Formica Formation Designkonkurranse («konkurransen»)

Vilkår og betingelser

Arrangøren: Formica Limited, Coast Road, North Shields, Tyne & Wear, NE29 8RE, Storbritannia

Kvalifisering

 1. Konkurransen er åpen for studenter over 18 år som for tiden er tatt opp ved et designstudie, eller som var tatt opp på konkurransens startdato (1. april 2021), ved et hvilket som helst universitet i Irland, Frankrike, Spania, Russland, Finland, Polen, Sverige, Storbritannia, Belgia, Nederland, Italia, Portugal eller Danmark. Universitetet ditt er pålagt å registrere seg hos Formica for å gjøre det mulig for deg å delta. Ansatte i (i) ethvert Formica Group-selskap, (ii) ethvert Formica-tilknyttet selskap, eller (iii) noen andre tilknyttet konkurransens administrasjon, så vel som deres nærmeste familie og medlemmer av husholdningen, er ikke kvalifisert til å delta i konkurransen. 'Med næremeste familie menes ektefelle/partner, foreldre, søsken, barn og deres respektive ektefeller/partnere.

   

 2. Disse vilkårene og betingelsene må godtas for å kunne delta i konkurransen. Deltakelse i konkurransen anses som aksept av disse vilkårene og betingelsene, som vil være bindende for deltakeren.

   

 3. Arrangøren kan be om bevis på kvalifisering for å delta og forbeholder seg retten til å diskvalifisere enhver deltaker som ikke oppfyller kriteriene som er angitt ovenfor. 

   

 4. 4. Påmelding til konkurransen er gratis og uten kjøpeplikt.

  Påmelding

   

 5. Deltakerne må sende inn sende inn et designforslag for å kunne delta («Design») til [email protected] ved hjelp av en filoverføringstjeneste, som wetransfer.com, mellom 1. april og 17. desember 2021 («Påmeldingsperioden»). Sammen med designet skal deltakeren også sende inn (i) sitt fulle navn og etternavn, (ii) nasjonalitet, (iii) adresse, (iv) e-postadresse og (v) navnet på universitetet de for tiden går på, navnet på studiet og navnet og kontaktinformasjonen til foreleseren (forutsatt at de har foreleserens samtykke til det). Arrangøren vil bruke denne informasjonen til å kontakte deg via e-post eller pr. post. Alle personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med avsnitt 23 og Formicas personvernregler [https://www.formica.com/nb-no/privacy-policy].

   

 6. Designet må sendes inn på engelsk sammen med høyoppløselige bilder (min. 300 dpi).

   

 7. Hvert design må:

   

  o      Kommersielle eller offentlige områder (f.eks. hotell, butikk, skole, sykehus, bar, restaurant, kontor).

   

  • Legg ved designtegninger, navn på design og tilhørende forklarende tekst (maks. 1000 ord). Merk:

   

  • Designtegningene bør være tilstrekkelig detaljerte slik at de beskriver alle aspekter av designet nøyaktig og i sin helhet. Dimensjoner bør tas med,
  • Du bør forklare hvordan designet ditt er tilpasningsdyktig og hvilke økonomiske eller miljømessige spørsmål det griper fatt i.

    

   

 8. Du kan benytte ikke-Formica®-materialer som designelementer i et design, så lenge det ikke utgjør 30 % av designet i forhold til Formica®-laminatet som brukes (underlag, maskinvarer eller ledninger er ikke inkludert).

   

 9. Designoppføringer vi mottar som ikke oppfyller ovennevnte kriterier vil bli diskvalifisert. Designet bør være en tegning, ikke en modell. En prototype er ikke nødvendig.

   

 10. Deltakere kan komme med så mange forslag som de ønsker under påmeldingsperioden, forutsatt at det sendes inn forskjellige designforslag hver gang.

   

 11. Arrangøren vil i størst mulig grad og som tillatt ved lov ikke påta seg ansvaret for påmeldinger som er sene, mistet, ufullstendige eller gjort uleselige, eller for feil av noe slag på nettverk, datamaskiner, maskinvarer eller programvarer som kan begrense eller forsinke innsending eller mottak av forslag.

   

 12. Arrangøren kan etter eget skjønn nekte å godta forslag som anses for å være ufullstendige, gjort uleselige, automatiserte, plagierte eller potensielt nedsettende eller ærekrenkende. Forslag som blir sendt på vegne av en tredjeparter vil bli diskvalifisert.

