POLITYKA PRYWATNOŚCI
Hero image

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY GRUPY FORMICA

Ważna od 2014 r.

Grupa Formica („Formica") szanuje prywatność osób i podmiotów odwiedzających naszą witrynę, których dane osobowe zbieramy. Według zasad niniejszej polityki „my” oznacza Grupę Formica, która zarządza danymi osobowymi zebranymi przez nas, albo przez firmy wymienione w dziale „o nas” na stronie internetowej Grupy Formica. Grupa Formica to termin zbiorowy określający jednostki podane na naszej stronie internetowej w dziale „o nas” dostępnej poprzez wyżej podany link, razem ze wszystkimi filiami, instytucjami stowarzyszonymi i firmami których częściowym właścicielem jest Fletcher Building Limited.

Niniejsze informacje o naszych praktykach obchodzenia się z danymi uzyskanymi w Internecie - nasza „Polityka Prywatności" - mają demonstrować nasze zaangażowanie w ochronę prywatności użytkowników. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji Polityki Prywatności w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Zachęcamy do okresowego sprawdzania aktualnych warunków wyszczególnionych w naszej witrynie.

W odniesieniu do Twoich danych osobowych które zbieramy i przetwarzamy zgodnie z opisem zamieszczonym w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności, to my jesteśmy kontrolerami tych danych. Zgodnie z tym co podajemy poniżej, możemy dzielić się Twoimi danymi osobowymi z innymi organizacjami, które – jako odrębny kontroler tych danych - po ich otrzymaniu mogą je przetwarzać zgodnie z ich własnymi zasadami.

Niniejsza Polityka Prywatności określa aktualne praktyki ochrony prywatności Grupy Formica. Poprzez korzystanie z naszej witryny użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę Prywatności oraz zbieranie i korzystanie z informacji w opisany sposób. W razie zebrania danych osobowych w sposób inny niż przez witrynę, wyjaśnimy w jaki sposób te informacje będą wykorzystane – niemniej jednak będą one zawsze chronione, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Wszelkie pytania lub zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, względnie prośby o usunięcie Twoich danych osobowych z naszych rejestrów prosimy kierować na adres: Formica Limited – website.eu@formica.com.

Zbierane przez nas informacje

Możemy zbierać i przechowywać informacje pozwalające na identyfikację osób, takie jak imiona i nazwiska, adresy email i numery telefoniczne. Umożliwiają nam one udzielenie odpowiedzi na pytania, obsługę lub realizowanie zamówień czy wniosków. Z informacji tych możemy korzystać w celu dostarczania zamówionych towarów i usług oraz informowania użytkowników o innych towarach i usługach, którymi mogą być zainteresowani. Z tych informacji korzystamy także w celu dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Możemy ponadto zachować informacje o transakcjach i sposobie użytkowania witryny, np. o transakcjach dokonywanych między użytkownikiem a nami, a także informacje o naszych kontaktach z użytkownikiem.  Na przykład zawartość konta użytkownika, próśb o udzielenie informacji i naszych odpowiedzi. Możemy zestawić zebrane przez nas informacje użytkownika z danymi uzyskanymi z innych, pozainternetowych źródeł dla celów naszej działalności komercyjnej, w celu dostarczania towarów i usług i zwiększenia skuteczności naszych działań reklamowych i promocyjnych.

W przypadku zamówień na towary lub usługi Formica może potrzebować do obsługi lub zrealizowania zamówienia czy spełnienia prośby dodatkowe informacje.  Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce Prywatności, Formica nie przekazuje danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim bez jego zgody, chyba że jest to niezbędne w celu (i) obsługi lub zrealizowania zamówienia, (ii) udzielenia odpowiedzi na wniosek lub zapytanie, (iii) spełnienia wymogów  obowiązującego prawa, nakazu sądu czy innej decyzji organu wymiaru sprawiedliwości.

Dla usprawnienia procesu zamawiania produktów i płatności Formica może skorzystać z jednego lub większej liczby zewnętrznych podmiotów obsługujących płatności. Formica nie może zbierać danych osobowych użytkowników, którzy dokonują płatności za pośrednictwem jednego z tych podmiotów. Informacje te są zbierane, przechowywane i przetwarzane przez podmioty obsługujące płatności. Opis sposobów zbierania, korzystania i ujawniania informacji użytkowników jest zawarty w dokumencie polityki prywatności danego podmiotu obsługującego płatności. Podejmiemy stosowne kroki w celu zapewnienia aby każdy z podmiotów obsługujących płatności chronił Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami niniejszej Polityki Prywatności. W przypadku, gdy dany użytkownik korzysta z usług podmiotu obsługującego płatności, zaznaczymy ten fakt na witrynie.

Użytkownika możemy poprosić o informacje umożliwiające identyfikację także w innych przypadkach, na przykład gdy komunikuje się on z nami lub prosi o skomunikowanie się z nim.

