Formica Formation Ontwerpwedstrijd

Algemene Voorwaarden

Organisator: Formica Limited, Coast Road, North Shields, Tyne & Wear, NE29 8RE, Verenigd Koninkrijk Organisator

Deelname

 1. De Wedstrijd staat open voor studenten die ouder zijn dan 18 jaar en die momenteel zijn ingeschreven, of ingeschreven waren op de datum waarop de wedstrijd werd geopend (1 februari 2022), voor een ontwerpopleiding aan een universiteit in Ierland, Frankrijk, Spanje, Rusland, Finland, Polen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, Italië, Portugal of Denemarken. Uw universiteit zal zich bij Formica moeten registreren om u in staat te stellen deel te nemen. Werknemers van (i) een entiteit van de Formica Group, (ii) een aan Formica gelieerde onderneming, of (iii) iemand anders die verbonden is aan de administratie van de Wedstrijd, evenals hun naaste familie en huisgenoten, komen niet in aanmerking voor deelname aan de Wedstrijd. Onder 'naaste familie' wordt verstaan echtgeno(o)t(e)/partner, ouders, broers en zussen, kinderen en elk van hun respectieve echtgenoten/partners.

   

 2. Het uitdrukkelijk aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden is noodzakelijk om deel te nemen aan de Wedstrijd. Niettemin geldt deelname aan de Wedstrijd als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en zullen de Algemene Voorwaarden de deelnemer binden.

   

 3. De Organisator kan vragen om bewijs van toelating tot de Wedstrijd en behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren die niet voldoet aan de hierboven beschreven toelatingscriteria.

   

 4. Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.

   

  Inschrijving

 5. Om mee te doen aan de Wedstrijd moeten Deelnemers tussen 1 februari en 31 juli- 2022 (de "Deelnameperiode") een ontwerpvoorstel ("Ontwerp") indienen bij [email protected] via een bestandstransfer service zoals wetransfer.com. Samen met het ontwerp moet de deelnemer ook zijn of haar (i) volledige naam en achternaam, (ii) nationaliteit, (iii) adres, (iv) e-mailadres en (v) de naam van de universiteit waar hij of zij momenteel is ingeschreven, de naam van zijn of haar opleiding en de naam en contactgegevens van zijn of haar docent indienen. De Organisator zal deze informatie gebruiken om per e-mail of per post contact met u op te nemen.

   

 6. Het ontwerp moet in het Engels worden ingediend, samen met hi-res beeldmateriaal (300 dpi).

   

 7. Elk ontwerp moet:

   

   

  o      Commerciële of openbare ruimte (b.v. hotel, winkel, school, ziekenhuis, bar, restaurant, kantoor).

   

  Voeg ontwerptekeningen, ontwerpnaam en begeleidende toelichtende tekst (maximaal 1.000 woorden) bij. Let op:

   

  o          Ontwerptekeningen dienen voldoende gedetailleerd te zijn om alle aspecten van het Ontwerp volledig en nauwkeurig te beschrijven. Afmetingen moeten worden opgenomen.

  o          Je dient uit te leggen hoe flexibel jouw ontwerp is en welke economische of milieukwesties het aanpakt.

   

 8. Je mag niet-Formica® materialen als ontwerpelementen in een ontwerp opnemen, zolang de niet-Formica materialen niet meer dan 30% van het ontwerp uitmaken in verhouding tot het gebruikte Formica® laminaat (noodzakelijke ondergronden, hardware of bedrading niet meegerekend).

   

   

 9. Inzendingen die niet aan bovenstaande criteria voldoen, worden gediskwalificeerd. Het ontwerp dient een tekening zijn en geen model, een prototype is niet vereist.

   

 10. Deelnemers mogen zo vaak meedoen als zij willen, mits zij binnen de Deelnameperiode bij elke inzending een ander ontwerpvoorstel indienen.

   

 11. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaardt de Organisator geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die te laat zijn, verloren zijn gegaan, onvolledig of onleesbaar zijn geworden of voor netwerk-, computer-, hardware- of softwarefouten van welke aard dan ook, die de verzending of ontvangst van uw inzending kunnen beperken of vertragen.

   

 12. De Organisator kan naar eigen goeddunken inzendingen weigeren die onvolledig, onleesbaar, geautomatiseerd, plagiaat of mogelijk inbreukmakend of lasterlijk worden geacht en inzendingen die namens derden zijn ingediend, worden gediskwalificeerd.

