NETTISIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

Tervetuloa Formica Group

Voit vahvistaa tai muokata näitä tunnistettuja asetuksia .

Hero image

FORMICA GROUPIN NETTISIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

NÄMÄ EHDOT ON SYYTÄ LUKEA HUOLELLA LÄPI

Voimassa huhtikuusta 2013 alkaen

Tervetuloa Formica Groupin nettisivustoon (”sivusto”). Sen omistavat Formica Corporation ja sen osakkuusyhtiöt jotka yhdessä muodostavat Formica Groupin ("Formica"). Sivuston käyttö edellyttää teidän hyväksyvän alla esitetyt ehdot (”käyttöehdot”). Hakeutumalla sivustoon ja käyttämällä sen sisältöä tai siinä tarjottuja palveluja vahvistatte lukeneenne, ymmärtävänne ja hyväksyvänne käyttöehdot. Käyttöehtoihin voi silloin tällöin tulla muutoksia, joten on syytä aika ajoin katsoa, ovatko ne muuttuneet. Kun käytätte sivustoa tällaisten muutosten jälkeen, osoitatte siten hyväksyvänne käyttöajankohtana voimassa olevat käyttöehdot.

1. Soveltamisala

Tämän nettisivuston tarjoaa Formica. Kaikki tällä sivustolla oleva ohjelmisto ja sisältö, kuten teksti, kuvat ja logot, ovat Formican, sen lisenssinantajien tai sisällöntoimittajien omaa tai lisenssillä käyttämää omaisuutta, jota suojaavat Yhdysvaltain ja muiden kansakuntien tekijänoikeuslait. Formica antaa teille luvan perehtyä sivustossa tarjottavaan sisältöön ja käyttää sitä vieraillessanne sivustossa. Muussa tapauksessa ei tämän sivuston eikä minkään muunkaan, Formican tai sen osakkuusyhtiön omistaman, operoiman, lisenssinvaraisen tai hallinnoiman nettisivuston aineistoa saa kopioida, jäljentää, julkaista uudelleen, siirtää toiseen järjestelmään, asettaa esille verkossa, lähettää eikä levittää millään tavalla, paitsi milloin nämä käyttöehdot sen nimenomaan sallivat. Aineiston muuntaminen tai käyttö muihin tarkoituksiin loukkaa Formican tekijänoikeutta ja muita hallintaoikeuksia. Tässä sivustossa kuvatut tuotteet, prosessit ja teknologiat voivat olla Formican tai sen kumppanuusyhtiöiden itselleen pidättämien muiden immateriaalioikeuksien alaisia, joten niiden käyttöön ei näissä käyttöehdoissa anneta lupaa. Teillä ei ole mitään oikeutta, omistusoikeutta eikä intressiä (eikä mitään tekijän- tai tavaramerkki- eikä muutakaan immateriaalioikeutta) tähän sivustoon eikä mihinkään siinä olevaan aineistoon, ja te sitoudutte olemaan ”muotoilematta” tai ”peilaamatta” tätä sivustoa.

2. Yksityisyyspolitiikka

Kaikki meille antamanne tiedot tallennetaan ja niitä käytetään Formican nettisivuilla olevan Yksityisyyspolitiikan mukaisesti. Osoittaessanne hyväksyvänne nämä ehdot osoitatte samalla ymmärtäneenne ja hyväksyvänne tietojen keruun, käytön ja luovutuskäytännön, kuten Yksityisyyspolitiikassamme on selvitetty.

