Formica Group Design Awards («konkurransen»)  
Vilkår og betingelser

Arrangøren: Formica Limited, Coast Road, North Shields, Tyne & Wear, NE29 8RE, Storbritannia

Kvalifisering

1. Konkurransen er åpen for Formica Group-kunder («Formica») i Storbritannia, Irland, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Polen, Russland, Spania, Italia, Frankrike, Belgia, Nederland og Luxembourg. Ansatte i (i) ethvert Formica Group-selskap, (ii) ethvert Formica Group-tilknyttet selskap, eller (iii) noen andre tilknyttet konkurransens administrasjon, så vel som deres nærmeste familie og medlemmer av husholdningen, er ikke kvalifisert til å delta i konkurransen. Med «næremeste familie» menes ektefelle/partner, foreldre, søsken, barn og deres respektive ektefeller/partnere.

2. Disse vilkårene og betingelsene må godtas for å kunne delta i konkurransen. Deltakelse i konkurransen anses som aksept av disse vilkårene og betingelsene, som vil være bindende for deltakeren.

3. Arrangøren kan be om bevis på kvalifisering for å delta og forbeholder seg retten til å diskvalifisere enhver deltaker som ikke oppfyller kriteriene som er angitt ovenfor. 

4. Påmelding til konkurransen er gratis og uten kjøpeplikt.

Påmelding

5. For å delta i konkurransen må deltakeren sende inn et høyoppløselig bilde og en beskrivelse av sitt siste prosjekt som bruker Formica®-laminat («Påmelding») til [email protected] ved hjelp av en filoverføringstjeneste som wetransfer.com mellom 1. januar 2022 og 31. mars 2022 («Påmeldingsperioden»). Sammen med designet skal deltakeren også sende inn (i) sitt fulle navn og etternavn, (ii) nasjonalitet, (iii) adresse og (iv) e-postadresse. Arrangøren vil bruke disse opplysningene til å kontakte deg via e-post eller pr. post. Alle personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med avsnitt 23 og Formicas retningslinjer for personvern https://www.formica.com/nb-no/privacy-policy.

6. Påmeldingen må sendes inn på engelsk.

7. Hver påmelding må:

Inneholde et bilde av et nylig prosjekt der deltakeren har brukt Formica®-laminat. Se https://www.formica.com/nb-no/campaigns/formica-awards for hele listen over Formica®-laminater som er tilgjengelige for påmeldingen. Tekniske spesifikasjoner vedrørende materialer finner du på https://www.formica.com/nb-no/campaigns/formica-awards, eller send oss en e-post for mer informasjon til [email protected].

Legg ved en beskrivelse (maks. 1000 ord).

8. Prosjektet kan bestå av ikke-Formica®-materialer som designelementer, så lenge det ikke utgjør 30 % av prosjektet i forhold til Formica®-laminatet som brukes (nødvendig underlag, jernvarer eller ledninger teller ikke).

9. Enhver påmelding vi mottar som ikke oppfyller ovennevnte kriterier vil bli diskvalifisert. Påmeldingen bør være et høyoppløselig bilde av prosjektet, ikke en modell eller sluttproduktet av prosjektet. 

10. Deltakerne kan melde seg på så mange ganger de ønsker i løpet av påmeldingsperioden, forutsatt at det sendes inn forskjellige designforslag hver gang. 

11. Arrangøren vil så langt det lar seg gjøre og som tillatt ved lov ikke påta seg ansvaret for påmeldinger som er sene, mistet, ufullstendige eller gjort uleselige, eller for feil av noe slag på nettverk, datamaskiner, maskinvarer eller programvarer som kan begrense eller forsinke innsending eller mottak av påmeldinger.

12. Arrangøren kan etter eget skjønn nekte å godta påmeldinger som anses å være ufullstendige, gjort uleselige, automatiserte, plagierte eller potensielt nedsettende eller ærekrenkende. Forslag som blir sendt på vegne av en tredjeparter vil bli diskvalifisert.