   

  Vinnere / premier

 13. Det finnes tre premier, og disse vil bli delt ut som følger:

   

  • 1. plass – iPad Pro; og enten et gavekort på £ 1000 eller € 1150 som kan brukes i flere butikker,
  • 2. plass – et gavekort på £ 800 eller € 900 som kan brukes i flere butikker,
  • 3. plass – et gavekort på £ 500 eller € 550 som kan brukes i flere butikker.

   

 14. 14. Kvalifiserte designforslag vil bli vurdert ut fra deres designfunksjonalitet, presentasjon, kreativitet og innovasjon den 3. januar 2022 («trekningsdato»). 

   

 15. Maksimalt én premie vil bli tildelt et designforslag.

   

 16. Tre vinnere vil bli valgt ut av et dommerpanel. Dommernes avgjørelse er endelig.

   

 17. Vinnerne vil bli varslet via e-post eller vanlig post syv dager etter trekningsdatoen. Fra varslingsdatoen har en vinner åtte uker på seg til å gjøre krav på premien via e-post. Dersom en vinner ikke gjør krav på premien sin i løpet av åtte uker etter varselet, vil vedkommende bli ansett for å ha mistet premien, og arrangøren forbeholder seg retten til å tildele premien til en alternativ deltaker.

   

  Generelt

 18. Alle vinnerne erkjenner herved at arrangøren kan bruke personopplysninger og materialer som blir sendt inn, inkludert navn, tegninger, design, bilder, fotografier, portretter og stemmer, for annonseringsformål, publisitetsformål og salgsfremmende formål, og i enhver relatert salgsfremmende aktivitet, uten krav til forhåndsgodkjenning eller inspeksjon der du har gitt arrangøren ditt samtykke til dette i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Når et samtykke er gitt, vil det gjelde globalt og tre i kraft fra datoen de tre vinnende designene blir kåret i samsvar med punkt 16 ovenfor, for hele varigheten av de berørte rettighetene. Når vinnerne gir sitt samtykke, godtar de deltakelse i annonser, kampanjer eller annen kommersiell virksomhet knyttet til konkurransen (deriblant sosiale medier, e-postkampanjer og andre PR-kampanjer).

   

 19. Ved å sende inn ditt designforslag til konkurransen garanterer du (i) at du er den eneste juridiske eieren av alle rettigheter og interesser knyttet til designet, (ii) at du ikke har lisensiert eller tildelt eiendomsrettigheter relatert til designet til tredjeparter, (iii) at arrangørens utnyttelse av disse rettighetene ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter eller gjeldende lovgivning og (iv) at designet ditt er ditt originale verk og ikke en kopi, helt eller delvis, av et tredjepartsdesign.

   

  Dersom designet ditt blir et av de vinnende designene, samtykker du herved uttrykkelig og ugjenkallelig at alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter, enten de er registrerte eller uregistrerte, noe som inkluderer, men ikke begrenset til, designrettigheter, patentrettigheter og varemerkerettigheter som er relatert til designet, blir overført til arrangøren i størst mulig grad i henhold til gjeldende lovgivning. Overføringen gjelder globalt og skal gjelde for alle berørte rettigheter, særlig alle økonomiske rettigheter (retten til reproduksjon, retten til distribusjon, retten til kommunikasjon til offentligheten og retten til transformasjon samt enhver teknikk, applikasjon og kjent (digital eller analog) form, metode og støtte for anvendelse. Den skal være eksklusiv, ubetinget og ugjenkallelig og gjelde fra og med datoen du mottar premien, for hele varigheten av de berørte immaterielle rettighetene. Arrangøren skal få tillatelse til, med ditt samtykke, å tildele, overføre eller underlisensiere disse rettighetene til tredjeparter, inkludert dens gruppeenheter, på et eksklusivt eller ikke-eksklusiv grunnlag, med eller uten godtgjørelse. Du aksepterer og godtar herved at premiene som er nevnt ovenfor gir full og tilstrekkelig kompensasjon for denne overføringen av rettigheter, og at ingen ytterligere erstatninger eller royaltybetalinger vil være skyldige i fremtiden i så henseende.