3. Vastuuvapautuslauseke

SIVUSTO JA SIVUSTOSSA OLEVA AINEISTO TARJOTAAN ”SELLAISENA KUIN SE ON” JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA, TÄMÄN SIVUSTON SUHTEEN. FORMICA SANOUTUU IRTI SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN SUURIMPAAN SALLITTUUN RAJAAN ASTI KAIKISTA TAKUISTA, NIMENOMAISISTA TAI HILJAISISTA, MUKAAN LUETTUINA, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, HILJAISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. FORMICA EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA EIKÄ ESITÄ MITÄÄN VÄITTEITÄ TÄSSÄ SIVUSTOSSA OLEVAN AINEISTON KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTÖN SEURAAMUKSISTA KOSKIEN AINEISTON PAIKKANSAPITÄVYYTTÄ, TÄSMÄLLISYYTTÄ, LUOTETTAVUUTTA, TÄYDELLISYYTTÄ TAI MUUTA SELLAISTA. SOVELLETTAVA LAKI EI EHKÄ SALLI HILJAISTEN TAKUIDEN EPÄÄMISTÄ, JA NIIN OLLEN YLLÄ OLEVA RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE TEITÄ.
FORMICA EI ANNA MITÄÄN TAKUITA EIKÄ ESITÄ MITÄÄN VÄITTEITÄ, NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA, SIITÄ, (A) ETTEI SIVUSTON KAUTTA ANNETUISSA TIEDOISSA OLISI VIRHEITÄ, AUKKOJA, KATKOJA, VIKOJA, TOIMINTAVIIVEITÄ TAI TEKNISIÄ EPÄTARKKUUKSIA TAI PAINOVIRHEITÄ; (B) ETTÄ SIVUSTO OLISI KÄYTETTÄVISSÄ TIETTYNÄ AJANKOHTANA TAI TIETYSSÄ PAIKASSA; (C) ETTÄ SIVUSTOSSA OLEVAT VIAT TAI VIRHEET KORJATTAISIIN; TAI (D) ETTÄ SIVUSTON SISÄLTÖ OLISI VAPAA VIRUKSISTA TAI MUISTA HAITALLISISTA KOMPONENTEISTA. KAIKKIIN TÄSSÄ SIVUSTOSSA OLEVIIN TIETOIHIN VOIDAAN TEHDÄ MUUTOKSIA ILMAN ERI TIEDONANTOA, JA FORMICA KIELTÄYTYY KAIKESTA VASTUUSTA TÄLLAISTEN MUUTOSTEN OSALTA.

4. Vastuun rajoitus

FORMICA EI OLE VASTUUSSA TEILLE EIKÄ MILLEKÄÄN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE MINKÄÄNLAISISTA VAHINGOISTA MUKAAN LUETTUINA, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN, KAIKKI VÄLITTÖMÄT, ERITYISET, VÄLILLISET, RANKAISUUN LIITTYVÄT TAI SEURAAMUSVAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT SIVUSTOSTA TAI LIITTYVÄT SIIHEN, MUKAAN LUETTUINA TÄSSÄ SIVUSTOSSA OLEVAN AINEISTON KÄYTTÖ TAI KYKENEMÄTTÖMYYS KÄYTTÄÄ SITÄ, SIINÄKIN TAPAUKSESSA, ETTÄ FORMICALLE, SEN OSAKKUUSYHTIÖLLE TAI JOMMANKUMMAN VALTUUTETULLE EDUSTAJALLE ON ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. FORMICAN KOKONAISKORVAUSVASTUU TEIDÄN SUHTEENNE KAIKISTA VAHINGOISTA, MENETYKSISTÄ, KANTEEN PERUSTEINA ESITETYISTÄ SEIKOISTA, OLIPA KYSYMYKSESSÄ SOPIMUS, TUOTTAMUS (MUKAAN LUETTUNA, MUTTA EI PELKÄSTÄÄN, LAIMINLYÖNTI) TAI MUU, EI SAA MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITTÄÄ FORMICALLE SIVUSTON KÄYTÖSTÄ MAKSETTUA (JOS MAKSETTU) SUMMAA.  SOVELLETTAVA LAKI EI EHKÄ SALLI KORVAUSVASTUUN TAI LIITÄNNÄIS- TAI SEURAAMUSVAHINKOJEN RAJOITTAMISTA TAI POISSULKEMISTA, JA NIIN OLLEN YLLÄ OLEVA RAJOITUS TAI  POISSULKEMINEN EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE TEITÄ.

