijd beschouwd als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden zijn bindend voor de deelnemer.

3. De Organisator kan om een bewijs vragen dat hij/zij in aanmerking komt voor deelname en behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet voldoen aan de hierboven uiteengezette toelatingscriteria te diskwalificeren.

4. Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.

Deelname

5. Om deel te nemen aan de Wedstrijd moeten de deelnemers tussen 1 januari en 19 juni 2020 (de "Inschrijvingsperiode") een ontwerpvoorstel ("Ontwerp") indienen bij [email protected] met behulp van een file transfer service zoals wetransfer.com. Samen met het ontwerp moet de deelnemer ook zijn of haar (i) volledige naam en voornaam, (ii) nationaliteit, (iii) adres, (iv) e-mailadres en (v) de naam van de universiteit waar hij of zij momenteel is ingeschreven, de naam van zijn of haar cursus en de naam en contactgegevens van zijn of haar docent opgeven. De Organisator zal deze informatie gebruiken om u per e-mail of per post te contacteren.

6. Inzending moet in het Engels verzonden worden.

7. Elk Ontwerp moet:

• Bestaan uit een meubelstuk dat (a) een Formica® laminaat bevat en (b) het leven verbetert. Raadpleeg www.formica.com/nl-nl/campaigns/formica-formations voor de volledige lijst van Formica® laminaten die te vinden zijn op www.formica.com/nl-nl/campaigns/formica-formations of voor meer informatie kunt u een email sturen naar [email protected].

• Focus op een van de volgende twee categorieën:
○ woonruimte thuis (bijv. slaapkamer, woonkamer); of
○ openbare ruimte (bijv. receptie, bar, restaurant, kantoor).

• Voeg ontwerptekeningen en bijbehorende toelichting toe. Let op:

○ Zowel de Ontwerptekeningen als de werktekeningen moeten voldoende gedetailleerd zijn om alle aspecten van het meubelstuk volledig en nauwkeurig te beschrijven - dit is om de integriteit van het Ontwerp te garanderen indien het wordt vervaardigd.

○ Een volledige en expliciete lijst van alle in het Ontwerp gebruikte materialen moet worden bijgevoegd.

8. U mag niet-Formica®-materialen als ontwerpelementen in een Ontwerp opnemen, zolang de niet-Formica® -materialen niet meer dan 30% van het Ontwerp zijn in verhouding tot het gebruikte Formica® -laminaat (met uitzondering van de benodigde drager material, hardware of bedrading).

9. Afmetingen:
○ De uiteindelijke geassembleerde afmetingen van elk Ontwerp mogen deze afmetingen niet overschrijden: 3m Lengte x 2m Breedte x 1,5m Hoogte

10. Gewicht:
○ Het uiteindelijke gewicht van elk ontwerp na fabricage mag niet meer bedragen dan: 80kg

11. Ontwerp-inzendingen die niet aan de bovenstaande criteria voldoen, worden gediskwalificeerd. Het Ontwerp moet een tekening zijn en geen model, een prototype is niet vereist.

12. Deelnemers mogen zo vaak als zij willen meedoen, op voorwaarde dat bij elke inzending binnen de Inzendingstermijn een ander ontwerpvoorstel wordt ingediend.

13. De Organisator aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor inzendingen die te laat ingezonden, verloren, onvolledig of onleesbaar zijn gemaakt of voor netwerk-, computer-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook, die het verzenden of ontvangen van de inzending of ontvangst van uw inzending beperken of vertragen, voor zover dit bij wet is toegestaan.

14. De Organisator kan, naar eigen oordeel, weigeren een inzending te accepteren die als onvolledig, als onleesbaar, geautomatiseerd, geplagieerd of mogelijk inbreuk makend of lasterlijk wordt beschouwd en inzendingen die namens derden worden ingediend, worden gediskwalificeerd.

Winnaars / Prijzen

15. Er zijn drie prijzen beschikbaar die als volgt worden toegekend:

• 1e Plaats – iPad pro; en ofwel £1000 Love to Shop Voucher (als de winnaar in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd) of €1150 Love to Shop Voucher
• 2e Plaats - £800 Love to Shop Voucher (als de winnaar in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd) of €900 Love to Shop Voucher
• 3e Plaats - £500 Love to Shop Voucher (als de winnaar in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd) of €550 Love to Shop Voucher

16. In aanmerking komende Ontwerpinzendingen worden op 26 juni 2020 (“Trekkingsdatum”) beoordeeld op basis van hun functionaliteit, productievermogen, presentatie, creativiteit en innovatie.