Vinnere / premier 

13. Det er en premie tilgjengelig i hver av følgende åtte regioner 1. Skandinavia; 2. Finland; 3. Polen; 4. Russland; 5. Spania og Italia; 6. Frankrike; 7. Benelux; 8. Til vinnerne av hver av følgende kategorier i Storbritannia og Irland: 

Beste prosjekt for helsevesenet
Beste utdanningsprosjekt
Beste prosjekt for handelsnæringen
Beste gjestfrihetsprosjekt
Beste fritidsprosjekt
Beste innovative bruk
Årets prosjekt

14. Vinneren av hver kategori fra hver region vil motta:
a. En prestisjefylt Formica Group-pris som består av både et trofé og en vinnerlogo («logoen») som kan brukes av vinneren til egne PR-formål; og
b. Muligheten til å bli omtalt i Formica Groups PR- og kommunikasjonsmateriell på Formica Groups nettsted og sosiale kanaler, samt utgjøre en del av Formica-salgsteamenes verktøysett for salg. 

15. Kvalifiserte påmeldinger vil bli vurdert ut fra deres designfunksjonalitet, presentasjon, kreativitet og innovasjon i løpet av uken som starter 31. mai 2022 («trekningsdato»). 

16. Maksimalt én premie vil bli tildelt en påmelding. 

17. Vinnerne vil bli valgt ut av et dommerpanel. Dommernes avgjørelse er endelig. 

18. Vinnerne vil bli varslet via e-post eller vanlig post syv dager etter trekningsdatoen. 

Generelt

19. Alle vinnerne godkjenner herved at arrangøren kan bruke personopplysninger og materiell som blir sendt inn, deriblant navn, tegninger, forslag, bilder, fotografier, portretter og stemmer, for annonseringsformål, publisitetsformål og salgsfremmende formål, og i enhver relatert salgsfremmende aktivitet, uten krav til forhåndsgodkjenning eller undersøkelser der du har gitt arrangøren ditt samtykke til dette i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Når et samtykke er gitt, vil det gjelde globalt og tre i kraft fra trekningsdatoen i samsvar med punkt 15 ovenfor, for hele varigheten av de berørte rettighetene. Når vinnerne gir sitt samtykke, godtar de deltakelse i annonser, kampanjer eller annen kommersiell virksomhet knyttet til konkurransen (deriblant sosiale medier, e-postkampanjer og andre PR-kampanjer). 

20. Ved å sende inn din påmelding til konkurransen garanterer du (i) at du er den eneste juridiske eieren av alle rettigheter og interesser knyttet til påmeldingen, (ii) at du ikke har lisensiert eller tildelt eiendomsrettigheter relatert til påmeldingen til tredjeparter, (iii) at arrangørens utnyttelse av disse rettighetene ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter eller gjeldende lovgivning og (iv) at påmeldingen er ditt originale verk og ikke en kopi, helt eller delvis, av et tredjepartsdesign.

Dersom påmeldingen din blir et av de vinnende påmeldingene, samtykker du herved uttrykkelig og ugjenkallelig at alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter, enten de er registrerte eller uregistrerte, noe som inkluderer, men ikke begrenset til, designrettigheter, patentrettigheter og varemerkerettigheter som er relatert til påmeldingen din, blir overført til arrangøren i sin helhet i henhold til gjeldende lovgivning. Overføringen gjelder globalt og skal gjelde for alle berørte rettigheter, særlig alle økonomiske rettigheter (retten til reproduksjon, retten til distribusjon, retten til kommunikasjon til offentligheten og retten til transformasjon, samt enhver teknikk, anvendelighet og kjent (digital eller analog) form, metode og støtte for anvendelse). Den skal være eksklusiv, ubetinget og ugjenkallelig og gjelde fra og med datoen du mottar premien, for hele varigheten av de berørte immaterielle rettighetene. Arrangøren skal få tillatelse til, med ditt samtykke, å tildele, overføre eller underlisensiere disse rettighetene til tredjeparter, inkludert dens gruppeenheter, på et eksklusivt eller ikke-eksklusiv grunnlag, med eller uten godtgjørelse. Du aksepterer og godtar herved at premiene som er nevnt ovenfor gir full og tilstrekkelig kompensasjon for denne overføringen av rettigheter, og at ingen ytterligere erstatninger eller royaltybetalinger vil være skyldige i fremtiden i så henseende.