5. Korvaus

Jos te käytätte sivustoa liiketoiminnassanne tai kaupallisessa yrityksessänne, te sitoudutte korvaamaan ja maksamaan jatkuvia korvauksia meille kaikista tai mistä tahansa vastuuvelvollisuuksista tai vahingoista, joita on syntynyt tai syntyy sopimusten puitteissa, tuottamuksesta tai muulla tavoin kolmansien osapuolten suhteen seurauksena siitä, että olette käyttänyt tai käytätte tätä sivustoa.

6. Käyttäjän antamat tiedot ja käyttöturvallisuus

Jos te rekisteröidytte tähän sivustoon, te vahvistatte rekisteröitymällä, että rekisteröintilomakkeella antamanne tiedot pitävät paikkansa ja koskevat vain teitä. Te olette velvollinen huolehtimaan kirjautumistietojenne ja salasananne luottamuksellisuudesta ja turvallisuudesta. Kirjautumistietojanne ja salasanaanne ei saa jakaa kenenkään muun kanssa eikä kukaan muu saa käyttää niitä; niitä saa käyttää vain meidän mahdollisesti valtuuttamallamme tavalla. Te yksin olette meille korvausvastuussa tämän sivuston jonkin osan käyttöä varten teille antamiemme kirjautumistietojen ja salasanan luvattomasta tai muusta asiattomasta käytöstä, ja te maksatte Formicalle korvauksen kaikista kanteista, vaateista, menetyksistä tai vahingoista (mukaan luettuna asianajajapalkkiot), jotka aiheutuvat tämän sivuston jonkin osan käyttöön vaadittavien kirjautumistietojen tai salasanan luvattomasta tai muuten asiattomasta käytöstä tai jotka liittyvät sellaiseen käyttöön.

7. Muutokset ja muunnokset

Formica voi oman harkintansa mukaan milloin tahansa muuttaa, muuntaa, korjata ja/tai poistaa minkä tahansa näiden käyttöehtojen osion joko kokonaisuudessaan tai osittain. Käyttöehtoihin tehdyt muutokset astuvat voimaan heti, kun ne pannaan esille nettisivustoon. Nettisivuston käyttämisen tällaisen tiedonannon jälkeen katsotaan merkitsevän sitä, että käyttäjä hyväksyy kyseiset muutokset, muunnokset tai korjaukset. Formica voi milloin tahansa tehdä tuotteisiinsa tai palveluihinsa muutoksia.

Formica voi milloin tahansa lakkauttaa, muuttaa, keskeyttää väliaikaisesti tai lopettaa minkä tahansa sivustonsa aspektin mukaan lukien mitkä tahansa sivuston toiminnalliset ominaisuudet. Formica voi myös asettaa rajoituksia tietyille toiminnoille ja palveluille taikka rajoittaa pääsyä koko sivustoon tai joihinkin sen osiin ilman eri tiedonantoa tai korvausvelvollisuutta. Formica voi milloin tahansa lakkauttaa saamanne valtuutuksen, oikeudet ja lisenssin tässä asiakirjassa selvitetyllä tavalla.

8. Ulkopuoliset palveluntarjoajat ja nettisivustot sekä ulkoiset linkit sivustoon

Auttaakseen sivuston käyttäjiä Formica voi tässä nettisivustossa antaa linkkejä tai muun pääsyn muiden toimijoiden operoimiin nettisivustoihin tai maksunkäsittelytoimintoihin. Hyödyntäessänne näitä sivuston linkkejä poistutte Formican nettisivustosta. Formica ei myönnä minkäänlaista takuuta omaan sivustoonsa linkitetyistä sivustoista eikä niissä annetuista tiedoista eikä mistään niissä kuvatuista tuotteista tai palveluista, eikä se millään tavalla edusta tai tue niitä. Formica sanoutuu irti kaikesta korvausvelvollisuudesta koskien käyntejänne tällaisissa linkitetyissä nettisivustoissa.