Ponadto możemy automatycznie zbierać ogólne dane statystyczne o osobach odwiedzających naszą witrynę, na przykład adresy IP, przeglądarki, oglądane strony, liczba odwiedzających, nabyte towary i usługi itp. Nie wiążemy tych danych z konkretnymi imionami i nazwiskami, adresami email, adresami domowymi czy numerami telefonów. Z danych tych korzystamy zbiorczo w celu ustalenia, w jakim stopniu nasi klienci korzystają z naszej witryny (lub jej części), co z kolei umożliwia usprawnienie witryny.  Takie dane statystyczne możemy przekazywać podmiotom trzecim, jednak bez zgody użytkownika nie dotyczy to informacji umożliwiających identyfikacji poszczególnych osób.

W ramach naszych usług możemy stosować pliki „cookie" do przechowywania, a w niektórych przypadkach szukania informacji o użytkownikach. Plik „cookie" jest niewielkim zbiorem danych wysyłanych do przeglądarki użytkownika z serwera i zapisywanych na dysku twardym jego komputera. Ujmując ogólnie, z plików cookie korzystamy w celu: przypomnienia użytkownikowi, kim jesteśmy, dostępu do jego danych użytkownika, aby nie musiał on ich wpisywać ponownie, zbierania danych statystycznych o korzystaniu przez użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych, analizowania sposobów korzystania z witryny, ułatwiania kierowania reklamy w oparciu o zainteresowanie danego użytkownika, wspomagania naszych partnerów detalicznych w śledzeniu wizyt i obsługi zamówień oraz śledzenia postępów promocji i uczestnictwa w nich.   Czasem partnerzy detaliczni i reklamodawcy okresowo pojawiający się na naszej witrynie mogą stosować własne pliki cookie. Od ustawień preferencji i opcji w przeglądarce zależy, czy i jak pliki cookie będą przyjęte. Jeżeli użytkownik sobie tego życzy, może dokonać zmiany tych ustawień. Szczegółowe informacje na ten temat zawierają wskazówki korzystania z poszczególnych przeglądarek.  Zmieniając ustawienia można zaakceptować wszystkie pliki cookie, otrzymywać powiadomienia o wprowadzeniu ich lub też odrzucić je. W tym ostatnim przypadku - wyłączenie cookie - może zachodzić konieczność częstszego wprowadzania swoich danych, a niektóre funkcje na naszej witrynie mogą być niedostępne.

Sposoby korzystania i ujawniania informacji przez Grupę Formica

Bez zgody użytkownika nie sprzedajemy ani nie użyczamy danych identyfikujących poszczególne osoby zebranych w trakcie korzystania przez niego z naszej witryny.  W przypadku jednak przekazania na podmiot trzeci tytułu własności do wszystkich lub znacznej części kapitału, aktywów lub działalności Grupy Formica, możemy przekazać informacje dotyczące użytkowników.

Gdy użytkownik składa zamówienie na produkty lub usługi, korzystamy z informacji w celu zrealizowania wysyłki. Jeżeli produkty lub usługi pochodzą od partnera detalicznego, możemy przekazać temu detaliście stosowne informacje w celu zrealizowania transakcji.

W prowadzeniu istotnych elementów naszej działalności korzystamy z usług podmiotów trzecich, przekazujemy więc  tym podmiotom - np. świadczącym usługi, m.in. finansowe, czy firmy marketingowe wspierające nas we wprowadzaniu naszych produktów na rynek - niedostępne publicznie dane osobowe użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres i konto użytkownika, umożliwiając im wykonywanie swoich zadań. W takich okolicznościach podejmujemy odpowiednie kroki w celu ochrony informacji naszych użytkowników. Te podmioty trzecie mogą także posiadać własne zasady polityki prywatności, jednak nie wolno im korzystać z tych danych do swoich celów.

Zbieranymi przez nas informacjami o użytkownikach możemy także dzielić się z podmiotami trzecimi takimi jak detaliści, wystawcy i obsługujący karty kredytowe, banki i inne instytucje finansowe oraz instytucje państwowe.

Podczas wykonywania normalnych czynności handlowych, Formica może w razie potrzeby podzielić się Twoimi danymi z resztą Grupy Formica, w celu obsługi Twoich kont lub zamówień złożonych u nas, oraz dla innych wyżej wspomnianych celów.

Danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników możemy użyć w celu usprawniania naszych działań marketingowych i promocyjnych, do analizy statystycznej użytkowania witryny, do ulepszenia zawartości witryny i naszych ofert oraz do dopasowywania zawartości, układu graficznego i usług dostępnych przez witrynę do potrzeb indywidualnych.

Z informacji dotyczących użytkowników możemy korzystać w celu dostarczania im informacji, które czasem mogą być dopasowane do ich zainteresowań. W celu dopasowania naszych usług świadczonych użytkownikom możemy zwracać się do nich z prośbą o dobrowolne dostarczenie nam dodatkowych informacji na temat ich zainteresowań prywatnych lub zawodowych, doświadczeń lub życzeń.

