Formica Formation Designkonkurrence (“Konkurrencen”)

Betingelser og vilkår

Arrangør: Formica Limited, Coast Road, North Shields, Tyne & Wear, NE29 8RE, United Kingdom

Berettigelse

1. Konkurrencen er åben for elever, som er over 18 år, og som på nuværende tidspunkt er indskrevet på et designkursus på alle universitet i Irland, Frankrig, Spanien, Rusland, Finland, Polen, Sverige, England, Belgien, Holland eller Danmark. For at du kan deltage, skal dit universitet registrere sig hos Formica. Medarbejdere hos (i) enhver Formica Group enhed, (ii) ethvert tilknyttet selskab eller (iii) andre tilknyttet konkurrencens administration, såvel som deres nærmeste familie og familiemedlemmer, er ikke berettigede til at deltage i konkurrencen. Med ‘nærmeste familie’ menes der ægtefælle/partner, forældre, søskende, børn, og hver af deres respektive ægtefæller/partnere.

2. Udtrykkelig accept af disse vilkår og betingelser er nødvendig for at deltage i konkurrencen. Ikke desto mindre betragtes deltagelse i konkurrencen som accept af disse vilkår og betingelser, og vilkårene og betingelserne vil binde deltageren.

3. Arrangøren kan anmode om bevis for berettigelse for deltagelse og forbeholder sig retten til at diskvalificere enhver deltager, der ikke opfylder kriterierne for berettigelse, der er beskrevet foroven.

4. Deltagelse i konkurrencen er gratis og uden købsforpligtelse.

Adgang

5. For at kunne deltage i konkurrencen skal deltagere indsende et designforslag (“Design”) til [email protected] og bruge en fil overførselsservice som f.eks. wetransfer.com mellem 1. januar og 17. april 2020 (“Adgangsperioden”). Sammen med designet skal deltageren også indsende hans eller hendes (i) fulde navn og efternavn, (ii) nationalitet, (iii) adresse, (iv) e-mail adresse og (v) navnet på det universitet, som de på nuværende tidspunkt er registreret hos, navnet på kursus og navn og kontaktoplysninger på deres lektor. Arrangøren vil bruge disse informationer til at kontakte dig via e-mail eller via brev.

6. Indleveres på engelsk.

7. Hver designtegning skal være:

• Omfattet af et møbel der: (a) inkorporerer Formica®-laminat; og (b) forbedrer livet. Se www.formica.com/da-dk/campaigns/formica-formationsfor den fulde liste over Formica® laminater til rådighed for design. Tekniske specifikationer for materialer kan findes på www.formica.com/da-dk/campaigns/formica-formationsog for yderligere spørgsmål, e-mail [email protected].

• Fokus på en af følgende to kategorier:
○ bolig (f.eks. soveværelse, stue); eller
○ offentlige rum (f.eks. reception, bar, restaurant, kontor).

• Inkluder designtegninger og ledsagende forklarende tekst (maksimum 1000 ord). Bemærk venligst:

○ Både designtegninger og arbejdstegninger skal være tilstrækkelig detaljerede til fuldstændigt og nøjagtigt at beskrive alle aspekter af møblementet. Dette er for at sikre integriteten af dit design, hvis det skulle blive fremstillet.

○ En fuldstændig og udtrykkelig liste over alle materialer, der er brugt i designet, skal være inkluderet.

8. Du kan inkludere materialer, der ikke er Formica® materialer som designelementer i designet, så længe de materialer, som ikke er Formica materialer, ikke overskrider 30% af designet i størrelsesforhold til det Formica® laminat, der anvendes (herunder er nødvendige underlag, hardware eller ledninger ikke inkluderet).

9. Dimensioner:
○ Den samlede størrelse på hvert design må ikke overstige dimensionerne: 3m længde x 2m bredde x 1.5m højde

10. Vægt:
○ Den endelige vægt af hvert design efter fremstilling må ikke overskride: 80 kg

11. Eventuelle modtagne designindleveringer, der ikke opfylder ovenstående kriterier, diskvalificeres. Designet skal være en tegning – en model eller prototype er ikke påkrævet.

12. Deltager kan tilmelde sig så mange gange, de har lyst, hvis et nyt designforslag er indsendt ved hver indmeldelse indenfor adgangsperioden.

13. I det maksimale omfang, det er tilladt ved lov, påtager arrangøren sig ikke ansvaret for indsendelser, der er sendt, gået tabt, ufuldstændigt, gjort ulæseligt eller for nogen form for fejl i netværk, computer, hardware eller software, som kan begrænse eller forsinke afsendelsen eller modtagelse af din indsendelse.