Jos haluatte liittyä tähän sivustoon, voitte tehdä sen ainoastaan linkittymällä tämän sivuston kotisivulle, kuitenkaan kotisivua toisintamatta. Kun luotte linkin nettisivustoon, teidän katsotaan hyväksyneen seuraavat ehdot:

ette poista, vääristele tai muulla tavalla muuta minkään sivulla olevan tekstin, kuvauksen, kuvan tai sisällön kokoa tai ulkonäköä, tai mitään Formican logoa, tavaramerkkiä, palvelumerkkiä, tekijänoikeusmerkkiä tai muuta immateriaaliomaisuutta:

  • Ette luo kehystä tai mitään muutakaan selain- tai reunusympäristöä tämän nettisivuston ympärille ettekä toisinna tai kuvasta mitään tämän nettisivuston sisältöä.

  • Ette millään tavalla väitä, esitä tai anna ymmärtää, että Formica tukee muita tuotteita tai palveluja kuin omiaan.

  • Ette esitä vääristeltyä tietoa suhteestanne Formicaan ettekä välitä muutakaan virheellistä, harhaanjohtavaa tai halventavaa tietoa Formicasta, sen tuotteista tai sen yhteistyökumppaneista, työntekijöistä tai asiakkaista.

  • Ette muullakaan tavalla käytä mitään tässä sivustossa olevia Formican tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä ilman Formicalta saatua kirjallista lupaa, ettekä hyödynnä sellaisia merkkejä tavalla, joka todennäköisesti aiheuttaisi sekaannusta minkään Formican tavara- tai palvelumerkin suhteen taikka heikentäisi tai vahingoittaisia niiden liikearvoa.

  • Ette luo linkkiä nettisivustosta, joka ei ole teidän omistuksessanne.

  • Ette luo linkkiä tästä nettisivustosta mihinkään muuhun digitaaliseen kohteeseen, jonka sisältö on mautonta, pornografista, loukkaavaa tai kiistanalaista, loukkaa jonkun muun henkilön immateriaali- tai muita oikeuksia, tai ei muuten täytä kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten vaatimuksia.

  • Poistatte viipymättä Formican sitä pyytäessä kaikki linkit tähän nettisivustoon ja teette ne toimimattomiksi.

Formica pidättää nimenomaisesti oikeuden peruuttaa tässä osiossa myönnetyn oikeuden näitä ehtoja rikottaessa tai jonkin muun toimenpiteen vuoksi, jonka Formica katsoo omasta mielestään voivan vahingoittaa Formicaa tai sen liiketoimintaa jollakin tavalla, taikka ryhtyä sopiviksi katsomiinsa toimiin mukaan luettuina, ja rajoituksitta, tähän nettisivustoon johtavien linkkien toimimattomiksi tekeminen ja esto sekä asianmukaisten laillisten korvausten haku. Formican sitä pyytäessä poistatte viipymättä kaikki linkit tähän nettisivustoon ja teette ne toimimattomiksi. Teidän on korvattava Formicalle täysimääräisesti kaikki menetykset tai vahingot, jotka Formica on kärsinyt jonkin tässä osiossa mainitun ehdon rikkomisen seurauksena, ja kaikki menetykset, vahingot tai vaateet, jotka aiheutuvat linkistänne tähän sivustoon tai liittyvät kyseiseen linkkiin. Formica ei anna mitään takuuta tai takeita siitä, että jokin tietty linkki tähän nettisivustoon on toiminnallinen, eikä ota mitään vastuuta siitä, että tällainen linkki antaa pääsyn sivustoon.

9. Tavaramerkki- ja tekijänoikeustietoa

Nettisivustossa käytettävät tavaramerkit ja palvelumerkit ovat Formican taikka yhden tai useamman sen liikekumppanin tavaramerkkejä eikä niitä saa käyttää minkään tuotteen tai palvelun yhteydessä, joka ei ole Formican oma, eikä tavalla, joka todennäköisesti aiheuttaisi sekaannusta asiakaspiirissä, eikä tavalla, joka halventaisi Formicaa tai horjuttaisi uskoa siihen. Ellei erikseen ole muuta mainittu, Formica tai sen tytäryhtiöt omistavat kaikki tavaramerkit ja tekijänoikeusmerkit ja myöntävät niiden käyttölisenssejä. Kaikki muut brändinimet, tuotenimet tai tavaramerkit kuuluvat niiden kunkin haltijalle.