  Arrangøren skal ha rett til å oppfylle alle nødvendige formaliteter med tanke på å beskytte og forsvare de overførte immaterielle rettighetene. Ved å delta i konkurransen samtykker du til å inngå en gjentakende skriftlig avtale med arrangøren der alle vilkår vil bli oppfylt, og du gir arrangøren en ugjenkallelig fullmakt til å skrive, lage eller utstede alle dokumenter, beslutninger, innhold og/eller tekster som arrangøren anser som nødvendig eller ønskelig for å gi full effekt til overføring av immaterielle rettigheter i tilfelle ditt design blir ett av de vinnende designene.

   

 20. Arrangøren vil bruke de personopplysningene du oppgir i forbindelse med denne konkurransen for å forenkle gjennomføringen av konkurransen og utdelingen av premiene. Arrangøren må ha informasjon tilgjengelig som viser at en gyldig utdeling fant sted. For å overholde denne forpliktelsen vil arrangøren sende etternavnet og landet til hovedpremievinnerne og, hvis aktuelt, kopier av deres vinnende designforslag til alle som sender e-post til [email protected] og ber om å få bekreftet tildelingen. Dersom du har innvendinger mot at etternavnet, landet eller det vinnende designforslaget ditt blir gjort tilgjengelig, kan du kontakte arrangøren gjennom [email protected]. Arrangøren må fremdeles oppgi opplysningene og det vinnende designforslaget til det relevante annonsebyrået på forespørsel. Mer informasjon om hvordan arrangøren behandler dine personopplysninger finnes i arrangørens retningslinjer for personvern [https://www.formica.com/nb-no/privacy-policy].

   

 21. Arrangøren vil i størst mulig grad og i henhold til loven ikke påta seg noe ansvar for tap, skade eller skuffelse hos deltakere som følge av deltakelse i konkurransen eller ved mottakelse av en premie, eller for skade på din eller en annens datamaskin eller mobiltelefon som følge av nedlastning av materiale relatert til denne konkurransen. Ingenting vil utelukke arrangørens ansvar for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet.

   

 22. Ethvert personlig skattekrav som oppstår som følge av mottak av premier i konkurransen vil være ansvaret til den/de enkelte vinner/vinnerne.

   

 23. Arrangøren forbeholder seg retten til å suspendere, avbryte eller endre konkurransen, premiene og/eller noen av disse vilkårene og betingelsene uten forhåndsvarsel (det vil bli gitt 14 dagers varsel dersom den avsluttes) dersom den ikke kan settes i gang, gjennomføres eller fullføres som planlagt eller på grunn av hendelser eller omstendigheter som oppstår utenfor arrangørens kontroll, eller på annen måte der svindel, misbruk og/eller en feil (menneskelig eller teknisk) påvirker eller kan påvirke riktig gjennomføring av konkurransen. Arrangøren vil alltid anstrenge seg for å minimere effektene dette gir for deltakerne for å unngå skuffelse.

   

 24. Eventuelle premiedetaljer som ikke er spesifisert vil bli bestemt av arrangøren etter eget skjønn. Premien er ikke overførbar og må aksepteres som tildelt.

   

 25. Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen mellom partene og erstatter og tilintetgjør alle tidligere utkast, avtaler, ordninger og forståelser mellom dem, enten de er skriftlige eller muntlige. Disse vilkårene og betingelsene kan ikke endres eller modifiseres av andre bortsett fra arrangøren i samsvar med vilkårene og betingelsene. Hver part er enige i at den ikke skal ha noen kompensasjon hva angår representasjon eller garanti (enten de er gjort troskyldig eller uaktsomt) som ikke er angitt i vilkårene og betingelsene.

   

 26. Dersom noen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene anses helt eller delvis å være ugyldige eller ikke kan håndheves av en eller annen grunn, skal ikke gyldigheten av de andre bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene påvirkes. Disse skal fortsette å være gyldige og håndheves. Den ugyldige eller ikke-rettskraftige bestemmelsen skal erstattes med en gyldig bestemmelse som i så stor grad som mulig er lik den ugyldige eller ikke-rettskraftige bestemmelsen.

   

 27. Disse vilkårene og betingelsene og eventuelle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med dem skal styres av og fortolkes i samsvar med lovene i jurisdiksjonen der deltakeren bor.

Nettleseren du bruker støttes ikke, og noen funksjoner fungerer kanskje ikke som de skal. Prøv å oppgradere til en moderne nettleser, som for eksempel Chrome, Edge, Firefox eller Safari.