14. Arrangøren kan efter eget skøn nægte at acceptere enhver indsendelse, der anses for at være ufuldstændig, gjort ulæselig, automatiseret, plagieret eller potentielt krænkende eller ærekrænkende, og indsendelser, der er fremsendt på vegne af tredjepart, vil blive diskvalificeret.

Vindere / Priser

15. Der er i alt tre priser til rådighed, der tildeles som følgende:

• 1. Pladsen – iPad pro; og enten £1000 Love to Shop Voucher (hvis vinderen er i England) eller €1150 Love to Shop Voucher
• 2. Pladsen – £800 Love to Shop Voucher (hvis vinderen er i England) eller €900 Love to Shop Voucher
• 3. Pladsen – £500 Love to Shop Voucher (hvis vinderen er i England) eller €550 Love to Shop Voucher

16. Berettigede designindmeldelser vil blive bedømt på deres funktionalitet, evne til at blive fremstillet, præsentation, kreativitet og innovation den 30. april 2020 (“Trækningsdatoen”).

17. Kun én pris vil blive tildelt per designindsendelse.

18. Et dommerpanel vælger på baggrund af ovennævnte kriterier en 1., 2. og 3. plads. Tre priser i alt. Dommernes afgørelse er endelig.

19. Dommerpanelet består af 3, som er specialiseret indenfor kunst og design.

20. Vinderne får besked via e-mail eller brev om, at de har vundet, inden for 7 dage efter konkurrencetrækningsdatoen. Fra datoen, hvor vinderne får besked, har vinderne 8 uger til at takke ja til deres pris via e-mail. Hvis en vinder ikke når at takke ja til sin pris inden for 8 uger efter at have fået beskeden derom, frafalder retten til prisen og arrangøren har retten til at tildele prisen til en anden deltager.

Generelt

21. Hver af vinderne anerkender hermed, at vi kan anvende de personlige informationer og materialer, som du indsender, herunder dit navn, tegninger, design/s, fotografier, billeder, lignende og stemme, til reklame-, salgsfremmende og reklamemæssige formål og til al relateret reklameaktivitet uden nogen rettigheder til forudgående godkendelse eller inspektion, hvor du har givet os dit samtykke til at gøre det i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Når den er givet, vil deres samtykke være verdensomspændende og effektiv fra den dato, hvor de tre vindende design udvælges i overensstemmelse med punkt 16 ovenfor, for hele varigheden af de berørte rettigheder. Efter at de har givet deres samtykke, vil vinderne samtykke til at deltage i al form for reklame, promovering eller anden kommerciel aktivitet i forbindelse med konkurrencen (herunder via sociale medier, e-mailkampagner, og andre PR-promoveringer).

22. Efter arrangørens eget skøn vil vinderen af førstepladsen blive fuldstændig fremstillet af arrangøren og vil indgå i arrangørens reklamemateriale.

23. Ved at deltage med dit design i konkurrencen garanterer du (i), at du er den eneste lovlige og retmæssige ejer af og ejer alle rettigheder og interesser af dit design, (ii) at du ikke har givet licens til eller tildelt intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med designet til tredjepart, (iii) at udnyttelsen af disse rettigheder af arrangøren ikke krænker rettighederne fra tredjepart eller anden gældende lov; og (iv) at dit design er dit originale værk og ikke er blevet kopieret helt eller delvist fra nogen tredjepart.

Hvis dit design er ét af de vindende designs, accepterer du hermed udtrykkeligt og uigenkaldeligt, at al ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, uanset om det er registreret eller ikke er registreret, herunder, uden begrænsning vil designrettigheder, patentrettigheder, varemærkerettigheder, der er knyttet til eller anbragt i dit design, blive overført til arrangøren i videst muligt omfang i henhold til gældende lov. Overførslen er på verdensplan og gælder for alle de pågældende rettigheder, især for alle økonomiske rettigheder (ret til reproduktion, retten til distribution, retten til kommunikation til offentligheden og retten til transformation, såvel som enhver teknik, enhver anvendelse og enhver (digital eller analog) kendt form, metode og støtte til udnyttelse). Det er eksklusivt, ubetinget, uigenkaldeligt og effektiv fra den dato, hvor vinderen modtager deres pris for hele varigheden af de pågældende immaterielle ejendomsrettigheder. Arrangøren har tilladelse til at tildele, overføre eller underlicensere disse rettigheder til tredjepart, herunder dens gruppeenheder, på eksklusivt eller ikke-eksklusivt grundlag med eller uden vederlag. Du anerkender hermed og accepterer, at de priser, der er nævnt ovenfor, giver fuld og tilstrækkelig kompensation for denne overførsel af rettigheder, og at der ikke forfalder yderligere kompensation eller royaltybetalinger i fremtiden i denne henseende.