10. Sovellettava laki

Nämä ehdot ovat Ohion osavaltion, yhden Amerikan Yhdysvaltojen osavaltioista, lakien alaisia, ja niitä tulkitaan ja valvotaan niiden mukaisesti ilman mitään viittauksia lakiristiriitoja koskeviin lausekkeisiin. Te sitoudutte alistumaan Ohion osavaltiossa, yhdessä Amerikan Yhdysvaltojen osavaltioista, olevien tuomioistuimien tuomiovaltaan ratkaistaessa erimielisyyksiä, jotka aiheutuvat näistä käyttöehdoista ja/tai nettisivuston käytöstänne tai jotka koskevat niitä tai liittyvät niihin. Tämän sivuston käyttöä ei valtuuteta minkään tuomiovallan alueella, joka ei hyväksy näiden käyttöehtojen kaikkien lausekkeiden lainvoimaisuutta.

11. Paikalliset lait

Tätä nettisivustoa operoidaan yhdestä tai usemmasta Formican tai jonkin ulkopuolisen yrityksen toimipaikasta tai niiden kautta. Formica ei väitä, että sivustossa annetut tiedot tai siinä mainitut tuotteet olisivat soveliaita tai tarjolla käytettäväksi muissa maissa. Sivuston käyttäminen maissa, joissa sivuston sisältö voi olla lainvastaista, on kielletty. Jos hakeudutte sivustoon muista maista, olette vastuussa kaikkien soveltuvien paikallisten lakien noudattamisesta. Sivuston käyttöä ei myöskään valtuuteta minkään tuomiovallan alueella, joka ei hyväksy tämän sopimuksen kaikkien lausekkeiden lainvoimaisuutta, mukaan luettuina ja rajoituksitta tämä kappale sekä edellä olevat takuuta koskevat vastuuvapaus- ja korvausvelvollisuuden poissulkemislausekkeet. Formica ei väitä, että sivustossa mainitut materiaalit olisivat soveliaita tai tarjolla käytettäväksi jonkin tietyn tuomiovallan alueella. Käyttö tämän lausekkeen tai jonkin tämän sopimuksen lausekkeen vastaisesti tapahtuu omalla vastuullanne, ja jos jokin tämän sopimuksen osa on pätemätön tai jos sitä ei voida valvoa sovellettavan lain puitteissa, katsotaan että pätemättömän tai ei valvottavissa olevan lausekkeen korvaa pätevä ja valvottavissa oleva lauseke, joka lähinnä vastaa alkuperäislausekkeen tarkoitusta, ja sopimuksen jäljellä olevaa osaa sovelletaan tällaiseen käyttöön.

12. Yleiset ehdot

Nämä käyttöehdot, Yksityisyyspolitiikka ja mahdolliset kauppaehdot muodostavat teidän ja Formican välisen, tämän nettisivuston katselua ja käyttöä koskevan koko sopimuksen. Mikään tähän sopimukseen tehty muutos ei ole voimassa muutoin kuin Formican suorittamana. Väitetyn luopumisen jonkin sopimusrikkeen mukaisesta vaateesta ei katsota merkitsevän, että tällaisista vaateista luovutaan vastaisuudessakin. Tämän sopimuksen painettu versio tai mikä tahansa Formican taholta sähköisesti lähetetty tiedoanto kelpaa oikeudellisiin tai hallinnollisiin toimenpiteisiin, jotka perustuvat tai liittyvät tähän sopimukseen tai tämän sivuston käyttöönne, samassa määrin ja samoilla ehdoilla kuin muutkin liiketoiminnalliset asiakirjat ja pöytäkirjat, jotka Formica on alunperin laatinut ja taltioinut painetussa muodossa.