17. Er zal maximaal één prijs worden toegekend aan een inzending voor een Ontwerp.

18. Drie Winnaars worden gekozen door een Jury. De beslissing van de jury is definitief.

19. De Winnaars worden binnen zeven (7) dagen na de datum van de Trekkingsdatum per e-mail of per post op de hoogte gesteld van hun succes. Vanaf de datum van kennisgeving hebben de winnaars acht (8) weken de tijd om hun prijs per e-mail op te eisen. Als een Winnaar zijn/haar prijs niet binnen acht (8) weken na ontvangst van de kennisgeving van zijn succes opeist, wordt hij/zij geacht de prijs te hebben verloren en behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer.

Algemeen

20. Elk van de Winnaars erkent hierbij dat wij de persoonlijke informatie en het materiaal dat u indient, met inbegrip van onder meer uw naam, tekeningen, ontwerp/ontwerpen, foto's, afbeeldingen, gelijkenis en stem, kunnen gebruiken voor reclame-, promotie- en publiciteitsdoeleinden en in alle daarmee verband houdende promotionele activiteiten, zonder dat u hiervoor voorafgaande toestemming of inspectie nodig hebt en voor zover u ons daarvoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met de toepasselijke wet op de bescherming van gegevens. Eenmaal gegeven, zal hun toestemming wereldwijd en van kracht zijn vanaf de datum waarop de drie winnende ontwerpen zijn geselecteerd in overeenstemming met artikel 16 hierboven, voor de volledige duur van de betreffende rechten. Met het geven van hun toestemming gaan de winnaars akkoord met deelname aan alle reclame-, promotie- of andere commerciële activiteiten met betrekking tot de Wedstrijd (inclusief via sociale media, e-mailcampagnes en andere PR-promoties).

21. Naar eigen goeddunken van de Organisator zal de eerste plaats die de ontwerpuitreiking wint, volledig door de Organisator worden vervaardigd en worden opgenomen in het promotiemateriaal van de Organisator.

22. Door deel te nemen aan de Wedstrijd verzekert en garandeert u (i) dat u de enige wettelijke en economische eigenaar bent van alle rechten en belangen in het Ontwerp, (ii) dat u geen licentie hebt verleend, geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Ontwerp aan derden hebt overgedragen of bezwaard, (iii) dat de exploitatie van deze rechten door de Organisator geen inbreuk zal maken op de rechten van derden of op de toepasselijke wetgeving, en (iv) dat het Ontwerp oorspronkelijke werk is en dat het Ontwerp niet volledig of gedeeltelijk is gekopieerd van een derde partij.

In het geval dat uw Ontwerp een van de winnende Ontwerpen is, stemt u er hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk mee in dat alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot modelrechten, octrooirechten, merkrechten, met betrekking tot of verworven in uw ontwerp, zullen worden overgedragen aan de Organisator, voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijke recht. De overdracht zal wereldwijd plaatsvinden en zal van toepassing zijn op alle betrokken rechten, in het bijzonder op alle economische rechten (het recht op reproductie, het recht op distributie, het recht op mededeling aan het publiek en het recht op transformatie, evenals alle technieken, toepassingen en alle (digitale of analoge) bekende vormen, methoden en ondersteuning van exploitatie). De prijs is exclusief, onvoorwaardelijk en onherroepelijk en is van kracht vanaf de datum van ontvangst van de prijs, voor de volledige duur van de betrokken intellectuele-eigendomsrechten. De Organisator mag deze rechten op exclusieve of niet-exclusieve basis, met of zonder vergoeding, overdragen of in licentie geven aan derden, met inbegrip van zijn groepsonderdelen. U erkent en stemt ermee in dat de genoemde prijzen een volledige, toereikende en billijke compensatie bieden voor deze overdracht van rechten en dat er geen verdere vergoedingen of royalty's verschuldigd zijn of zullen zijn in de toekomst in dit opzicht.