   

  Winnaars/Prijzen

 13. Er zijn drie prijzen beschikbaar die als volgt zullen worden toegekend:

   

  • 1st Plaats – iPad Pro; en ofwel £1000 of €1150 cadeaubon voor meerdere winkels.
  • 2nd Plaats - £800 of €900 cadeaubon voor meerdere winkels.
  • 3rd Plaats - £500 of €550 cadeaubon voor meerdere winkels.

   

 14. In aanmerking komende ontwerpinzendingen worden beoordeeld op basis van hun ontwerp, functionaliteit, presentatie, creativiteit en innovatie in de week van 12 augustus 2022 ("Trekkingsdatum").

   

 15. Er zal maximaal één prijs worden toegekend aan een Ontwerpinzending.

   

 16. Drie winnaars zullen door een jury worden gekozen. De beslissing van de jury is definitief.

   

 17. Winnaars worden binnen zeven (7) dagen na de Trekkingsdatum van de Wedstrijd per e-mail of post op de hoogte gesteld van hun behaalde resultaat. Vanaf de datum van de kennisgeving hebben de Winnaars acht (8) weken de tijd om hun prijs per e-mail op te eisen. Indien een Winnaar zijn prijs niet opeist binnen acht (8) weken nadat hij op de hoogte is gesteld van zijn behaalde plaats, wordt hij geacht de prijs te hebben verspeeld en behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs aan een andere deelnemer toe te kennen.

   

  Algemene Voorwaarden

 18. Elk van de Winnaars erkent hierbij dat wij de persoonlijke informatie en het materiaal dat je indient, met inbegrip van onder meer je naam, tekeningen, ontwerp/ontwerpen, foto's, afbeeldingen, gelijkenis en stem, kunnen gebruiken voor reclame-, promotie- en publiciteitsdoeleinden en in alle daarmee verband houdende promotionele activiteiten, zonder dat je hiervoor voorafgaande toestemming of inspectie nodig hebt en voor zover je ons daarvoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met de toepasselijke wet gegevensbescherming. Eenmaal gegeven, zal hun toestemming wereldwijd gelden en van kracht zijn vanaf de datum waarop de drie winnende ontwerpen zijn geselecteerd in overeenstemming met artikel 16 hierboven, voor de volledige duur van de betreffende rechten. Met het geven van hun toestemming gaan de winnaars akkoord met deelname aan alle reclame-, promotie- of andere commerciële activiteiten met betrekking tot de Wedstrijd (inclusief via sociale media, e-mailcampagnes en andere PR-promoties).

   

 19. Door deel te nemen aan de Wedstrijd waarborgt en garandeert u (i) dat u de enige wettelijke en economische eigenaar bent van alle rechten en belangen in het Ontwerp, (ii) dat u geen licentie hebt verleend, geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Ontwerp aan derden hebt overgedragen of bezwaard, (iii) dat de exploitatie van deze rechten door de Organisator geen inbreuk zal maken op de rechten van derden of op de toepasselijke wetgeving, en (iv) dat het Ontwerp oorspronkelijk werk is en dat het Ontwerp niet volledig of gedeeltelijk is gekopieerd van een derde partij.

  In het geval dat uw Ontwerp een van de winnende Ontwerpen is, stemt u er hierbij uitdrukkelijk en onherroepelijk mee in dat alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot modelrechten, octrooirechten, merkrechten, met betrekking tot of verworven in uw ontwerp, zullen worden overgedragen aan de Organisator, voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijke recht. De overdracht zal wereldwijd plaatsvinden en zal van toepassing zijn op alle betrokken rechten, in het bijzonder op alle economische rechten (het recht op reproductie, het recht op distributie, het recht op mededeling aan het publiek en het recht op transformatie, evenals alle technieken, toepassingen en alle (digitale of analoge) bekende vormen, methoden en ondersteuning van exploitatie). De prijs is exclusief, onvoorwaardelijk en onherroepelijk en is van kracht vanaf de datum van ontvangst van de prijs, voor de volledige duur van de betrokken intellectuele-eigendomsrechten. De Organisator mag deze rechten op exclusieve of niet-exclusieve basis, met of zonder vergoeding, overdragen of in licentie geven aan derden, met inbegrip van zijn groepsonderdelen. U erkent en stemt ermee in dat de genoemde prijzen een volledige, toereikende en billijke compensatie bieden voor deze overdracht van rechten en dat er geen verdere vergoedingen of royalty's verschuldigd zijn of zullen zijn in de toekomst in dit opzicht.