Arrangøren skal ha rett til å utføre alle nødvendige formaliteter med tanke på å beskytte og forsvare de overførte immaterielle rettighetene. Ved å delta i konkurransen samtykker du til å inngå en gjentakende skriftlig avtale med arrangøren der alle vilkår vil bli oppfylt. Du samtykker også i gi arrangøren en ugjenkallelig fullmakt til å skrive, lage eller utstede alle dokumenter, beslutninger, innhold og/eller tekster som arrangøren anser som nødvendig eller ønskelig for å iverksette overføring av immaterielle rettigheter i tilfelle din påmelding blir en av de vinnende påmeldingene.

21. Arrangøren gir vinnerne kun en gjenkallelig, begrenset, ikke-underlisensierbar lisens til å bruke logoen for å fremme sin status som vinner av konkurransen. 

22. Arrangøren vil bruke de personopplysningene du oppgir i forbindelse med denne konkurransen for å forenkle gjennomføringen av konkurransen og utdelingen av premiene. Arrangøren må ha informasjon tilgjengelig som viser at en gyldig tildeling fant sted. For å overholde denne forpliktelsen vil arrangøren sende etternavnet og landet til hovedpremievinnerne og, hvis aktuelt, kopier av deres vinnerforslag til alle som sender e-post til [email protected] og ber om å få bekreftet tildelingen. Dersom du har innvendinger mot at ditt etternavn, land eller vinnerforslag blir gjort tilgjengelig, kan du kontakte arrangøren på e-post [email protected]. Arrangøren må fremdeles oppgi opplysningene og vinnerforslaget til det relevante annonsebyrået på forespørsel. Mer informasjon om hvordan arrangøren behandler dine personopplysninger finnes i arrangørens retningslinjer for personvern https://www.formica.com/nb-no/privacy-policy.

23. Arrangøren vil i størst mulig grad og i henhold til loven ikke påta seg noe ansvar for tap, skade eller skuffelse hos deltakere som følge av deltakelse i konkurransen eller ved mottakelse av en premie, eller for skade på din eller en annens datamaskin eller mobiltelefon som følge av nedlasting av materiale relatert til denne konkurransen. Ingenting vil utelukke arrangørens ansvar for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet.

24. Ethvert personlig skattekrav som oppstår som følge av mottak av premier i konkurransen vil være ansvaret til den/de enkelte vinner/vinnerne.

25. Arrangøren forbeholder seg retten til å suspendere, avbryte eller endre konkurransen, premiene og/eller noen av disse vilkårene og betingelsene uten forhåndsvarsel (det vil bli gitt 14 dagers varsel dersom den avsluttes) dersom den ikke kan settes i gang, gjennomføres eller fullføres som planlagt eller på grunn av hendelser eller omstendigheter som oppstår utenfor arrangørens kontroll, eller på annen måte der svindel, misbruk og/eller en feil (menneskelig eller teknisk) påvirker eller kan påvirke riktig gjennomføring av konkurransen. Arrangøren vil alltid gjøre sitt for å minimere effektene dette gir for deltakerne for å unngå skuffelse. 

26. Eventuelle premiedetaljer som ikke er spesifisert bestemmes av arrangøren etter eget skjønn. Premien er ikke overførbar og må aksepteres som tildelt. 

27. Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen mellom partene og erstatter og tilintetgjør alle tidligere utkast, avtaler, ordninger og forståelser mellom dem, enten de er skriftlige eller muntlige. Disse vilkårene og betingelsene kan ikke endres eller modifiseres av andre bortsett fra arrangøren i samsvar med vilkårene og betingelsene. Hver part er enige i at den ikke skal ha noen kompensasjon hva angår representasjon eller garanti (enten de er gjort troskyldig eller uaktsomt) som ikke er angitt i vilkårene og betingelsene.

28. Dersom noen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene anses helt eller delvis å være ugyldige eller ikke kan håndheves av en eller annen grunn, skal ikke gyldigheten av de andre bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene påvirkes. Disse skal fortsette å være gyldige og håndheves. Den ugyldige eller ikke-rettskraftige bestemmelsen skal erstattes med en gyldig bestemmelse som i så stor grad som mulig er lik den ugyldige eller ikke-rettskraftige bestemmelsen. 

29. Disse vilkårene og betingelsene og eventuelle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med dem skal styres av og fortolkes i samsvar med lovene i jurisdiksjonen der deltakeren bor.

Nettleseren du bruker støttes ikke, og noen funksjoner fungerer kanskje ikke som de skal. Prøv å oppgradere til en moderne nettleser, som for eksempel Chrome, Edge, Firefox eller Safari.