Adresów emailowych, pocztowych i numerów telefonów używamy do kontaktowania się z użytkownikami wysyłając im zawiadomienia o charakterze administracyjnym, nowe oferty produktowe lub komunikaty związane z naszymi produktami lub usługami. Użytkownicy którzy nie życzą sobie otrzymywania takich komunikatów powinni skontaktować się z nami w sposób określony w poprzedzającej części niniejszej Polityki Prywatności.

Używać lub ujawniać te informacje możemy także w celu rozwiązywania sporów, analizowania problemów lub egzekwowania naszych Warunków Użytkowania lub umów zakupu.  W tym celu możemy okresowo dokonywać przeglądów statusu lub działalności szeregu użytkowników. Możemy ujawniać lub zapoznawać się z informacjami, jeżeli w dobrej wierze stwierdzamy, że jest to wymagane prawem lub jeżeli z innego powodu uznamy to za niezbędne w celu utrzymania ciągłości usług bądź ulepszenia naszych produktów i usług.

Możemy korzystać z adresów IP użytkowników, aby ułatwić rozpoznanie problemów dotyczących naszego serwera, zarządzać naszą witryną i usprawniać ją w oparciu o uzyskane dane dotyczące sposobów korzystania z niej.

Bezpieczeństwo

Korzystamy ze stosownych nowoczesnych metod zabezpieczających w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do danych, zapewnienia dokładności danych i  ich właściwego użytkowania.

Dane konta założonego przez użytkownika za pośrednictwem tej witryny oraz jego profil są chronione hasłem. Zaleca się, aby nie ujawniać swojego hasła innym osobom.

Nasz personel nigdy nie prosi użytkowników o ujawnienie hasła w trakcie nieumówionych rozmów telefonicznych lub w nieumówionych emailach. Prosimy użytkowników, aby po każdorazowym zakończeniu użytkowania wymeldowali się ze swojego konta i zamknęli przeglądarkę.   Pomoże to zapobiec  dostępowi do informacji i korespondencji przez osoby trzecie, jeżeli użytkownik korzysta z komputera wspólnie z kimś innym lub korzysta z komputera w miejscu publicznym, gdzie inni mogą mieć do niego dostęp.

Za każdym razem, gdy użytkownik z własnej woli ujawni w Internecie swoje dane osobowe - na przykład na tablicach ogłoszeń, w emailach lub czatroomach - informacje takie mogą zostać zebrane i użyte przez innych. Całkowite bezpieczeństwo przesyłu danych w Internecie lub w sieciach bezprzewodowych nie może być gwarantowane. Dlatego też, pomimo dokładania przez nas wysiłków w celu ochrony danych osobowych naszych użytkowników, nie możemy zapewnić ani gwarantować bezpieczeństwa przesyłanych do nas informacji i użytkownicy robią to na własne ryzyko.

Aktualizowanie, poprawianie i usuwanie informacji przez użytkowników

Użytkownik może uzyskać dostęp do informacji zbieranych przez nas w Internecie, a także zarządzać nimi przy użyciu normalnych metod aktualizacji.  W celu aktualizacji, poprawienia lub usunięcia tych informacji należy się skontaktować z nami na website.eu@formica.com.

Użytkownik może usunąć lub zdeaktywować swoje konto, jednak może to uniemożliwić dostęp lub korzystanie z niektórych usług.

Dzieci

Nasza witryna nie jest przeznaczona dla dzieci i nie mamy możliwości stwierdzenia wieku poszczególnych osób wchodzących na naszą witrynę, w związku z czym stosujemy tę samą Politykę Prywatności wobec osób wszystkich grup wiekowych. W razie gdyby dziecko dostarczyło nam informacji umożliwiających identyfikację bez zgody rodzica lub opiekuna, powinien się on zwrócić do nas o usunięcie tych informacji.

Praktyki podmiotów trzecich

Polityka prywatności reklamodawców, podmiotów obsługujących płatności lub promocje, z którymi można się skontaktować za pośrednictwem naszej witryny, może się różnić od Polityki Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z treścią polityki tych podmiotów przed odpowiedzią na ich oferty lub nawiązaniem z nimi kontaktu.

Wysyłanie identyfikujących danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA)

Poniewaź Formica jest międzynarodową grupą przedsiębiorstw, może zaistnieć sytuacja w której Twoje dane osobowe mogą zostać wysłane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Istnieje kilka powodów -wymienionych powyżej, i innych - dla których Twoje dane osobowe mogą zostać przesłane poza obszar EEA.

W sytuacji kiedy Grupa Formica przesyła dane osobowe poza obszar EEA, Grupa Formica zobowiązuje się, w granicy rozsądku, podjąć odpowiednie kroki, w celu zapewnienia aby przesyl tych danych osobowych był bezpieczny, a także aby istniały zabezpieczenia które zapewnią bezpieczne przetwarzanie i przechowywanie tych danych poza obszarem EEA.