Arrangøren har ret til at opfylde alle nødvendige formaliteter med henblik på at beskytte og forsvare de overførte intellektuelle ejendomsrettigheder. Ved at deltage i konkurrencen, accepterer du at indgå i en gentagende skriftlig aftale med arrangøren, hvor alle betingelser vil blive genindført, og du giver arrangøren en uigenkaldelig fuldmagt til at foretage, udføre eller udforme alle dokumenter, handle på anliggender og / eller skrifter, som arrangøren finder nødvendigt eller ønskeligt at sikre den fulde virkning af overdragelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, hvis dit design er en af de vindende design. Hvis du gør indsigelse mod, at et eller flere af dine efternavn, dit land og vinderindmeldelser bliver gjort tilgængelige, bedes du kontakte promoter [email protected].

24. Arrangøren vil bruge personlige oplysninger som du har givet i forbindelse med denne konkurrence, så som dit navn, kontaktoplysninger og lignende, med det formål at lette udførelsen af konkurrencen og arrangere tildelingen af prisen. Arrangøren skal have oplysninger til rådighed, som indikerer, at en gyldig prisuddeling fandt sted. For at overholde denne forpligtelse vil arrangøren sende efternavn og land vedrørende de største prisvindere, og hvis relevant, kopier af deres vindende tilmeldinger, til enhver, der e-mailer [email protected] og beder om, at prisen skal valideres. Arrangøren skal stadig give oplysningerne og vindende indmeldelse til det relevante regulerende reklamebureau, hvis anmodet. Yderligere oplysninger om, hvordan arrangøren behandler dine personlige data, findes i arrangørens privatlivspolitik [https://www.formica.com/da-dk/privacy-policy].

25. I det maksimale omfang, det er tilladt ved lov, påtager arrangøren sig intet ansvar for tab, skade, eller skuffelse, som en deltager har lidt som følge af deltagelse i konkurrencen eller ved accept af en pris, eller enhver skade på din eller en anden persons computer eller mobiltelefonudstyr, som en konsekvens af at downloade noget materiale, der vedrører denne konkurrence. Intet udelukker arrangørens ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed.

26. Enhver personlig skattepligt, der skyldes modtagelse af priser i konkurrencen, ligger ansvarsmæssigt hos den enkelte vinder, som prisen er pålagt indkomstskat i overensstemmelse med lokal lovgivning.

27. Arrangøren forbeholder sig retten til at suspendere, annullere eller ændre konkurrencen, priserne og / eller enhver af disse vilkår og betingelser uden forudgående varsel, hvis den ikke kan betjenes, udføres eller afsluttes som planlagt eller på grund af begivenheder eller omstændigheder, der er ud over arrangørens kontrol, eller på anden måde, hvor svig, misbrug og / eller en fejl (menneske eller computer) kan have indflydelse eller kan påvirke den korrekte funktion af konkurrencen. Arrangøren vil altid bestræbe sig på at minimere effekten for at deltagerne undgår skuffelse.

28. Eventuelle detaljer vedrørende prisen, som ikke er specificeret, vil blive bestemt af arrangøren efter eget skøn. Prisen kan ikke overdrages og skal accepteres som tildelt.

29. Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem parterne og erstatter og eliminerer alle tidligere udkast, aftaler, arrangementer og forståelser mellem dem, hvad enten de er skriftlige eller mundtlige, vedrørende dets emne. Disse vilkår og betingelser kan ikke ændres eller modificeres med undtagelse af arrangøren i overensstemmelse med betingelserne og vilkårene. Hver part er enig i, at de ikke skal have nogen retsmidler i forbindelse med nogen repræsentation eller garanti (hvad enten det er gjort uskyldigt eller uagtsomt), som ikke er beskrevet i vilkår og betingelser.

30. Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser helt eller delvis anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, påvirkes gyldigheden af de resterende bestemmelser i disse vilkår og betingelser ikke, og de vil fortsat være gyldige og kan håndhæves. Den ugyldige eller ikke-håndhævelige bestemmelse erstattes med en gyldig bestemmelse, der i det væsentlige ligner substansen som den ugyldige eller ikke-håndhævelige bestemmelse.

31. Disse vilkår og betingelser og eventuelle uoverensstemmelser, der opstår som følge af eller i forbindelse med dem, skal styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i deltagernes bopæls jurisdiktion.

Du anvender en ikke-understøttende browser og visse funktioner virker måske ikke ordentligt. Opgrader til en moderne browser, som Chrome, Edge, Firefox eller Safari.