  Bovendien, indien het Ontwerp een van de winnende Ontwerpen is, doet u hierbij uitdrukkelijk afstand ten gunste van de Organisator en van enige derde partij waaraan de Organisator rechten op uw ontwerp overdraagt of in licentie geeft, alle morele of gelijkwaardige rechten die u nu of op enig moment kunt hebben met betrekking tot het Ontwerp, voor zover dit wettelijk is toegestaan. U geeft de Organisator hierbij uitdrukkelijk toestemming om naar eigen goeddunken te beslissen of en op welke wijze het ontwerp zal worden geëxploiteerd, om het ontwerp te exploiteren zonder uw naam te noemen en om het ontwerp naar eigen goeddunken van de Organisator te wijzigen, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

  De Organisator heeft het recht om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen met het oog op de bescherming en verdediging van de overgedragen intellectuele eigendomsrechten. Door deel te nemen aan de Wedstrijd gaat u akkoord met het aangaan van een herhalende schriftelijke overeenkomst met de Organisator, waarin alle voorwaarden worden hersteld en u verleent de Organisator een onherroepelijke volmacht om alle documenten, handelingen, zaken en/of geschriften te maken, te doen of uit te voeren die de Organisator noodzakelijk of wenselijk acht om de overdracht van intellectuele-eigendomsrechten volledig ten uitvoer te leggen in het geval dat het Ontwerp een van de winnende Ontwerpen is.

   

 20. De Organisator zal de persoonlijke informatie die u in verband met deze Wedstrijd verstrekt, gebruiken om het verloop van de Wedstrijd te vergemakkelijken en om de toekenning van de prijs te organiseren. Meer informatie over de manier waarop de Organisator uw persoonlijke gegevens verwerkt, vindt u in het Privacybeleid van de Organisator https://www.formica.com/nl-be/privacy-policy.

   

 21. De Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade (behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag), letsel of teleurstelling van een deelnemer als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of door het accepteren van een prijs, of schade aan uw computer of mobiele telefoonapparatuur of die van een andere persoon als gevolg van het downloaden van materiaal dat betrekking heeft op deze Wedstrijd, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Niets sluit de aansprakelijkheid van de Organisator uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze grove nalatigheid of opzettelijk wanbeheer.

   

 22. Elke persoonlijke belastingverplichting die voortvloeit uit het ontvangen van prijzen in de Wedstrijd is de verantwoordelijkheid van de individuele winnaar(s).

   

 23. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd, de prijzen en/of deze Voorwaarden op te schorten, te annuleren of te wijzigen met een voorafgaande schriftelijke kennisgeving indien de Wedstrijd niet kan worden uitgevoerd, geëxploiteerd of voltooid zoals gepland of als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden die buiten de controle van de Organisator vallen, of anderszins in het geval van fraude, misbruik en/of een fout (menselijk of computer) die van invloed is of kan zijn op de juiste uitvoering van de Wedstrijd. De Organisator zal altijd trachten het effect op Deelnemers tot een minimum te beperken om teleurstelling te voorkomen.

   

 24. Alle prijsdetails die niet zijn gespecificeerd, zullen door de Organisator naar eigen goeddunken worden bepaald. De prijs is niet overdraagbaar en moet worden geaccepteerd zoals deze is toegekend.

   

 25. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen en vernietigen alle eerdere concepten, overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen hen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan. Deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen door de Organisator in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd of aangepast. Elke partij stemt ermee in dat zij geen rechtsmiddelen heeft ten aanzien van enige vertegenwoordiging of garantie (ongeacht of deze onschuldig of nalatig is) die niet in de Voorwaarden is opgenomen.

   

 26. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard om welke reden dan ook, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aangetast en blijven deze geldig en uitvoerbaar. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die inhoudelijk zo veel mogelijk overeenkomt met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling.

   

 27. Deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied waar de Deelnemer woonachtig is.

U gebruikt een niet-ondersteunde browser en sommige functies werken mogelijk niet goed. U kunt upgraden naar een moderne browser, zoals Chrome, Edge, Firefox of Safari.