Bovendien, indien het Ontwerp een van de winnende Ontwerpen is, doet u hierbij uitdrukkelijk afstand ten gunste van de Organisator en van enige derde partij waaraan de Organisator rechten op uw ontwerp overdraagt of in licentie geeft, alle morele of gelijkwaardige rechten die u nu of op enig moment kunt hebben met betrekking tot het Ontwerp, voor zover dit wettelijk is toegestaan. U geeft de Organisator hierbij uitdrukkelijk toestemming om naar eigen goeddunken te beslissen of en op welke wijze het ontwerp zal worden geëxploiteerd, om het ontwerp te exploiteren zonder uw naam te noemen en om het ontwerp naar eigen goeddunken van de Organisator te wijzigen, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

De Organisator heeft het recht om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen met het oog op de bescherming en verdediging van de overgedragen intellectuele eigendomsrechten. Door deel te nemen aan de Wedstrijd gaat u akkoord met het aangaan van een herhalende schriftelijke overeenkomst met de Organisator, waarin alle voorwaarden worden hersteld en u verleent de Organisator een onherroepelijke volmacht om alle documenten, handelingen, zaken en/of geschriften te maken, te doen of uit te voeren die de Organisator noodzakelijk of wenselijk acht om de overdracht van intellectuele-eigendomsrechten volledig ten uitvoer te leggen in het geval dat het Ontwerp een van de winnende Ontwerpen is.

23. De Organisator zal de persoonlijke informatie die u in verband met deze Wedstrijd verstrekt, gebruiken om het verloop van de Wedstrijd te vergemakkelijken en om de toekenning van de prijs te organiseren. Meer informatie over de manier waarop de Organisator uw persoonlijke gegevens verwerkt, vindt u in het Privacy beleid van de Organisator [https://www.formica.com/nl-nl/privacy-policy].

24. De Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade (behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag), letsel of teleurstelling van een deelnemer als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of door het accepteren van een prijs, of schade aan uw computer of mobiele telefoonapparatuur of die van een andere persoon als gevolg van het downloaden van materiaal dat betrekking heeft op deze Wedstrijd, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Niets sluit de aansprakelijkheid van de Organisator uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze grove nalatigheid of opzettelijk wanbeheer.

25. Elke persoonlijke belastingschuld die voortvloeit uit de ontvangst van prijzen in de Wedstrijd valt onder de verantwoordelijkheid van de individuele winnaar(s).

26. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd, de prijzen en/of enige van deze Algemene Voorwaarden op te schorten, te annuleren of aan te passen met een voorafgaande schriftelijke kennisgeving indien de Wedstrijd, de prijzen en/of enige van deze Algemene Voorwaarden niet kan worden uitgevoerd, verricht of voltooid zoals gepland of als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden die buiten de macht van de Organisator vallen, of als gevolg van fraude, misbruik en/of een fout (van mensen of computers) van invloed is of kan zijn op de goede werking van de Wedstrijd. De Organisator zal altijd trachten het effect voor de Deelnemers tot een minimum te beperken om teleurstelling te voorkomen.

27. De Organisator bepaalt naar eigen goeddunken welke prijsgegevens niet worden gespecificeerd. De prijs is niet overdraagbaar en moet worden geaccepteerd als toegekend.

28. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen en vernietigen alle eerdere ontwerpen, overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen de partijen, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot het onderwerp. Deze voorwaarden kunnen alleen door de Organisator worden gewijzigd of aangepast in overeenstemming met de voorwaarden. Elke partij stemt ermee in dat zij geen rechtsmiddelen zal hebben met betrekking tot enige verklaring of garantie (ongeacht of deze onschuldig of nalatig is gedaan) die niet in de Algemene Voorwaarden is opgenomen.

29. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aangetast en blijven ze geldig en afdwingbaar. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die in essentie zo veel mogelijk overeenkomt met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling.

30. Deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de jurisdictie van de woonplaats van de deelnemer.

U gebruikt een niet-ondersteunde browser en sommige functies werken mogelijk niet goed. U kunt upgraden naar een moderne browser, zoals Chrome, Edge, Firefox of Safari.